Ðǒkan Dó Nǔxixa kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Wu

È sɔnǔ nú alɔnuwema elɔ bonu é na d’alɔ we bɔ nǔxixa ɖò agbawungba, xóɖiɖɔ, kpo mɛkplɔnkplɔn kpo sín nǔwukpíkpé e a ɖó é na lɛ́ sɛ́ sò d’eji.

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Mǐ nɔ kplɔ́n wɛn e ɖò taji hugǎn bɔ è sɔ́ d’así nú gbɛtɔ́ lɛ kpɔ́n é mɛ.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 1

Xónusɔ́ɖóte Ðagbe

Xónusɔ́ɖóte ɖagbe ɖé nɔ wà nǔ atɔn.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 2

Wlɛnwín Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ Tɔn

Wlɛnwín xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ tɔn na d’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bɔ ye na vo bo nɔ yí wɛn ɔ.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 3

Nǔkanbyɔ lɛ Zinzan

Zǎn nǔkanbyɔ e è cyan ganji lɛ é dó fɔ́n tóɖówetɔ́ lɛ sín jlǒ nyite, bo lɛ́ tɛɖɛ̌ nǔ taji lɛ jí.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 4

Wemafɔ lɛ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Ganji

Kpɔ́n lee a na sɔnǔ nú linlin tóɖówetɔ́ lɛ tɔn hwɛ̌ cobo xà wemafɔ ɖé gbɔn é.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 5

Nǔxixa E Sɔgbe É

Nǔxixa e sɔgbe é nyí akpáxwé taji ɖé ɖò nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e kúnkplá Jehovah é xwíxwlémɛ mɛ.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 6

Tinmɛ Nǔ E Wu A Zán Wemafɔ ɖé É Nyi Wɛn

D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni mɔ kancica e ɖò wemafɔ e a xà é kpo nǔ e jí ɖɔ xó dó wɛ a ɖè é kpo tɛntin é.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 7

Nǔ lɛ Sɔgbe Bo Lɛ́ Ðó Ganjɛwu

Kúnnuɖenú e sɔgbe bo lɛ́ ɖó ganjɛwu lɛ é na d’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bɔ ye na wá gbeta e sɔgbe é kɔn.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 8

Nǔjlɛdonǔwu Ðěɖee Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ É

Zǎn nǔjlɛdonǔwu ɖěɖee bɔkun bo na dɔn tóɖówetɔ́ lɛ, bo na lɛ́ kplɔ́n nǔ taji lɛ ye lɛ é dó dó jɛ̌ kɔ nú mɛkplɔnkplɔn towe.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 9

Nǔ E Nukún Nɔ Mɔ lɛ É Zinzan Ganji

Zǎn nǔ e nukún nɔ mɔ lɛ é dó bló bonu è na flín nǔ e a kplɔ́n mɛ é.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 10

Gbè Ðyɔɖyɔ

Ðyɔ lee gbè towe yì aga gbɔn é, kɔnugbe towe, kpo wezun kínkán alǒ dɛ̌dɛ̌ zinzɔn towe kpo dó bló bonu nǔ ɔ ni byɔ lanmɛ nú tóɖówetɔ́ lɛ, bo sísɛ́ ye nú ye ni wà nǔ.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 11

Akpakpa Sɔ́ Mɛ

Akpakpa sɔ́ mɛ na zɔ́n bɔ a na ɖè lee nǔ cí nú we tawun é xlɛ́, bo na lɛ́ d’alɔ we bɔ tóɖówetɔ́ lɛ sín nǔ na ɖu ayi mɛ nú we.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 12

Xomɛnyínyɔ́ kpo Wuvɛ̌sexámɛ Kpo

Enyi lee nǔ cí nú we nǔgbo nǔgbo é nɔ tɔ́n ɖò xóɖiɖɔ towe mɛ ɔ, é na xlɛ́ tóɖówetɔ́ lɛ ɖɔ a yí wǎn nú ye bo jló na d’alɔ ye.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 13

Lee È Na Zán Gbɔn É Jɛ Wě

D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ lee xóta towe kúnkplá gbɛzán yetɔn gbɔn é mɛ, bo lɛ́ xlɛ́ nǔ e ye na sɔ́ nǔ e ye kplɔ́n lɛ é dó wà na é ye.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 14

Nǔ Taji lɛ Zawě

D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni xwedó we ɖò xóɖiɖɔ towe hwenu, bo xlɛ́ lee nǔ taji ɖokpo ɖokpo cá kan xá nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é kpo xóta towe kpo gbɔn é céɖécéɖé.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 15

Kú Dó Nǔ E Ðɔ Wɛ A Ðè É Jí

Kú dó nǔ e ɖɔ wɛ a ɖè é jí. Xlɛ́ ɖɔ emi ɖi nǔ syɛnsyɛn ɖɔ nǔ e ɖɔ wɛ emi ɖè é nyí nǔgbo bo lɛ́ ɖò taji.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 16

Dǒ Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ

Ðɔ nǔ e na bló nǔ ɖó lɛ é, ma mɔ xó ɖɔ dó mɛ wu ó. Dɔn ayi wá nǔgbo ɖěɖee ɖò Xó Mawu tɔn mɛ bo nɔ fá kɔ nú mɛ lɛ é jí.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 17

Mɛ Ðevo lɛ Mɔ Nukúnnú Jɛ Mɛ

D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ wɛn towe sín tinmɛ wu. Ðè nǔ taji lɛ tɔ́n nyi wɛn.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 18

Nǔxwlémɛ ɔ Kplɔ́n Nǔ Tóɖówetɔ́ Lɛ

Blǒ bonu tóɖówetɔ́ lɛ ɖesunɔ ni lin tamɛ dó xóta ɔ jí, lobo mɔ ɖɔ emi kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ ɖé.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 19

Dǒ Gǎn Bonu Xó ɔ Ni Byɔ Ayi Tóɖówetɔ́ lɛ Tɔn Mɛ

Dǒ wusyɛn lanmɛ nú tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni yí wǎn nú Mawu kpo Xó tɔn Biblu ɔ kpo.

NǓKPƆ́NNÚMƐ 20

Tasuna Ðagbe

Tasunaxó ɖagbe ɖé na dɔn tóɖówetɔ́ lɛ bɔ ye na yí gbè nú nǔ e ye kplɔ́n lɛ é lobo lɛ́ zán.

Sɔ́ Kɛ́n Nukɔnyiyi Towe Tɔn

Sɔ́ kɛ́n nukɔnyiyi towe tɔn hwenu e a na ɖò gǎn dó wɛ bonu nǔxixa kpo mɛkplɔnkplɔn kpo sín nǔwukpíkpé towe lɛ na kpɔ́n te d’eji é.

Kplɔ́n Nǔ Ɖevo Lɛ

VIDEO ƉEBƆDOƉEWU LƐ

Ðǒkan Dó Nǔxixa kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Wu: Video Lɛ

Sɔnǔ nú nǔwukpíkpé taji lɛ nú nǔxixa kpo mɛkplɔnkplɔn kpo ɖò agbawungba.