Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 8

Nǔjlɛdonǔwu Ðěɖee Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ É

Nǔjlɛdonǔwu Ðěɖee Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ É

Matie 13:34, 35

SIN SƐ̀ XWE NA: Zǎn nǔjlɛdonǔwu ɖěɖee bɔkun bo na dɔn tóɖówetɔ́ lɛ, bo na lɛ́ kplɔ́n nǔ taji lɛ ye lɛ é dó dó jɛ̌ kɔ nú mɛkplɔnkplɔn towe.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Cyan nǔjlɛdonǔwu ɖěɖee bɔkun lɛ é. Jezu ɖɔhun ɔ, zǎn nǔ kpɛɖé dó tinmɛ nǔ ɖaxó, bo lɛ́ zán nǔ e bɔkun lɛ é dó tinmɛ nǔ e vɛwǔ lɛ é. Ma gɔ́ gǒflɛ́mɛ ɖěɖee ma ɖò dandan ǎ lɛ é na bonu nǔjlɛdonǔwu ɔ ni gɛ́dɛ́ ó. Mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nǔ ɖěɖee xó nǔjlɛdonǔwu towe ɖɔ lɛ é sɔgbe xá nǔ e kplɔ́n mɛ wɛ a ɖè é, bonu gǒflɛ́mɛ ɖěɖee ma nyɔ́ zán ǎ alǒ ma nyita fí ɖé ǎ lɛ é ni ma wá wlú tamɛ nú tóɖówetɔ́ lɛ ó.

  • Hɛn tóɖówetɔ́ lɛ dó ayi mɛ. Cyan nǔjlɛdonǔwu ɖěɖee kúnkplá azɔ̌ e tóɖówetɔ́ lɛ nɔ wà lɛ é kpo nǔ e nɔ jló ye lɛ é kpo lɛ é. Nɔ acéjí bonu nǔjlɛdonǔwu towe lɛ ni ma dó winnya ye alǒ dó xomɛsin xomɛ nú ye ó.

  • Kplɔ́n nǔ taji ɔ mɛ. Nǔ taji lɛ wɛ a ni jlɛ́ dó nǔ wu, ma sɔ́ ayi ɖó gǒflɛ́mɛ klewun klewun lɛ jí dín ó. Blǒ bonu mɛ e ɖótó we é ni ma wá flín nǔjlɛdonǔwu ɔ kpowun ó, loɔ, é ni lɛ́ flín nǔ e nǔjlɛdonǔwu ɔ kplɔ́n ɛ lɛ é.