Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 18

Nǔxwlémɛ ɔ Kplɔ́n Nǔ Tóɖówetɔ́ Lɛ

Nǔxwlémɛ ɔ Kplɔ́n Nǔ Tóɖówetɔ́ Lɛ

1 Kɔlɛntinu lɛ 9:19-23

SIN SƐ̀ XWE NA: Blǒ bonu tóɖówetɔ́ lɛ ɖesunɔ ni lin tamɛ dó xóta ɔ jí, lobo mɔ ɖɔ emi kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ ɖé.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Lin tamɛ dó nǔ e tóɖówetɔ́ lɛ ko tuùn ɖ’ayǐ lɛ é jí. Ma vɔ́ nǔ e ye ko sè kpɔ́n lɛ é ɖɔ kpowun ó, loɔ, d’alɔ ye bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ xóta ɔ wu ɖò ali yɔyɔ̌ ɖé nu.

  • Ba dò nú nǔ bo lɛ́ lin tamɛ kpɔ́n. Enyi é nyɔ́ bló hǔn, ma zán nǔ e ko má dó mɛ lɛ é alǒ nǔ e jɛ yaɖeyaɖe lɛ é gegě tɔn dó jlɛ́ linlin taji lɛ dó nǔ wu ó. Lin tamɛ kpɔ́n ganji dó azɔ̌ towe kpo kancica e é ɖó xá nǔ e jɛ bɔ a jló na ɖɔ lɛ é kpo jí.

  • Xlɛ́ lee wɛn towe nyɔ́ zán gbɔn é. Tinmɛ lee nǔkplɔnmɛ Mawuxówema ɔ tɔn lɛ sixu d’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ ɖò gbɛzinzan yetɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn é. Ðɔ xó dó ninɔmɛ, linlin, kpo nǔwiwa kpo tawun tawun ɖěɖee ɖò taji nǔ tóɖówetɔ́ lɛ é jí.