Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 4

Wemafɔ lɛ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Ganji

Wemafɔ lɛ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Ganji

Matie 22:41-45

SIN SƐ̀ XWE NA: Sɔnǔ nú linlin tóɖówetɔ́ lɛ tɔn hwɛ̌ cobo xà wemafɔ ɖé.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Lin tamɛ dó nǔ e wu a ɖò wemafɔ ɔ xà wɛ é jí. Sɔ́ wemafɔ ɖokpo ɖokpo sín nu ɖó te ɖò ali ɖé nu, bo na dó dɔn tóɖówetɔ́ lɛ sín ayi wá nǔ taji e jí a jló na tɛɖɛ̌ ɖò wemafɔ ɔ mɛ é jí.

  • Xó towe ni jinjɔn Biblu jí. Enyi a ɖò xó ɖɔ nú mɛ e ɖi nǔ nú Mawu lɛ é wɛ hǔn, dɔn ayi yetɔn wá “Xó Mawu tɔn” Biblu ɔ jí, mɔ̌ mɛ ɔ, a ɖò ɖiɖexlɛ́ wɛ ɖɔ é nyí jɔtɛn nǔnywɛ tɔn ɖagbe hugǎn ɔ nɛ.

  • Fɔ́n jlǒ tóɖówetɔ́ lɛ tɔn nyite dó wemafɔ ɔ wu. Kan nǔ e wemafɔ ɔ na na xósin tɔn é ɖé byɔ, ɖɔ tagba e wemafɔ ɔ na d’alɔ bɔ è na ɖeɖɛ é ɖé, alǒ ɖɔ nǔgbododó e wemafɔ ɔ na d’alɔ ye bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ mɛ é ɖé.