Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 1

Xónusɔ́ɖóte Ðagbe

Xónusɔ́ɖóte Ðagbe

Mɛsɛ́dó 17:22

SIN SƐ̀ XWÈ NA: Xónusɔ́ɖóte towe ɖó na fɔ́n jlǒ mɛtɔn nyite, ɖɔ xóta towe, lobo xlɛ́ nǔ e wu xóta ɔ ɖò taji nú tóɖówetɔ́ lɛ é.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Fɔ́n jlǒ mɛtɔn nyite. Kan nǔɖe byɔ, ɖɔ nǔ e jɛ kpɔ́n nǔgbo é, xó e jɛ ɖò tò é, alǒ nǔ ɖevo e na jló tóɖówetɔ́ lɛ é ɖé.

  • Ðɔ xóta towe. Tɛ́n kpɔ́n bonu xóta e jí ɖɔ xó dó gbé a ja é kpo linlin e wu wɛ é kpo ni zawě nú tóɖówetɔ́ lɛ ɖò xónusɔ́ɖóte towe mɛ.

  • Xlɛ́ nǔ e wu xóta ɔ ɖò taji é. Blǒ bonu nǔ e a ɖɔ é ni sɔgbe xá tóɖówetɔ́ lɛ sín hudo tawun lɛ. Ye ɖó na mɔ nukúnnú jɛ lee xóta ɔ na d’alɔ yeɖesu mɛtún ɔ gbɔn é wu céɖécéɖé.