Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 15

Kú Dó Nǔ E Ðɔ Wɛ A Ðè É Jí

Kú Dó Nǔ E Ðɔ Wɛ A Ðè É Jí

1 Tɛsalonikinu lɛ 1:5

SIN SƐ̀ XWE NA: Xlɛ́ ɖɔ emi ɖi nǔ syɛnsyɛn ɖɔ nǔ e ɖɔ wɛ emi ɖè é nyí nǔgbo bo lɛ́ ɖò taji.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Sɔnǔ ɖ’ayǐ tɛnwin lɛnwin. Kplɔ́n azɔ̌ ɔ kaka bo mɔ nukúnnú jɛ linlin taji lɛ kpo lee Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ ye nyí nǔgbo gbɔn é kpo wu. Tɛ́n kpɔ́n bo zán xógbe klewun e bɔkun lɛ é dó ɖɔ nǔ taji e ɖò nǔxwlémɛ towe mɛ lɛ é. Sɔ́ ayi ɖó lee é na d’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ gbɔn é jí. Xoɖɛ bo byɔ gbigbɔ mímɛ́.

  • Zǎn xókwín ɖěɖee nɔ xlɛ́ ɖɔ è kú dó nǔ jí lɛ é. Ma vɔ́ xókwín e ɖò wema ɔ jí lɛ é pɛ́pɛ́pɛ́ ɖɔ ó, é nyɔ́ wà hǔn, zǎn xókwín hwiɖesunɔ tɔn lɛ. Cyan xógbe ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ a ɖeji dó nǔ e ɖɔ wɛ a ɖè é wu lɛ é.

  • Xlɛ́ ɖɔ emi kú dó nǔ ɔ jí nǔgbo nǔgbo. Nǔ gbè towe ni kpé mɛ bǐ jí. Kpɔ́n tóɖówetɔ́ lɛ sín nukún jí, ɖò fí e mɔ̌ biblo ma nyla ɖè ǎ lɛ é.