1. Mojžíšova 10:1–32

10  Toto je záznam o potomcích Noemových synů, Sema,+ Chama a Jafeta. Po potopě se jim narodili synové.+  Jafetovi synové byli Gomer,+ Magog,+ Madai, Javan, Tubal,+ Mešek+ a Tiras.+  Gomerovi synové byli Aškenaz,+ Rifat a Togarma.+  Javanovi synové byli Elišah,+ Taršiš,+ Kittim+ a Dodanim.*  Z nich pochází obyvatelé ostrovů,* kteří se usadili ve svých zemích podle svých jazyků, rodů a národů.  Chamovi synové byli Kuš, Micrajim,+ Put+ a Kanaán.+  Kušovi synové byli Seba,+ Chavila, Sabta, Raama+ a Sabteka. Raamovi synové byli Šeba a Dedan.  Kuš se stal otcem Nimroda. Ten byl prvním mocným mužem na zemi.  Byl mocným lovcem, který odporoval Jehovovi. Proto se říká: „Je jako Nimrod, mocný lovec, který odporoval Jehovovi.“ 10  Prvními městy jeho království byly Bábel,+ Erek,+ Akkad a Kalne v zemi Šinar.+ 11  Z té země odešel do Asýrie+ a postavil Ninive,+ Rechobot-Ir, Kalach 12  a Resen mezi Ninive a Kalachem: To je to velké město.* 13  Micrajim se stal otcem Ludima,+ Anamima, Lehabima, Naftuchima,+ 14  Patrusima,+ Kasluchima (ze kterého vyšli Filištíni+) a Kaftorima.*+ 15  Kanaán se stal otcem Sidona,+ který byl prvorozený, a Cheta+ 16  a také Jebusejců,+ Amorejců,+ Girgašejců, 17  Chivijců,+ Arkovců, Sinitů, 18  Arvaďanů,+ Cemaritů a Chamaťanů.+ Potom se rody Kananejců rozešly. 19  Území Kananejců sahalo od Sidonu až po Gerar+ blízko Gazy+ a až po Sodomu, Gomoru,+ Admu a Cebojim+ blízko Laši. 20  To byli synové Chama podle svých rodů, jazyků, zemí a národů. 21  Semovi, který byl předkem všech Eberových+ synů a bratrem nejstaršího Jafeta,* se také narodily děti. 22  Semovi synové byli Elam,+ Aššur,+ Arpakšad,+ Lud a Aram.+ 23  Aramovi synové byli Uc, Chul, Geter a Maš. 24  Arpakšad se stal otcem Šely+ a Šela se stal otcem Ebera. 25  Eberovi se narodili dva synové. Jeden se jmenoval Peleg,*+ protože za jeho života byla rozdělena země,* a jeho bratr se jmenoval Joktan.+ 26  Joktan se stal otcem Almodada, Šelefa, Chacarmaveta, Jeracha,+ 27  Hadorama, Uzala, Dikly, 28  Obala, Abimaela, Šeby, 29  Ofira,+ Chavily a Jobaba. Ti všichni byli Joktanovi synové. 30  Bydleli na území, které sahalo od Meši až po Sefar, hornatý kraj Východu. 31  To byli Semovi synové podle svých rodů, jazyků, zemí a národů.+ 32  To byly rody Noemových synů podle svých rodových linií a podle svých národů. Z nich se po potopě rozšířily národy na zemi.+

Poznámky

Poslední dvě jména se možná vztahují na národy, jejichž předkem byl Javan.
Nebo „přímořských oblastí“.
Nebo možná: „Ty tvoří velké město.“
Tato jména se možná vztahují na kmeny nebo národy, jejichž předkem byl Micrajim.
Nebo možná „starším bratrem Jafeta“.
Znamená „rozdělení“.
Nebo „obyvatelé země“.