Přejít k článku

Přejít na obsah

Můžeš bojovat proti Satanovi a zvítězit!

Můžeš bojovat proti Satanovi a zvítězit!

„Postavte se . . . proti němu, pevní ve víře.“ (1. PETRA 5:9)

1. a) Proč je právě v dnešní době tak důležité bojovat proti Satanovi? b) Jak víme, že nad Satanem můžeme zvítězit?

SATAN vede válku s pomazanými, kteří jsou ještě na zemi, a také s „jinými ovcemi“. (Jan 10:16) Zbývá mu málo času, a proto chce zničit víru co největšího počtu Jehovových služebníků. (Přečti Zjevení 12:9, 12.) Můžeme v boji proti Satanovi zvítězit? Ano! Bible říká: „Postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.“ (Jak. 4:7)

2., 3. a) Proč Satanovi nevadí, že hodně lidí nevěří v jeho existenci? b) Jak víš, že Satan existuje?

2 Spousta lidí se směje už jenom samotnému názoru, že Satan existuje. Satan a démoni jsou pro ně vymyšlené postavy z románů, hororů a počítačových her. Takoví lidé si myslí, že žádný rozumný člověk nemůže věřit na zlé duchy. Co myslíš, vadí Satanovi, že lidé si ho i s jeho spojenci zařadili do světa mýtů? To sotva. Když lidé nevěří, že Satan existuje, je pro něj jednodušší zaslepovat jejich mysl. (2. Kor. 4:4) Šíření názoru, že duchové neexistují, je ve skutečnosti jeden z mnoha způsobů, jak Satan zavádí lidi na scestí.

3 Nás, Jehovovy služebníky, Satan neoklamal. Víme, že existuje. Byl to on, kdo se v zahradě Eden vydával za hada a mluvil  s Evou. (1. Mojž. 3:1–5) To on mluvil s Jehovou a zpochybňoval Jobovy pohnutky. (Job 1:9–12) Byl to on, kdo pokoušel Ježíše. (Mat. 4:1–10) A když bylo v roce 1914 založeno Boží království, byl to právě on, kdo začal „vést válku“ se zbývajícími pomazanými. (Zjev. 12:17) Zničit víru pomazaných a jiných ovcí se Satan snaží až dodnes, takže válka pořád probíhá. Pokud v ní chceme zvítězit, musíme se proti Satanovi postavit a zůstat pevní ve víře. V tomto článku budeme mluvit o třech způsobech, jak to můžeme dělat.

DÁVEJ SI POZOR NA PÝCHU

4. Z čeho je vidět, že Satan je ztělesněním pýchy?

4 Satan je všechno možné, jenom ne pokorný. Na to, aby se někdo opovážil zpochybnit Jehovovo právo vládnout a chtěl mu konkurovat, je zapotřebí velká troufalost. Takže Satan je přímo ztělesněním pýchy a arogance. Jeden ze způsobů, jak se proti němu můžeme postavit, je dávat si na pýchu pozor a pracovat na pokoře. (Přečti 1. Petra 5:5.) Ale co je vlastně pýcha? Je vždycky špatná?

5., 6. a) Je pýcha vždycky špatná? Vysvětli to. b) Jaký druh pýchy je nebezpečný a které příklady z Bible to dokazují?

5 Jeden slovník definuje pýchu jako „hrdost, uspokojení sebou nebo něčím“. Jiná definice uvádí, že pýcha je „pocit uspokojení z toho, že člověk nebo někdo z jeho blízkých udělali něco dobrého nebo vlastní něco hodnotného“. Takové pocity jsou naprosto v pořádku. Apoštol Pavel řekl Tesaloničanům: „My se pyšníme vámi mezi Božími sbory kvůli vaší vytrvalosti a víře ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte.“ (2. Tes. 1:4) Takže mít dobrý pocit z toho, co dokázali druzí, a dokonce být do určité míry hrdý sám na sebe, může být prospěšné. Není nutné stydět se za svoji rodinu, kulturu nebo místo, ze kterého pocházíme. (Sk. 21:39)

6 Existuje ale pýcha, která může rozložit naše vztahy s druhými a poškodit naše přátelství s Jehovou. Může způsobit, že když nás někdo na něco upozorní, budeme mu to mít za zlé, a místo abychom jeho radu pokorně přijali, odmítneme ji. (Žalm 141:5) Tento druh pýchy se definuje jako „přílišné sebevědomí“ nebo „povýšený postoj lidí, kteří si, často neoprávněně, myslí, že jsou lepší než ostatní“. Takovou pýchu Jehova nenávidí. (Ezek. 33:28; Amos 6:8) Ale Satan musí být nadšený, když jsou lidé stejně pyšní a vychloubační jako on. Určitě rád poslouchal domýšlivé vychloubání mužů, jako byli Nimrod, faraon a Absalom. (1. Mojž. 10:8, 9; 2. Mojž. 5:1, 2; 2. Sam. 15:4–6) Pýcha byla také hlavním důvodem, proč o svůj vztah s Bohem přišel Kain. I když ho napomenul samotný Jehova, byl příliš pyšný na to, aby mu naslouchal. Zatvrzele napomenutí ignoroval a bezhlavě se řítil do neštěstí. (1. Mojž. 4:6–8)

7., 8. a) Co je rasismus a proč je projevem pýchy? b) Jak může pýcha narušit pokoj ve sboru?

7 Pýcha se dnes projevuje mnoha škodlivými způsoby. Někdy jde ruku v ruce s rasismem. Jeden slovník ho definuje jako „nenávistné a hrubé chování k lidem jiné rasy“. Podle další definice je to „přesvědčení, že lidé různých ras mají různé vlastnosti a schopnosti a že určitá rasa je ze své podstaty nadřazená  jiné“. Rasismus vyvolává nepokoje, války, a někdy vede dokonce k masovému vyvražďování.

8 Rasismus samozřejmě nemá v křesťanském sboru co dělat. Přesto mezi křesťany občas vzniknou neshody, které mohou být vyvolané právě pýchou a mohou se vymknout kontrole. To se stalo i v prvním století. Učedník Jakub se tehdejších křesťanů na rovinu zeptal: „Z jakého zdroje jsou války a z jakého zdroje jsou boje mezi vámi?“ (Jak. 4:1) Hluboce zakořeněná nenávist a pocit nadřazenosti se mohou promítnout do toho, co říkáme a děláme, a způsobit druhým bolest. (Přísl. 12:18) Je tedy jasné, že pýcha může narušit pokoj ve sboru.

9. Jak nám Bible pomáhá dávat si pozor na rasismus a další nesprávné formy pýchy? (Viz úvodní obrázek.)

9 Pokud máme my osobně tendenci považovat se za lepší než ostatní, pak si musíme připomínat, že „každý, kdo je pyšný v srdci, je Jehovovi něčím odporným“. (Přísl. 16:5) Také bychom se měli pořádně zamyslet nad tím, jak se díváme na lidi jiné rasy, národnosti nebo kultury. Jestli jsme na svoji rasu nebo národ pyšní, ignorujeme fakt, že Jehova „udělal z jednoho člověka každý lidský národ“. (Sk. 17:26) Existuje v podstatě jenom jedna rasa, protože všichni lidé mají společného předka, Adama. Je tedy absurdní si myslet, že určitá rasa je ze své podstaty nadřazená jiné. Takový názor by jenom hrál do karet Satanovi, jehož cílem je narušit naši křesťanskou lásku a jednotu. (Jan 13:35) Když chceme bojovat proti Satanovi a zvítězit, je potřeba dávat si pozor na jakoukoli nesprávnou formu pýchy. (Přísl. 16:18)

DÁVEJ SI POZOR NA HMOTAŘSTVÍ A LÁSKU KE SVĚTU

10., 11. a) Proč by se v nás mohla snadno vyvinout láska ke světu? b) Jak se láska ke světu možná projevila u Déma?

10 Satan je „panovník tohoto světa“ a má nad ním moc. (Jan 12:31; 1. Jana 5:19) Hodně z toho, co svět propaguje, jde proto přímo proti biblickým zásadám. Ne všechno, co svět nabízí, je samozřejmě špatné. Měli bychom ale očekávat, že Satan se prostřednictvím svého světa pokusí zneužít naše touhy. Bude nás chtít přimět, abychom zhřešili nebo abychom si jeho svět zamilovali, a začali zanedbávat uctívání Jehovy. (Přečti 1. Jana 2:15, 16.)

11 Z Bible vyplývá, že někteří křesťané v prvním století začali svět milovat. Pavel například napsal: „Démas mě . . . opustil, protože miloval nynější systém věcí.“ (2. Tim. 4:10) Nedozvídáme se, co konkrétně Démas ve světě miloval. Je možné, že začal mít radši hmotné věci než službu Jehovovi. Pokud to tak bylo, Démas sám sebe připravil o úžasné duchovní výsady, ale výměnou za co? Mohl mu snad svět nabídnout něco lepšího, než co mu nabízel Jehova? (Přísl. 10:22)

12. Jak by se mohlo stát, že se necháme zlákat „podvodnou mocí bohatství“?

12 Něco podobného jako Démovi by se mohlo stát i nám. Je přirozené, že se chceme hmotně postarat o sebe a svoji rodinu. Je to naše křesťanská povinnost. (1. Tim. 5:8) Jehova navíc chce, abychom měli ze života radost. Je to vidět z toho, jak krásné prostředí vytvořil pro Adama a Evu. (1. Mojž. 2:9) Ale Satan může naše přirozené touhy zneužít a zlákat nás „podvodnou mocí bohatství“. (Mat. 13:22) Hodně lidí si myslí, že  díky penězům budou šťastní a že majetek je klíčem k úspěchu. Takový názor je naprostá lež. Kdybychom ho přijali za svůj, mohli bychom ztratit to nejcennější, co máme – přátelství s Jehovou. Ježíš své následovníky upozornil: „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se přidrží jednoho a druhým pohrdne. Nemůžete být otroky Boha a bohatství.“ (Mat. 6:24) Jestli v životě děláme všechno pro to, abychom získali bohatství, tak jsme přestali sloužit Jehovovi. A přesně to od nás Satan chce. Proto nikdy nedovolme, aby peníze nebo věci, které si za ně můžeme koupit, zatlačily do pozadí naše přátelství s Jehovou. Když chceme bojovat proti Satanovi, musíme mít na hmotné věci vyrovnaný pohled. (Přečti 1. Timoteovi 6:6–10.)

DÁVEJ SI POZOR NA NEMRAVNOST

13. Jak dnešní svět propaguje pokřivený pohled na manželství a sex?

13 Další Satanovou pastí je sexuální nemravnost. Manželskou věrnost – a vlastně i manželství samotné – dnes hodně lidí považuje za omezující přežitek. Jedna slavná herečka řekla, že není možné být věrný jednomu člověku. A dodala: „Neznám nikoho, kdo je věrný partnerovi, nebo kdo mu vůbec chce být věrný.“ Jeden herec prohlásil: „Nevím, jestli je pro nás vůbec přirozené být celý život jenom s jedním člověkem.“ Satan musí mít velkou radost, když vlivní lidé říkají něco takového o Božím daru manželství. Určitě nechce manželství podporovat nebo vidět, jak se lidem v manželství daří. Pokud tedy chceme bojovat proti Satanovi a zvítězit, musíme se na manželství dívat stejně jako Bůh.

14., 15. Co můžeme dělat, když nás láká něco nemravného?

14 Ať už jsi v manželství, nebo jsi svobodný, musíš pevně odolávat každému druhu nemravnosti. Je to jednoduché? Rozhodně ne! Jestli jsi mladý, možná slyšíš spolužáky, jak se chlubí, že každou chvíli spí s někým jiným. Nebo se vytahují, že si s někým sextují, což se v některých zemích považuje v podstatě za šíření dětské pornografie. Bible ale říká, že kdo žije nemravně, „hřeší proti svému vlastnímu tělu“. (1. Kor. 6:18) Pohlavně přenášené choroby způsobují velké utrpení, nebo dokonce smrt. Podle jednoho průzkumu většina svobodných mladých lidí, kteří přišli o panenství nebo panictví, toho později litovala. Realita je tedy úplně jiná, než jak sex mimo manželství vykresluje zábavní průmysl. Ten se nám snaží namluvit, že porušování Božích zákonů nemá žádné následky. Kdybychom takový názor přijali, stali bychom se obětí „podvodné moci hříchu“. (Hebr. 3:13)

15 Pokud tě láká udělat něco nemravného, co s tím? Přiznej si svoje slabé stránky. (Řím. 7:22, 23) Modli se k Jehovovi o sílu. (Fil. 4:6, 7, 13) Vyhýbej se situacím, které by mohly k něčemu nemravnému vést. (Přísl. 22:3) A když se dostaneš do pokušení, bez váhání ho odmítni. (1. Mojž. 39:12)

16. Jak Ježíš reagoval, když ho pokoušel Satan, a co se z toho můžeme naučit?

16 V tom, jak odolávat pokušení, nám dal výborný příklad Ježíš. Nenechal se obalamutit Satanovými sliby ani nezačal zvažovat pro a proti. Okamžitě reagoval  slovy: „Je napsáno.“ (Přečti Matouše 4:4–10.) Ježíš znal Boží Slovo, takže když se dostal do pokušení, dokázal jednat rychle a citovat konkrétní pasáže. Když chceme bojovat proti Satanovi a zvítězit, nesmíme si pohrávat s myšlenkami na cokoli nemravného. (1. Kor. 6:9, 10)

ZVÍTĚZÍŠ JEDINĚ TEHDY, KDYŽ BUDEŠ VYTRVALÝ

17., 18. a) Jaké další pasti Satan používá a proč by nás to nemělo překvapovat? b) Co čeká Satana a jak tě to motivuje, abys vytrval?

17 Pýcha, hmotařství a nemravnost jsou jenom tři ze Satanových pastí. Má jich v zásobě mnohem víc. Některým křesťanům například odporuje rodina. Jiným se posmívají spolužáci. A další žijí v zemi, kde vláda omezuje kazatelské dílo. Takové problémy nás nepřekvapují, protože Ježíš své následovníky varoval: „Budete předmětem nenávisti všech lidí kvůli mému jménu; ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ (Mat. 10:22)

Satana čeká jistá smrt (18. odstavec)

18 Jak můžeš bojovat proti Satanovi a zvítězit? Ježíš učedníkům řekl: „Svou vytrvalostí získáte své duše.“ (Luk. 21:19) Nic z toho, co nám mohou udělat lidé, nám neublíží trvale. Nikdo nám totiž nemůže vzít naše drahocenné přátelství s Jehovou, pokud to my sami nedovolíme. (Řím. 8:38, 39) Dokonce ani v případě, že nějaký Jehovův služebník zemře, si Satan nemůže připsat vítězství, protože Jehova zařídí, aby byl takový člověk vzkříšen. (Jan 5:28, 29) Naproti tomu Satana nic dobrého nečeká. Po zničení jeho bezbožného světa bude na tisíc let uvězněn v propasti. (Zjev. 20:1–3) Až skončí tisíc let Ježíšovy vlády, Satan bude na krátkou dobu „uvolněn ze svého vězení“ a ještě jednou se pokusí zavést dokonalé lidi na scestí. Potom bude navždy zničen. (Zjev. 20:7–10) Satan jde vstříc jisté smrti, ale ty máš před sebou krásnou budoucnost. Postav se proti němu pevný ve víře. Proti Satanovi můžeš bojovat a můžeš nad ním zvítězit!