Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 6

Tinmɛ Nǔ E Wu A Zán Wemafɔ ɖé É Nyi Wɛn

Tinmɛ Nǔ E Wu A Zán Wemafɔ ɖé É Nyi Wɛn

Jaan 10:33-36

SIN SƐ̀ XWE NA: Ma xà wemafɔ ɖé kpowun bo yì nǔ e bɔ d’ewu é jí ó. Tɛ́n kpɔ́n bonu tóɖówetɔ́ lɛ ni mɔ kancica e ɖò wemafɔ e a xà é kpo nǔ e jí ɖɔ xó dó wɛ a ɖè é kpo tɛntin é céɖécéɖé.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Ðè xókwín taji lɛ tɔ́n. Nú a xà wemafɔ ɖé gudo hǔn, tɛɖɛ̌ xókwín ɖěɖee cá kan xá nǔ taji e jí ɖɔ xó dó wɛ a ɖè é tlɔlɔ lɛ é jí. Bo na dó bló mɔ̌ ɔ, a sixu vɔ́ xókwín enɛ lɛ ɖɔ, alǒ kan nǔɖe byɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye na mɔ xókwín taji lɛ.

  • Tɛɖɛ̌ nǔ taji ɔ jí. Enyi a sɔ́ wemafɔ ɖé sín nu ɖó te bo ka ko ɖɔ hwɛjijɔ e wu è na xà é ɖé nyi wɛn gudo hǔn, tinmɛ lee xókwín taji e ɖò wemafɔ ɔ mɛ lɛ é cá kan xá hwɛjijɔ enɛ gbɔn é.

  • Tinmɛ towe ni bɔkun. Ma ɖɔ xó dó gǒflɛ́mɛ ɖěɖee ma nɔ gudo nú nǔ taji ɔ ǎ lɛ é jí ó. Kpɔ́n nǔ e tóɖówetɔ́ lɛ ko tuùn dó xóta ɔ jí é dó wá gbeta nǔ nabi e a ɖó na gbajɛ̌mɛ na, bɔ tóɖówetɔ́ lɛ na mɔ nukúnnú jɛ nǔ ɔ wu céɖécéɖé é tɔn kɔn.