Evangelium podle Jana 5:1–47

  • Uzdravení nemocného u Betzaty (1–18)

  • Ježíš dostal pravomoc od Otce (19–24)

  • Mrtví uslyší Ježíšův hlas (25–30)

  • Svědectví o Ježíšovi (31–47)

5  Potom byl židovský svátek+ a Ježíš odešel do Jeruzaléma.  V Jeruzalémě je u Ovčí brány+ rybník, nazývaný hebrejsky Betzata, s pěti sloupořadími.  Leželo v nich mnoho nemocných, slepých, chromých a lidí s ochrnutými* končetinami.  *——  Byl tam také jeden muž, který byl nemocný 38 let.  Když ho tam Ježíš viděl ležet a uvědomil si, že je nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš se uzdravit?“+  Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se čeří voda, a než tam dojdu, sestoupí do něj někdo jiný.“  Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi si své lehátko a choď!“+  Ten člověk se okamžitě uzdravil, vzal si své lehátko a začal chodit. Ten den byl sabat. 10  Židé proto uzdravenému muži říkali: „Je sabat, nesmíš nosit lehátko.“+ 11  Odpověděl jim však: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si své lehátko a choď.‘“ 12  Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: ‚Vezmi si ho a choď‘?“ 13  Ale uzdravený muž nevěděl, kdo to byl, protože se Ježíš ztratil v davu. 14  Potom se s ním Ježíš setkal v chrámu a řekl mu: „Teď, když jsi zdravý, už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího.“ 15  Ten člověk odešel a řekl Židům, že to byl Ježíš, kdo ho uzdravil. 16  Protože Ježíš dělal takové skutky o sabatu, Židé ho začali pronásledovat. 17  Ale on jim řekl: „Můj Otec až dosud pracuje, proto pracuji i já.“+ 18  Kvůli tomu se ho Židé tím víc snažili zabít, protože nejen porušoval sabat, ale také nazýval Boha svým Otcem+ a tak se stavěl na roveň Bohu.+ 19  Ježíš na to reagoval slovy: „Ujišťuji vás, že Syn nemůže dělat nic sám od sebe, jenom to, co vidí dělat Otce.+ Co dělá on, to dělá podobně i Syn. 20  Otec totiž Syna miluje+ a ukazuje mu všechno, co dělá, a ukáže mu ještě větší skutky než tyto, abyste žasli.+ 21  Jako Otec křísí mrtvé a dává jim život,+ tak i Syn dává život těm, kterým chce.+ 22  Vždyť Otec nikoho nesoudí, ale všechno souzení svěřil Synovi,+ 23  aby všichni měli v úctě Syna, tak jako mají v úctě Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě Otce, který ho poslal.+ 24  Ujišťuji vás, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život+ a nebude souzen, ale přešel ze smrti do života.+ 25  Ujišťuji vás, že přichází doba a už je tady, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo ho poslouchali, budou žít. 26  Vždyť jako má Otec život sám v sobě,*+ tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.+ 27  A dal mu pravomoc soudit,+ protože je Syn člověka.+ 28  Nedivte se tomu, protože přichází doba, kdy všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas+ 29  a vyjdou: Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k soudu.+ 30  Sám od sebe nemůžu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý,+ protože nechci konat svou vůli, ale vůli toho, kdo mě poslal.+ 31  Pokud o sobě svědčím já sám, mé svědectví není platné.+ 32  Ale je tu někdo další, kdo o mně svědčí, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je platné.+ 33  Poslali jste lidi k Janovi a on dosvědčil pravdu.+ 34  Nepotřebuji sice svědectví od člověka, ale říkám to, abyste byli zachráněni. 35  On byl hořící a zářící lampou a vy jste se chvíli chtěli velmi radovat v jeho světle.+ 36  Ale já mám významnější svědectví než to Janovo: skutky, které mě můj Otec pověřil vykonat. Ty skutky samy svědčí o tom, že mě poslal Otec.+ 37  A svědčil o mně i sám Otec, který mě poslal.+ Vy jste nikdy neslyšeli jeho hlas ani neviděli jeho podobu+ 38  a jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho poslal. 39  Zkoumáte Písmo,+ protože si myslíte, že jeho prostřednictvím získáte věčný život, a právě Písmo svědčí o mně.+ 40  A přece ke mně nechcete přijít,+ abyste získali život. 41  Netoužím po slávě od lidí, 42  ale o vás dobře vím, že v sobě nemáte lásku k Bohu. 43  Přišel jsem ve jménu svého Otce, ale nepřijímáte mě. Kdyby přišel někdo jiný ve svém vlastním jménu, toho byste přijali. 44  Jak mi můžete věřit, když přijímáte slávu jeden od druhého a neusilujete o slávu, která pochází od jediného Boha?+ 45  Nemyslete si, že vás budu u Otce obviňovat já. Obviňuje vás někdo jiný, Mojžíš,+ na kterého spoléháte. 46  Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, protože o mně psal.+ 47  Ale když nevěříte jeho spisům, jak uvěříte tomu, co říkám já?“

Poznámky

Dosl. „uschlými“.
Nebo „má Otec moc dát život“.