Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 12

Xomɛnyínyɔ́ kpo Wuvɛ̌sexámɛ Kpo

Xomɛnyínyɔ́ kpo Wuvɛ̌sexámɛ Kpo

1 Tɛsalonikinu lɛ 2:7, 8

SIN SƐ̀ XWE NA: Lee nǔ cí nú we nǔgbo nǔgbo é ni tɔ́n ɖò xóɖiɖɔ towe mɛ, xlɛ́ tóɖówetɔ́ lɛ ɖɔ a yí wǎn nú ye bo jló na d’alɔ ye.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Lin tamɛ dó tóɖówetɔ́ lɛ jí. Flín tagba e ɖí xwi xá wɛ ye ɖè lɛ é hwiɖée dó sɔnǔ nú ayi towe. Tɛ́n kpɔ́n bo dó nukún lee nǔ cí nú ye é mɛ kpɔ́n.

  • Cyan xó towe lɛ ganji. Tɛ́n kpɔ́n bo fá kɔ nú tóɖówetɔ́ lɛ, dó gbɔ nú ye, bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye. Nyi alɔ nú xógbe ɖěɖee sixu dó xomɛsin xomɛ nú ye lɛ é, ma ka ɖɔ xó nyanya ɖé dó mɛ e ma ɖi nǔ nú Jehovah ǎ lɛ é, alǒ dó nǔ e ye ɖi nǔ na syɛnsyɛn lɛ é wu ó.

  • Ðexlɛ́ ɖɔ mɛ ɖevo lɛ sín nǔ ɖu ayi mɛ nú emi. Ðɔ xó kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, bo lɛ́ zán alɔ, wǔtu, kpo afɔ kpo lee é jɛxa gbɔn é dó ɖexlɛ́ tóɖówetɔ́ lɛ ɖɔ nǔ yetɔn ɖu ayi mɛ nú emi tawun. Ðǒ ayi te dó nukúnmɛ sín xlɛ̌ towe lɛ wu; nɔ ko nǔ ɖò nu kpá hwɛhwɛ.