Lucas 1:1-80

  • Panamyaw kay Teofilo (1-4)

  • Gintagna ang pagkabun-ag ni Juan nga Manugbawtismo (5-25)

  • Pagkabun-ag ni Jesus gintagna ni Gabriel (26-38)

  • Ginduaw ni Maria si Elisabet (39-45)

  • Gindayaw ni Maria si Jehova (46-56)

  • Pagbun-ag kag paghingalan kay Juan (57-66)

  • Tagna ni Zacarias (67-80)

1  Madamo ang nagtinguha sa pagsulat sang tanan nga natabo, nga ginpatihan man naton.+  Ginsugid man ini sa aton sang mga tawo nga nakasaksi+ kag nagabantala sang mensahe sang Dios.+  Gani, labing halangdon nga Teofilo,+ gin-usisa ko ini tanan, kag namat-od man ako nga isulat ini sa imo sing pasunod.  Ginhimo ko ini agod mapat-od mo nga matuod gid ang mga butang nga gintudlo sa imo.+  Sang mga adlaw ni Herodes,*+ nga hari sang Judea, may isa ka saserdote sa grupo ni Abias*+ nga ang ngalan si Zacarias kag ang iya asawa amo si Elisabet, halin sa pamilya ni Aaron.  Ini nga mag-asawa matarong sa atubangan sang Dios; gintuman nila ang tanan nga kasuguan ni Jehova.*  Apang wala sila sing anak bangod baw-as si Elisabet, kag tigulang na sila.  Karon, turno na sang iya grupo+ kag sia ang nagaalagad bilang saserdote sa atubangan sang Dios,  suno sa kinabatasan* sang pagkasaserdote, kag sia na ang magadulot sing incienso+ sang nagsulod sia sa santuaryo ni Jehova.*+ 10  Kag ang tanan nga katawhan nagapangamuyo sa gua samtang ginadulot ang incienso. 11  Nagpakita sa iya ang anghel ni Jehova,* nga nagatindog sa tuo sang halaran sang incienso. 12  Nalisang si Zacarias sa iya nakita, kag hinadlukan sia. 13  Apang, ang anghel nagsiling sa iya: “Indi ka magkahadlok, Zacarias, kay ang imo pag-ampo ginpamatian sang Dios, kag si Elisabet nga imo asawa magabun-ag sang anak nga lalaki kag hingalanan mo sia nga Juan.+ 14  Magakalipay kamo kag magakasadya, kag madamo ang magakasadya tungod sa iya pagkabun-ag,+ 15  kay mangin halangdon sia sa atubangan ni Jehova.*+ Apang indi sia dapat mag-inom sang alak ukon sang bisan ano nga alkoholiko nga ilimnon,+ kag mapuno sia sing balaan nga espiritu antes pa sia mabun-ag,*+ 16  kag ipanumbalik niya ang madamo nga anak ni Israel kay Jehova* nga ila Dios.+ 17  Subong man, magauna sia sa iya nga may espiritu kag gahom ni Elias,+ agod ang tagipusuon sang mga amay mangin pareho sa tagipusuon sang mga anak+ kag agod buligan ang mga indi matinumanon sa pagpanghikot sing maalamon kag sa paghimo kon ano ang matarong agod ihanda ang katawhan+ para kay Jehova.”* 18  Nagsiling si Zacarias sa anghel: “Paano ini matabo, kay kami nga mag-asawa tigulang na?” 19  Nagsabat ang anghel: “Ako si Gabriel+ kag pirme ako nagatindog sa atubangan sang Dios.+ Ginpadala ako sa pagsugid sa imo sining maayong balita. 20  Apang, bangod wala ka nagpati sa akon ginsiling, indi ka makahambal tubtob sa adlaw nga matuman ang akon ginhambal sa imo. Matuman gid ini sa gintalana nga tion.” 21  Sini man nga tion, ang mga tawo nagahulat kay Zacarias, kag natingala sila nga nadugayan sia sa santuaryo. 22  Sang naggua sia, nagasenyas na lang sia sa ila, kay indi sia makahambal. Nahangpan nila nga nakakita sia sing palanan-awon sa santuaryo. Bangod nagpabilin sia nga indi makahambal, nagasenyas na lang sia sa ila. 23  Pagkatapos sang mga adlaw sang iya turno sa pag-alagad sa santuaryo, nagpauli sia. 24  Pagligad sang pila ka adlaw, si Elisabet nga iya asawa, nagbusong. Wala gid sia maggua sa ila balay sa sulod sang lima ka bulan. Nagsiling sia: 25  “Amo ini ang ginhimo ni Jehova* sa akon karon. Gintalupangod niya ako kag ginkuha ang akon kahuluy-an sa mga tawo.”+ 26  Sang anom ka bulan na ang iya pagbusong, ginpadala sang Dios ang anghel nga si Gabriel+ sa isa ka siudad sang Galilea nga ginatawag Nazaret, 27  sa isa ka birhen+ nga kalaslon kay Jose halin sa panimalay ni David. Ang ngalan sang birhen amo si Maria.+ 28  Nagkadto sa iya si Gabriel, kag nagsiling sa iya: “Maayo nga adlaw, ikaw nga nahamut-an sang Dios. Si Jehova* kaupod mo.” 29  Apang natublag gid sia sa iya ginsiling, kag gintinguhaan nga hangpon kon ano ang kahulugan sini nga panamyaw. 30  Gani nagsiling ang anghel sa iya: “Maria, indi ka magkahadlok kay nahamut-an ka sang Dios. 31  Kag magabusong ka kag magabun-ag sing isa ka anak nga lalaki,+ kag hingalanan mo sia nga Jesus.+ 32  Mangin halangdon sia+ kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas,+ kag ihatag ni Jehova* nga Dios sa iya ang trono ni David nga iya amay,+ 33  kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sing dayon, kag ang iya Ginharian wala sing katapusan.”+ 34  Apang nagsiling si Maria sa anghel: “Paano ini matabo, kay wala pa gid ako makapakighulid sa isa ka lalaki?”+ 35  Nagsabat ang anghel: “Ang balaan nga espiritu magaabot sa imo,+ kag ang gahom sang Labing Mataas magalikop sa imo. Bangod sina ang bata nga ibun-ag mo tawgon nga balaan,+ Anak sang Dios.+ 36  Ang imo paryente nga si Elisabet anom ka bulan na nga nagabusong sing anak nga lalaki, bisan pa nga tigulang na sia kag nagsiling ang mga tawo nga baw-as sia; 37  bangod wala sing ginsiling ang Dios nga indi niya matuman.”+ 38  Kag si Maria nagsiling: “Ako ulipon ni Jehova!* Kabay nga matuman sa akon ang suno sa imo ginsiling.” Kag nagbiya ang anghel sa iya. 39  Pagkatapos sadto naghimos si Maria kag nagdalidali sa pagkadto sa mabukid nga rehiyon, sa isa ka siudad sang Juda, 40  kag nagsulod sia sa balay ni Zacarias kag gintamyaw si Elisabet. 41  Pagkabati ni Elisabet sang panamyaw ni Maria, ang lapsag nagkibo sa iya taguangkan, kag si Elisabet napuno sing balaan nga espiritu, 42  kag nagsiling sia sa mabaskog nga tingog: “Ginpakamaayo ka sa tanan nga babayi, kag ginpakamaayo ang bunga sang imo taguangkan! 43  Kadungganan ko nga duawon ako sang iloy sang akon Ginuo. 44  Kay pagkabati ko sang imo panamyaw, ang lapsag sa akon taguangkan nagkibo sa daku nga kalipay. 45  Malipayon ka man kay nagpati ka sa ginsiling sa imo, bangod ang tanan nga ginsiling ni Jehova* sa imo matuman.” 46  Kag nagsiling si Maria: “Nagadayaw ako kay Jehova,*+ 47  kag indi mapunggan sang akon tagipusuon nga magkalipay sing daku sa Dios nga akon Manluluwas,+ 48  bangod nakita niya ang kubos nga kahimtangan sang iya ulipon nga babayi.+ Kay sugod karon, ang tanan nga kaliwatan magatawag sa akon nga malipayon+ 49  bangod daku gid ang ginhimo sang gamhanan nga Dios para sa akon, kag balaan ang iya ngalan,+ 50  kag wala sing katapusan ang iya kaluoy sa mga nagakahadlok sa iya.+ 51  Naghimo sia sing gamhanan nga mga buhat paagi sa iya butkon; ginpaalaplaag niya ang mga tawo nga may matinaastaason nga tagipusuon.+ 52  Ginpukan niya sa trono ang gamhanan nga mga tawo+ kag ginbayaw niya ang mga kubos;+ 53  ginbusog gid niya sang maayo nga mga butang ang mga ginagutom,+ kag ginpalakat nga wala sing dala ang mga manggaranon. 54  Ginbuligan niya ang Israel nga iya alagad. Ginhimo niya ini agod ipakita nga ginadumdom niya pirme ang iya saad nga kaluy-an niya+ 55  si Abraham kag ang iya kaliwat,*+ subong sang ginsiling niya sa aton mga katigulangan.” 56  Nagpabilin si Maria sa iya sing mga tatlo ka bulan kag pagkatapos sini nagpauli sia. 57  Nag-abot na ang tion nga inugbata ni Elisabet, kag nagbun-ag sia sing anak nga lalaki. 58  Kag ang mga kaingod kag ang iya mga paryente nakabati nga ginpakitaan sia ni Jehova* sing daku nga kaluoy, kag nagkasadya sila upod sa iya.+ 59  Sang ikawalo nga adlaw, nagduaw sila sa pagtuli sa bata,+ kag hingalanan kuntani nila sia nga Zacarias pareho sa iya amay. 60  Apang ang iya iloy nagsiling: “Indi! Tawgon sia nga Juan.” 61  Kag nagsiling sila: “Wala gid ikaw sing paryente nga may amo sina nga ngalan.” 62  Gani nagsenyas sila sa amay sang bata kon ano ang luyag niya nga itawag sa bata. 63  Kag nangayo sia sang tapitapi nga kahoy kag nagsulat: “Tawgon sia nga Juan.”+ Bangod sini, natingala sila tanan. 64  Sa gilayon, nagtikab ang iya baba kag nakahambal sia,+ kag nagdayaw sa Dios. 65  Kag hinadlukan ang tanan nila nga kaingod, kag ini nga hitabo nangin topiko sa bug-os nga mabukid nga rehiyon sang Judea. 66  Kag ang tanan nga nakabati nagtalupangod sini sa ila tagipusuon, nga nagasiling: “Mangin ano gid ayhan ini nga bata?” Kay ang gahom ni Jehova* yara gid sa iya. 67  Kag ang iya amay nga si Zacarias napuno sing balaan nga espiritu, kag nagpanagna: 68  “Dayawon si Jehova,* nga Dios sang Israel,+ bangod gintalupangod niya ang iya katawhan kag ginluwas sila.+ 69  Kag nagbangon sia sing sungay sang kaluwasan*+ para sa aton sa panimalay ni David nga iya alagad.+ 70  Amo sini ang ginsaad niya paagi sa iya balaan nga mga manalagna sang una.+ 71  Nagsaad sia nga luwason kita sa aton mga kaaway kag sa tanan nga nagadumot sa aton.+ 72  Kaluy-an niya kita suno sa ginsaad niya sa aton mga katigulangan kag dumdumon niya ang iya balaan nga katipan.+ 73  Amo ini ang ginsaad niya kay Abraham nga aton katigulangan.+ 74  Pagkatapos nga luwason niya kita sa aton mga kaaway, hatagan niya kita sing pribilehiyo sa paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa iya nga wala sing kahadlok, 75  agod mangin mainunungon kag matarong kita sa bug-os naton nga kabuhi. 76  Apang ikaw, anak ko, tawgon ka nga manalagna sang Labing Mataas, kay magauna ka kay Jehova* sa paghanda sang iya mga dalan,+ 77  sa paghatag sing ihibalo sa iya katawhan agod maluwas sila paagi sa pagpatawad sa ila mga sala,+ 78  bangod sa mapinalanggaon nga kaluoy sang aton Dios. Bangod sini nga kaluoy, makakita kita sang kapawa halin sa kahitaasan nga nagasilak kaangay sang pamanagbanag, 79  sa paghatag sing kapawa sa mga nagapungko sa kadulom kag sa landong sang kamatayon.+ Ina nga kapawa magapakita sa aton kon ano ang aton himuon agod matigayon ang paghidait.” 80  Kag ang bata nagdaku kag nangin mabakod sa espiritu, kag nagpabilin sia sa kamingawan tubtob nga nag-abot ang tion nga magbantala sia sa katawhan sang Israel.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “grupo sang mga saserdote sang panimalay ni Abias.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “kustombre.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “sa tiyan pa lang sang iya iloy.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “binhi.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “sing gamhanan nga manluluwas.” Tan-awa ang Glossary, “Sungay.”
Tan-awa ang Apendise A5.