Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Sɔ́ Kɛ́n Nukɔnyiyi Towe Tɔn

Sɔ́ Kɛ́n Nukɔnyiyi Towe Tɔn
 1. Xónusɔ́ɖóte Ðagbe

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 2. Wlɛnwín Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ Tɔn

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 3. Nǔkanbyɔ lɛ Zinzan

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 4. Wemafɔ lɛ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Ganji

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 5. Nǔxixa E Sɔgbe É

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 6. Tinmɛ Nǔ E Wu A Zán Wemafɔ ɖé É Nyi Wɛn

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 7. Nǔ lɛ Sɔgbe Bo Lɛ́ Ðó Ganjɛwu

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 8. Nǔjlɛdonǔwu Ðěɖee Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ É

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 9. Nǔ E Nukún Nɔ Mɔ lɛ É Zinzan Ganji

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 10. Gbè Ðyɔɖyɔ

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 11. Akpakpa Sɔ́ Mɛ

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 12. Xomɛnyínyɔ́ kpo Wuvɛ̌sexámɛ Kpo

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 13. Lee È Na Zán Gbɔn É Jɛ Wě

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 14. Nǔ Taji lɛ Zawě

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 15. Kú Dó Nǔ E Ðɔ Wɛ A Ðè É Jí

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 16. Dǒ Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 17. Mɛ Ðevo lɛ Mɔ Nukúnnú Jɛ Mɛ

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 18. Nǔxwlémɛ ɔ Kplɔ́n Nǔ Tóɖówetɔ́ Lɛ

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 19. Dǒ Gǎn Bonu Xó ɔ Ni Byɔ Ayi Tóɖówetɔ́ lɛ Tɔn Mɛ

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É

 20. Tasuna Ðagbe

  AZǍN E JÍ A W’AZƆ̌ DÓ YE JÍ LƐ É