Lucas 22:1-71

 • Paghimbon nga patyon si Jesus (1-6)

 • Paghanda sa katapusan nga Paskua (7-13)

 • Panihapon sang Ginuo (14-20)

 • “Ang magaluib sa akon kaupod ko sa lamesa” (21-23)

 • Pagbaisay kon sin-o ang pinakamataas (24-27)

 • Si Jesus nakigkatipan para sa ginharian (28-30)

 • Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro (31-34)

 • Mangin handa; duha ka espada (35-38)

 • Pangamuyo ni Jesus sa Bukid sang mga Olibo (39-46)

 • Gindakop si Jesus (47-53)

 • Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus (54-62)

 • Ginyaguta si Jesus (63-65)

 • Bista sa Sanhedrin (66-71)

22  Malapit na+ ang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura nga ginatawag Paskua.+  Bangod nahadlok sila sa mga tawo,+ ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba nagpangita sing pinakamaayo nga paagi kon paano nila sia mapapatay.+  Kag nagsulod si Satanas sa tagipusuon ni Judas nga ginatawag Iscariote, nga isa sa 12 ka apostoles.+  Gani nagkadto si Judas sa puno nga mga saserdote kag sa mga kapitan sang templo kag nagpakigsapol sa ila kon paano si Jesus matugyan* sa ila.+  Nalipay sila kag nagsugot sa paghatag sa iya sing kuarta nga pilak.+  Nagsugot man sia, gani nagpangita sia sing kahigayunan sa pagluib sa iya nga indi mahibaluan sang mga tawo.  Nag-abot na ang adlaw sang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura. Sa sina nga adlaw, dapat sila maghalad sang sapat para sa Paskua;+  gani ginsugo ni Jesus si Pedro kag si Juan: “Lakat kamo kag maghanda agod makakaon kita sang panihapon sa Paskua.”+  Nagpamangkot sila: “Diin mo luyag nga ihanda namon ini?” 10  Nagsabat sia: “Sa pagsulod ninyo sa siudad, may tawo nga nagadala sang tibod sang tubig nga magasugata sa inyo. Sunod kamo sa iya sa balay nga sudlan niya.+ 11  Kag silingan ninyo ang agalon sang panimalay, ‘Ang Manunudlo nagasiling sa imo: “Diin ang kuarto para sa bisita nga akon pagakaunan sang panihapon sa Paskua upod sa akon mga disipulo?”’ 12  Kag ipakita niya sa inyo ang daku nga kuarto sa ibabaw, nga nasangkapan. Didto ihanda ninyo ini.” 13  Gani naglakat sila kag natabo ang suno gid sa ginsiling ni Jesus sa ila, kag naghanda sila para sa Paskua. 14  Gani pag-abot sang tion, nagkaon sia upod sa mga apostoles.+ 15  Kag nagsiling sia sa ila: “Ginahandum ko gid ang pagkaon sini nga panihapon sa Paskua upod sa inyo sa wala pa ako mag-antos; 16  kay nagasiling ako sa inyo, indi na ako magkaon sini liwat tubtob ang tanan nga butang matuman sa Ginharian sang Dios.” 17  Kag gindaho niya ang isa ka kopa, dayon nagpasalamat sia sa Dios kag nagsiling: “Kuhaa ninyo ini, kag mag-inom kamo sa sini, 18  kay nagasiling ako sa inyo, kutob karon, indi na ako mag-inom sini nga alak tubtob mag-abot ang Ginharian sang Dios.” 19  Nagkuha man sia sang tinapay,+ nagpasalamat, kag gintipiktipik ini, kag ginhatag sa ila, nga nagasiling: “Ini nagakahulugan sang akon lawas,+ nga ginahatag para sa inyo.+ Padayon ninyo nga himua ini sa pagdumdom sa akon.”+ 20  Pagkatapos nila panihapon, nagkuha man sia sang kopa kag nagsiling: “Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan+ pasad sa akon dugo,+ nga ibubo tungod sa inyo.+ 21  “Apang, nagasiling ako sa inyo: Ang magaluib sa akon kaupod ko sa lamesa.+ 22  Ang Anak sang tawo mapatay suno sa ginpat-od na;+ apang, makaluluoy ang tawo nga magaluib sa iya!”+ 23  Gani nagpamangkutanay sila kon sin-o ayhan sa ila ang magahimo sini.+ 24  Nagbaisay man sila kon sin-o ang pinakamataas sa ila.+ 25  Apang nagsiling sia sa ila: “Ang mga hari sang mga pungsod nagapakaginuo sa ila mga sakop, kag ang mga may awtoridad sa ila ginatawag nga mga Manugbulig.+ 26  Apang, indi kamo dapat mangin subong sina.+ Kundi ang pinakamataas sa inyo dapat mangin kaangay sang kamanghuran,+ kag ang nagapanguna mangin kaangay sang nagaalagad. 27  Kay sin-o ang mas mataas, ang nagakaon* sa lamesa ukon ang nagaalagad? Indi bala ang nagakaon* sa lamesa? Apang ako mismo ang nagaalagad sa inyo.+ 28  “Apang, gin-unungan ninyo ako+ sa akon mga pagtilaw;+ 29  kag nagapakigkatipan ako sa inyo para sa isa ka ginharian,+ subong nga ang akon Amay nagpakigkatipan sa akon, 30  agod magkaon kamo kag mag-inom sa akon lamesa sa akon Ginharian,+ kag magpungko sa mga trono+ sa paghukom sa 12 ka tribo sang Israel.+ 31  “Simon, Simon, nagsiling si Satanas nga luyag niya nga ayagon kamo tanan kaangay sang trigo.+ 32  Apang nag-ampo ako nga kabay nga indi magluya ang imo pagtuo;+ kag kon makapanumbalik ka na, pabakura ang pagtuo sang imo mga kauturan.”+ 33  Nagsiling si Pedro: “Ginuo, handa ako sa pag-upod sa imo sa bilangguan kag sa kamatayon.”+ 34  Apang nagsiling sia: “Nagasiling ako sa imo, Pedro, sa wala pa makapamalo ang manok karon nga adlaw, tatlo ka beses nga magasiling ka nga wala ka makakilala sa akon.”+ 35  Ginpamangkot niya sila: “Sang ginpalakat ko kamo kag ginsilingan nga indi magdala sing puyopuyo sang kuarta kag balunan sang pagkaon kag sandalyas,+ ginkulang bala kamo?” Nagsabat sila: “Wala!” 36  Dayon nagsiling sia sa ila: “Apang karon, ang bisan sin-o nga may puyopuyo sang kuarta kag balunan sang pagkaon dapat magdala sini, kag ang bisan sin-o nga wala sing espada dapat magbaligya sang iya kunop kag magbakal sing espada. 37  Kay nagasiling ako sa inyo nga dapat matuman ang ginsulat tuhoy sa akon, nga nagasiling, ‘Ginkabig sia nga isa sang mga malinapason.’+ Kay ang tanan tuhoy sa akon nagakatuman na.”+ 38  Kag nagsiling sila: “Ginuo, may duha ka espada diri.” Nagsabat sia: “Puede na ina.” 39  Paghalin niya didto, nagkadto sia sa Bukid sang mga Olibo suno sa naandan niya, kag nagsunod man sa iya ang iya mga disipulo.+ 40  Pag-abot niya didto, nagsiling sia sa ila: “Padayon kamo nga magpangamuyo agod indi kamo masulay.”+ 41  Nagkadto sia sa uluunhan,* dayon nagluhod sia kag nagpangamuyo, 42  nga nagasiling: “Amay, kon luyag mo, kuhaa sa akon ini nga kopa. Apang, indi ang akon kabubut-on ang matuman kundi ang imo.”+ 43  Dayon nagpakita sa iya ang isa ka anghel halin sa langit kag ginpabakod sia.+ 44  Apang sa daku nga kasakit, padayon sia nga nagpangamuyo sing hanuot pa gid;+ kag ang iya balhas nangin kaangay sang dugo nga nagatupa sa duta. 45  Pagkatapos niya makapangamuyo, nagtindog sia kag nagkadto sa mga disipulo. Nakita niya sila nga nagakatulog kay kinapoy sila bangod sang kasubo.+ 46  Nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagakatulog kamo? Bangon kamo kag padayon nga magpangamuyo agod indi kamo masulay.”+ 47  Samtang nagahambal pa sia, nag-abot ang madamo nga mga tawo. Si Judas, nga isa sa 12 ka apostoles, ang nagapanguna sa ila. Nagpalapit sia kay Jesus kag ginhalukan sia.+ 48  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Judas, ginaluiban mo bala ang Anak sang tawo paagi sa isa ka halok?” 49  Pagkakita sang mga kaupod ni Jesus kon ano ang matabo, nagpamangkot sila: “Ginuo, lab-on na bala namon sila sang espada?” 50  Ginlabo sang isa sa ila ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya tuo nga dulunggan.+ 51  Apang nagsiling si Jesus: “Husto na ina.” Gintandog niya ang dulunggan sang ulipon kag gin-ayo ini. 52  Dayon nagsiling si Jesus sa puno nga mga saserdote kag sa mga kapitan sang templo kag sa mga gulang nga nagkadto didto sa pagdakop sa iya: “Nagkari bala kamo nga may mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon subong isa ka kawatan?+ 53  Adlaw-adlaw kaupod ninyo ako sa templo+ apang wala ninyo ako gindakop.+ Apang ini ang inyo tion kag sang isa nga may awtoridad sang kadudulman.”+ 54  Gindakop nila si Jesus+ kag gindala sa balay sang mataas nga saserdote; apang si Pedro nagsunod sa uluunhan.+ 55  Sang nagdabok sing kalayo ang mga tawo sa tunga sang luwang kag nagpinungko, si Pedro nag-upod man sa ila.+ 56  Apang nakita sang isa ka alagad nga babayi si Pedro nga nagapungko malapit sa dabok. Ginhimutaran niya sia kag nagsiling: “Ini nga tawo kaupod man niya.” 57  Apang nagpanghiwala sia, nga nagasiling: “Babayi, wala ako makakilala sa iya.” 58  Wala magdugay, nakita sia sang isa pa ka tawo nga nagsiling: “Isa ka man sa ila.” Apang si Pedro nagsiling: “Lalaki, indi ako isa sa ila.”+ 59  Pagligad sang mga isa ka oras, isa pa ka tawo ang nag-insister: “Pat-od gid nga ini nga tawo kaupod niya, kay taga-Galilea sia!” 60  Apang si Pedro nagsiling: “Lalaki, wala ako makahibalo sang imo ginasiling.” Kag sa gilayon, samtang nagahambal pa sia, nagpamalo ang manok. 61  Nagbalikid ang Ginuo kag nagtulok kay Pedro, kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling sang Ginuo sa iya: “Sa wala pa makapamalo ang manok karon nga adlaw, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.”+ 62  Gani naggua sia kag naghilibion gid. 63  Ginyaguta si Jesus+ kag ginsumbag sang mga tawo nga nagabantay sa iya.+ 64  Gintabunan nila ang iya nawong kag padayon nga nagsiling sa iya: “Manalagna! Pakta kon sin-o ang nagsumbag sa imo.” 65  Kag madamo pa nga pasipala ang ginsiling nila sa iya. 66  Pagkaaga, nagtipon ang katilingban sang mga gulang sang katawhan, lakip ang puno nga mga saserdote kag mga escriba,+ kag gindala nila sia sa ila Sanhedrin,* nga nagasiling: 67  “Sugiri kami kon ikaw ang Cristo.”+ Apang nagsiling sia sa ila: “Bisan sugiran ko kamo, indi man kamo gihapon magpati. 68  Kag kon pamangkuton ko kamo, indi man kamo gihapon magsabat. 69  Apang, halin karon ang Anak sang tawo+ magapungko sa tuo sang gamhanan nga Dios.”+ 70  Bangod sini nagsiling sila tanan: “Kon amo, ikaw bala ang Anak sang Dios?” Nagsiling sia sa ila: “Kamo mismo ang nagsiling sina.” 71  Nagsiling sila: “Kinahanglan pa bala naton ang dugang nga testimonya? Kay kita mismo nakabati sang iya ginsiling.”+

Footnote

Ukon “maluiban.”
Ukon “nagasaliay.”
Ukon “nagasaliay.”
Ukon “sa kalayuon sang isa ka haboy sang bato.”
Tan-awa ang Glossary.