Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 5

Nǔxixa E Sɔgbe É

Nǔxixa E Sɔgbe É

1 Timɔtée 4:13

SIN SƐ̀ XWE NA: Xà nǔ e è wlan é pɛ́pɛ́pɛ́ d’aga.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Sɔnǔ ɖ’ayǐ ganji. Lin tamɛ dó nǔ e wu è wlan nǔ ɔ é jí. Nɔ xà xókwín lɛ ɖó kpɔ́, ma nɔ xà xókwín lɛ tokaatokaa kpowun ó. Ðǒ ayi te bo ma nɔ sɔ́ xókwín e ma ɖ’emɛ ǎ lɛ é d’emɛ, lɔ́n d’asá xókwín lɛ, alǒ sɔ́ xókwín ɖě dó ylɔ́ ɖevo na ó. Xwedó nǔxixa sín xwi lɛ, ɖi agbɔ̌nklewunxwi, agbɔ̌ntawunxwi, alǒ nǔkanbyɔxwi.

  • Ylɔ̌ xókwín ɖokpo ɖokpo ganji. Enyi a ma tuùn lee a na ylɔ́ xókwín ɖé gbɔn é ǎ hǔn, ɖǒtó xóyidókanji wema ɔ tɔn ɖé, alǒ kanbyɔ nǔxatɔ́ ɖagbe ɖé bonu é ni d’alɔ we.

  • Nǔxixa ɔ ni zawě. Ylɔ̌ xókwín lɛ tɛnwin lɛnwin, jlɔ̌ kɔ, bo hun nu towe ganji. Dǒ gǎn bo xà nǔ ɔ nú é ni zawě.