Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 3

Nǔkanbyɔ lɛ Zinzan

Nǔkanbyɔ lɛ Zinzan

Matie 16:13-16

SIN SƐ̀ XWÈ NA: Zǎn nǔkanbyɔ e è cyan ganji lɛ é dó fɔ́n tóɖówetɔ́ lɛ sín jlǒ nyite bo gbɛkan d’enu, dó jlɛ́ xó dó xó wu xá ye, alǒ dó tɛɖɛ̌ nǔ taji lɛ jí.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Fɔ́n tóɖówetɔ́ lɛ sín jlǒ nyite bo gbɛkan d’enu. Nɔ kan nǔ ɖěɖee na sísɛ́ tóɖówetɔ́ lɛ bɔ ye na lin tamɛ dó nǔ e xó ɖɔ wɛ a ɖè é jí alǒ na zɔ́n bɔ ye na ba na tuùn xósin ɔ é byɔ.

  • Jlɛ̌ xó dó xó wu xá mɛ dó xóta ɖé jí. Kan nǔ ɖebɔdoɖewu ɖěɖee na zɔ́n bɔ tóɖówetɔ́ lɛ na wá gbeta ɖagbe ɔ kɔn lɛ é byɔ, dó d’alɔ ye bonu ye ni xwedó lee xó e ɖɔ wɛ a ɖè é xwè ali gbɔn é.

  • Tɛɖɛ̌ nǔ taji lɛ jí. Kan dobanúnǔ sín nǔɖe byɔ dó sɔ́ linlin taji ɖé sín nu ɖó te. Enyi a ɖɔ xó dó nǔ taji ɖé jí gudo alǒ a ɖò ta sú nú nǔxwlémɛ ɖé wɛ hǔn, zǎn nǔkanbyɔ vɔ̌gbɔnji tɔn lɛ.