Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 14

Nǔ Taji lɛ Zawě

Nǔ Taji lɛ Zawě

Eblée lɛ 8:1

SIN SƐ̀ XWE NA: D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni xwedó we ɖò xóɖiɖɔ towe hwenu, bo xlɛ́ lee nǔ taji ɖokpo ɖokpo cá kan xá nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é kpo xóta towe kpo gbɔn é céɖécéɖé.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Nya nǔɖe gbé. Kpɔ́n ɖɔ è sɔnǔ nú xóɖiɖɔ towe bo na dó ɖɔ xó ɖé nú xósetɔ́ lɛ, ɖu ɖò ye jí, alǒ dó wusyɛn lanmɛ nú ye wɛ à jí, lobo gbajɛ̌mɛ nú xóɖiɖɔ ɔ sɔgbe xá. Tɛ́n kpɔ́n bonu nǔ taji lɛ bǐ ni d’alɔ we nú a kpé nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é wu.

  • Tɛɖɛ̌ xóta xóɖiɖɔ towe tɔn jí. Nɔ vɔ́ xókwín taji e ɖò xóta towe mɛ lɛ é alǒ xókwín e ɖɔ nǔ ɖokpo ɔ xá xókwín enɛ lɛ é ɖɔ dó dó gesí xóta ɔ ɖò xóɖiɖɔ towe bǐ hwenu.

  • Nǔ taji lɛ ni zawě bo lɛ́ bɔkun. Cyan nǔ taji ɖěɖee cá kan xá xóta towe bɔ a sixu lɛ́ xwlé mɛ ganji ɖò ganmɛ e è na é mɛ lɛ é kɛɖɛ. Ðǒ dogbó nú nǔ taji nabi e a na zán é, ɖɔ nǔ taji ɖokpo ɖokpo nyi wɛn, nɔ yì agbɔ̌n jí ɖò avla yetɔn mɛ, bo nɔ gosin ɖě jí jɛ ɖevo jí ɖò ali e bɔkun é nu.