Matíe 16:1-28

  • È byɔ́ wuntun ɖé (1-4)

  • Falizyɛn lɛ́ kpó Saduseɛn lɛ́ kpó sín tɔ́n (5-12)

  • Axɔ́súɖuto ɔ sín cávi lɛ́ (13-20)

    • È ná sɔ́ agun ɔ jínjɔ́n awǐnnya jí (18)

  • Jezu ɖɔ ɖɔ émí ná kú (21-23)

  • Ahwanvú jɔ ahwanvú nyínyí (24-28)

16  Ðo fínɛ́ ɔ, Falizyɛn lɛ́ kpó Saduseɛn lɛ́ kpó sɛkpɔ́ ɛ. Bo ná dó tɛ́n ɛ kpɔ́n ɔ, yě byɔ́ ɛ ɖɔ é ní ɖe wuntun ɖé xlɛ́ émí ɖo Mawu nyíkɔ mɛ.  Jezu ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Ényí gbadanu su ɔ, mi nɔ ɖɔ: ‘Gbɛ mɛ ná hɔ́n sɔ, ɖó hwe gba amizɛ́n.’  Ényí é jɛ zǎnzǎn ɔ, mi nɔ ɖɔ: ‘Gbɛ mɛ ná fá bɔ jǐ ná ja égbé, ɖó jǐnukúnsin myá bɔ akpɔ́kpɔ́ lɛ́vɔ́ dó.’ Mi nɔ tuun tínmɛ e mi ná ná dó lěe jǐnukúnsin cí é wú é, amɔ̌, mi mɔ nukúnnú jɛ tínmɛ nǔ e ɖo jijɛ wɛ din lɛ́ é tɔn wú ǎ.  Jijimɛ nyanya afɔdógbětɔ́* ɖé kpo ɖo wuntun ɖé ba wɛ, amɔ̌, è ná ɖe wuntun ɖěbǔ xlɛ́ ɛ zɛ wuntun e kúnkplá Jonási é wú ǎ.” Énɛ́ ɔ, é jó yě dó nyi fínɛ́, bo ɖidó.  Din ɔ, ahwanvú lɛ́ d’asá xu ɔ bo yi akpá ɖě ɔ xwé, amɔ̌, yě flín bo hɛn wɔ̌xúxú ǎ.  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nukún mitɔn lɛ́ ní ɖo te, bónú mi ní cɔ́ miɖée dó Falizyɛn lɛ́ kpó Saduseɛn lɛ́ kpó sín tɔ́n wú.”  Énɛ́ wú ɔ, yě jɛ xó ɖɔ jí ɖo yěɖée tɛ́ntin, bo ɖɔ: “Mǐ hɛn wɔ̌xúxú ɖěbǔ ǎ.”  Ðó Jezu tuun ɖɔ yě ɖo xó ɖɔ wɛ ɖo yěɖée tɛ́ntin wútu ɔ, é ɖɔ: “Étɛ́wú mi ka ɖo xó ɖɔ wɛ ɖo miɖée tɛ́ntin ɖɔ émí kún ɖó wɔ̌xúxú ɖěbǔ ó, nǔɖiɖi kpɛvínɔ è mi?  Mi ko mɔ nǔ jɛ mɛ ǎ jɛ́n wɛ a? Mi sɔ́ flín lěe un sɔ́ wɔ̌xúxú atɔ́ɔ́n dó ná nǔɖuɖu súnnu 5 000 gbɔn é kpó xasun nabí e kpo ɖ’é jí, bɔ mi bɛ́ é kpó ǎ wɛ a? 10  Alǒ, mi sɔ́ flín lěe un sɔ́ wɔ̌xúxú tɛ́nwe dó ná nǔɖuɖu súnnu 4 000 gbɔn é kpó xasun ɖaxó nabí e kpo ɖ’é jí, bɔ mi bɛ́ é kpó ǎ wɛ a? 11  Étɛ́wú mi ma ka mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ é kún nyí wɔ̌xúxú wú ɖɔ xó nú mi dó wɛ un ɖe ó ǎ? Nǔ e ɖɔ nú mi wɛ un ɖe é wɛ nyí ɖɔ mi ní cɔ́ miɖée dó Falizyɛn lɛ́ kpó Saduseɛn lɛ́ kpó sín tɔ́n wú.” 12  Énɛ́ ɔ, yě mɔ nǔ jɛ wú ɖɔ ɖiɖɔ nú émí wɛ é ɖe ɖɔ émí ní cɔ́ émíɖée dó nǔkplɔ́nmɛ Falizyɛn lɛ́ kpó Saduseɛn lɛ́ kpó tɔn wú, é kún nyí dó wɔ̌xúxú sín tɔ́n wú ó. 13  Ée Jezu wá Sezalée Filípu tɔn sín xá mɛ é ɔ, é kanbyɔ́ ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ: “Mɛ̌ Gbɛtɔ́ví ɔ ka nyí bɔ mɛ lɛ́ nɔ ɖɔ?” 14  Yě ɖɔ: “Mɛɖé lɛ́ nɔ ɖɔ Jaan Batɛ́mublónúmɛtɔ́ ɔ, mɛ ɖěvo lɛ́ nɔ ɖɔ Elíi, mɛ ɖěvo lɛ́ ka nɔ lɛ́ ɖɔ Jelemíi alǒ gbeyíɖɔ lɛ́ ɖě.” 15  É ɖɔ nú yě ɖɔ: “Midɛɛ lɛ́ ka lo, mɛ̌ un ka nyí bɔ mi nɔ ɖɔ?” 16  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ yí gbe n’i ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Klísu ɔ, Mawu gbɛɖe ɔ sín Vǐ.” 17  Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Awǎjijɛnɔ wɛ nú we, Sinmɔ́ɔ Jonási ví, ɖó é nyí agbaza kpó hun kpó* wɛ ɖe énɛ́ xlɛ́ we ǎ, loɔ, Tɔ́ ce e ɖo jǐxwé é wɛ ɖe xlɛ́ we. 18  Gɔ́ ná ɔ, má ɖɔ nú we: Piyɛ́ɛ wɛ a nɔ nyí. Un ná sɔ́ agun ce jínjɔ́n awǐnnya jí, bɔ Yɔdo* sín hɔntogbó lɛ́ ná ɖó acɛ dó jǐ tɔn ǎ. 19  Un ná fɔ Axɔ́súɖuto jǐxwé tɔn sín cávi lɛ́ nú we, bɔ nǔ ɖěbǔ e a blá ɖo ayǐkúngban jí é ɔ, è ná ko blá ɖo jǐxwé, lobɔ nǔ ɖěbǔ e a tún ɖo ayǐkúngban jí é ɔ, è ná ko tún ɖo jǐxwé.” 20  Énɛ́ gúdo ɔ, é gbɛ́ nú ahwanvú tɔn lɛ́ syɛ́nsyɛ́n ɖɔ yě ní ma ɖɔ nú mɛ ɖěbǔ ɖɔ émí wɛ nyí Klísu ɔ ó. 21  Sín hwenɛ́nu ɖidó ɔ, Jezu jɛ tíntínmɛ nú ahwanvú tɔn lɛ́ jí ɖɔ émí ɖó ná yi Jeluzalɛ́mu bo ná se wǔvɛ́ tawun ɖo tomɛxó lɛ́, vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ kpó sín alɔ mɛ, bɔ è ná hu émí, lobɔ azǎn tɔn atɔngɔ́ ɔ gbe ɔ, è ná fɔ́n émí. 22  Ée Piyɛ́ɛ se mɔ̌ é ɔ, é kplá ɛ jɛ kɛ́n ɖokpó bo jɛ nǔ gbɛ́ n’i jí, bo ɖɔ: “Mawu ma lɔn ó, Aklúnɔ; nǔ mɔ̌hun ná jɛ dó jǐ towe gbeɖé ǎ.” 23  Amɔ̌, é dó gǔdo Piyɛ́ɛ, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Wǎ yi gǔdo ce, Satáan! Afɔklɛ́nnú wɛ a nyí nú mì, ɖó linlin towe lɛ́ sɔgbe xá Mawu tɔn lɛ́ ǎ, loɔ, gbɛtɔ́ lɛ́ tɔn wɛ.” 24  Énɛ́ ɔ, Jezu ɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ: “Ényí mɛɖé jló ná xwedó mì hǔn, é ní gbɛ́ éɖée* bo sɔ́ yatín* tɔn, lobo nɔ xwedó mì. 25  Ðó mɛ ɖěbǔ e jló ná hwlɛ́n gbɛ* tɔn é ná hɛn bú, amɔ̌, mɛ ɖěbǔ e ná hɛn gbɛ* tɔn bú ɖó nyɛ wútu é ná lɛ́ mɔ. 26  Nǔgbó ɔ, ényí mɛɖé jɛ tagba bo ɖó nǔ e ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ́ é bǐ bo ka hɛn gbɛ* tɔn bú ɔ, le tɛ́ ka ɖ’é mɛ n’i? Alǒ, étɛ́ mɛɖé ka sixú ná dó xɔ gbɛ* éɖésúnɔ tɔn? 27  Ðó Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó ná wá ɖo Tɔ́ tɔn sín susu mɛ kpó wɛnsagun tɔn lɛ́ kpó, bɔ énɛ́ gúdo ɔ, é ná sú axɔ́ mɛ ɖokpó ɖokpó sɔgbe xá walɔ tɔn. 28  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛɖé lɛ́ ɖo mɛ e ɖo fí lɛ́ é mɛ, bo ná tó mɔ Gbɛtɔ́ví ɔ sín wǐwá ɖo Axɔ́súɖuto tɔn mɛ hwɛ̌ cóbó ná kú.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Alǒ “gbejímanɔtɔ́.”
Alǒ “gbɛtɔ́.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “é ní ma sɔ́ nɔ gbɛ nú éɖée ɖě ó.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”
Alǒ “lǐndɔ̌n.”