Přejít k článku

Přejít na obsah

Buď ostražitý – Satan tě chce ulovit!

Buď ostražitý – Satan tě chce ulovit!

„Bděte. Váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ (1. PETRA 5:8)

1. Vysvětli, jak se z jednoho duchovního tvora stal Satan.

KDYSI dávno měl s Jehovou dobrý vztah, ale potom se věci změnily. Tento duchovní tvor začal toužit po tom, aby ho lidé uctívali. Místo aby špatnou touhu hned zavrhl, dál ji v sobě živil a dovolil, aby přerostla v hřích. (Jak. 1:14, 15) Nevíme, jaké je jeho skutečné jméno, ale známe ho jako Satana. „Nestál pevně v pravdě“, vzbouřil se proti Jehovovi a stal se „otcem lži“. (Jan 8:44)

2., 3. Co o Jehovovu největším nepříteli prozrazují výrazy „Satan“, „Ďábel“, „prahad“ a „velký drak“?

2 Od své vzpoury je Satan Jehovovým úhlavním nepřítelem a přátelsky se rozhodně nechová ani k lidem. Bible o něm mluví v pojmech, ze kterých je dobře vidět jeho zkaženost. Výraz „Satan“ znamená „odpůrce“, což ukazuje, že tento ničemný anděl nenávidí Boží vládu a agresivně proti ní bojuje. Nic si nepřeje víc než vidět její konec.

3 Ve Zjevení 12:9 je Satan označený jako „Ďábel“, což znamená „pomlouvač“. Křivě obvinil Jehovu z toho, že je lhář. Výraz „prahad“ připomíná ten osudný den v Edenu,  kdy použil hada, aby oklamal Evu. A výraz „velký drak“ se na něj také dobře hodí, protože vyvolává představu děsivé nestvůry. I Satan je dravý a krutý. Ze všech sil se snaží překazit Jehovův záměr a zničit jeho lid.

4. O čem budeme mluvit v tomto článku?

4 Chceme zůstat věrní Jehovovi a Satan pro nás představuje tu největší hrozbu. Není tedy divu, že nás Bible vybízí: „Buďte střízliví, bděte. Váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petra 5:8) V tomto článku proto budeme mluvit o třech Satanových charakteristických rysech. Jasně z toho uvidíme, proč se před tímto všehoschopným nepřítelem Jehovy a jeho lidu musíme mít na pozoru.

SATAN JE MOCNÝ

5., 6. a) Z čeho je vidět, že andělé jsou mocní? b) Co to znamená, že Satan má „prostředek k působení smrti“?

5 Andělé jsou „mocní v síle“. (Žalm 103:20) Jsou inteligentnější a silnější než lidé. Věrní andělé svou sílu samozřejmě používají k dobrému. Při jedné příležitosti Jehovův anděl zabil 185 000 asyrských vojáků, kteří byli nepřáteli Izraelitů. Něco takového by jeden člověk rozhodně nedokázal a nebylo by to jednoduché ani pro celou armádu. (2. Král. 19:35) Jindy anděl využil svou nadlidskou sílu a vynalézavost, aby osvobodil Ježíšovy apoštoly z vězení. I když u dveří stála stráž, odemkl je, pustil apoštoly ven a potom za nimi opět zamkl. (Sk. 5:18–23)

6 Zatímco věrní andělé používají svou sílu k dobrému, Satan ji používá ke špatnému. A jeho síla a vliv jsou opravdu velké. Bible o něm říká, že je „panovník tohoto světa“ a „bůh tohoto systému věcí“. (Jan 12:31; 2. Kor. 4:4) Má dokonce „prostředek k působení smrti“. (Hebr. 2:14) To ale neznamená, že přímo způsobuje smrt všech lidí. Jak to tedy máme chápat? Za prvé, tento svět je prosáklý Satanovým nenávistným a násilným duchem. A za druhé, kvůli tomu, že Eva uvěřila Satanově lži a Adam neposlechl Boha, jsou všichni lidé hříšní a umírají. (Řím. 5:12) Jak řekl Ježíš, Satan je „zabijákem“. (Jan 8:44) Máme v něm opravdu mocného nepřítele!

7. Jak víme, že démoni jsou mocní?

7 Když stojíme proti Satanovi, stojíme i proti všem, kdo jsou na jeho straně a bouří se proti Boží vládě. Patří k nim velký počet duchovních tvorů, které Bible označuje jako démony. (Zjev. 12:3, 4) Opakovaně prokazují, že jsou mnohem silnější než lidé, a působí jim obrovské utrpení. (Mat. 8:28–32; Mar. 5:1–5) Nikdy nepodceňuj, jakou moc ničemní andělé i jejich panovník mají. (Mat. 9:34) Bez Jehovovy pomoci bychom v boji proti Satanovi nikdy nemohli uspět.

SATAN JE KRUTÝ

8. a) Co je Satanovým cílem? (Viz úvodní obrázek.) b) Jak se podle tebe Satanova krutost odráží v dnešním světě?

8 Apoštol Petr přirovnal Satana ke „řvoucímu lvu“. Jedna odborná publikace vysvětluje, že řecké slovo přeložené jako „řvoucí“ označuje „řev dravého zvířete, které je hnáno zuřivou touhou  uspokojit svůj hlad“. To dobře vystihuje Satanovu krutost. I když v jeho moci leží celý svět, nestačí mu to. (1. Jana 5:19) Chce další a další oběti. Jeho hlavním cílem jsou pomazaní, kteří ještě žijí na zemi, a jejich pomocníci, „jiné ovce“. (Jan 10:16; Zjev. 12:17) Satan je odhodlaný ulovit je jako svou kořist. Důkazem jeho krutosti jsou vlny pronásledování, které proti Jehovovým služebníkům rozpoutává od prvního století až dodnes.

9., 10. a) Jak Satan útočil na izraelský národ? Uveď příklady. b) Proč se Satan zaměřil právě na Izraelity? c) Co myslíš, jak se Satan cítí, když se dnes Jehovův služebník dopustí vážného hříchu?

9 Satanova krutost se projevuje ještě jinak. Hladovému lvu není jeho kořisti nijak líto. Když ji zabíjí, nemá s ní žádný soucit a ani po zabití ho netrápí výčitky svědomí. Stejně tak Satanovi není líto těch, které se snaží ulovit. Zamysli se, kolikrát asi Satan obcházel jako lev kolem Izraelitů, když se chytili do pasti například v podobě sexuální nemravnosti nebo chamtivosti. Když čteš, jak hrozně skončil nemravný Zimri nebo chamtivý Gechazi, vidíš řvoucího lva, který si vychutnává svůj úlovek? (4. Mojž. 25:6–8, 14, 15; 2. Král. 5:20–27)

Satan má velkou radost, když se Jehovův služebník dopustí vážného hříchu (10. odstavec)

10 Na starověký Izrael se Satan zaměřil z určitého důvodu. Právě z tohoto národa měl vzejít Mesiáš – ten, kdo má rozdrtit Satana a obhájit Jehovovo právo vládnout. (1. Mojž. 3:15) Satan nechtěl, aby Izraelité měli Boží schválení, a dělal všechno, co mohl, aby se znečistili nějakým hříchem. Nemysli si, že měl soucit s Mojžíšem, který přišel o možnost vstoupit do Zaslíbené země, nebo že mu bylo líto Davida, když se dopustil cizoložství. Je to právě naopak. Satan má velkou radost, když se Boží služebník dopustí vážného hříchu. Taková vítězství používá k tomu, aby se vysmíval Jehovovi. (Přísl. 27:11)

11. Z jakého důvodu možná Satan útočil na Sáru?

 11 Zvláštním terčem Satanových nenávistných útoků byla rodová linie, ve které se měl narodit Mesiáš. Co se stalo například potom, co Jehova řekl Abrahamovi, že z něj bude „velký národ“? (1. Mojž. 12:1–3) Když byli Abraham se Sárou v Egyptě, faraon si nechal Sáru přivést do svého domu, protože chtěl, aby se stala jeho manželkou. Jehova ale zakročil a Sáru v této těžké situaci ochránil. (Přečti 1. Mojžíšovu 12:14–20.) Něco podobného se odehrálo v Geraru, ještě než se narodil Izák. (1. Mojž. 20:1–7) Měl tyto události na svědomí Satan? Doufal, že Sáru, která odešla z prosperujícího Uru a žila ve stanech, okouzlí luxusní paláce faraona a Abimeleka? Čekal, že Sára si některého z těchto vládců vezme a tím zradí svého manžela, a vlastně i Jehovu? Odpověď se z Bible nedozvídáme. Ale je nanejvýš pravděpodobné, že Satan by měl obrovskou radost, kdyby Sáru připravil o možnost být v rodové linii Mesiáše. Rozhodně by ho netrápily výčitky svědomí kvůli tomu, že se této zbožné ženě rozpadlo manželství, přišla o dobrou pověst a ztratila vztah s Jehovou. Satanova krutost skutečně nezná mezí!

12., 13. a) Jak se projevila Satanova krutost, když se narodil Ježíš? b) Jak myslíš, že se Satan dívá na mladé, kteří milují Jehovu a chtějí mu sloužit?

12 Staletí poté co žil Abraham, se narodil Ježíš. Nepředstavuj si, že Satan si o tomto dítěti myslel, že je krásné a roztomilé. Věděl, že až vyroste, stane se slíbeným Mesiášem. Ježíš byl hlavní částí Abrahamova semene a později měl rozbít „Ďáblova díla“. (1. Jana 3:8) Říkal si Satan, že kdyby zabil malé dítě, zašel by už příliš daleko? Ne, Satan nemá žádné morální zábrany. A ani v tomto případě se nezdráhal jednat. Co udělal?

13 Když se král Herodes dozvěděl, že se astrologové vyptávají, „kde je ten narozený král Židů“, rozzuřilo ho to a usmyslel si, že dítě zabije. (Mat. 2:1–3, 13) Aby měl jistotu, že dosáhne svého, nařídil popravu všech chlapců ve věku do dvou let v Betlémě a okolí. (Přečti Matouše 2:13–18.) Ježíš tomuto nepředstavitelnému masakru unikl. Ale co nám to prozrazuje o našem nepříteli Satanovi? Je zřejmé, že lidský život nemá v jeho očích žádnou cenu. A rozhodně nemá slabost pro malé děti. Satan je opravdu „řvoucí lev“. Nikdy jeho krutost nepodceňuj!

SATAN JE LSTIVÝ

14., 15. Jak Satan zaslepuje „mysl nevěřících“?

14 Satan může obrátit lidi proti milujícímu Bohu Jehovovi jedině tak, že je obelstí. (1. Jana 4:8) Klame je a oni si kvůli tomu neuvědomují „svou duchovní potřebu“, tedy že je důležité mít dobrý vztah s Bohem. (Mat. 5:3) Zaslepuje „mysl nevěřících, aby ji neprozářilo osvícení slavnou dobrou zprávou o Kristu, který je Božím obrazem“. (2. Kor. 4:4)

15 Jeden z hlavních prostředků, které Satan používá ke klamání lidí, je falešné náboženství. Dobře ví, že Jehova vyžaduje „výlučnou oddanost“. (2. Mojž. 20:5) Musí ho proto ohromně těšit, když  vidí, jak lidé uctívají své předky, přírodu nebo zvířata – prostě kohokoli nebo cokoli jiného než Jehovu. Dokonce i mnozí, kdo si myslí, že Boha uctívají správným způsobem, jsou ve skutečnosti spoutaní falešnými naukami a prázdnými rituály. Jsou ve smutném stavu podobně jako lidé, které Jehova naléhavě vybízel: „Proč stále vyplácíte peníze za to, co není chléb, a proč se lopotíte pro to, co nevede k nasycení? Bedlivě mi naslouchejte a jezte, co je dobré.“ (Iz. 55:2)

16., 17. a) Proč Ježíš řekl Petrovi: „Kliď se za mne, Satane!“ b) Jak by Satan mohl dosáhnout toho, že bychom přestali být ostražití?

16 Satan může oklamat i Jehovovy horlivé služebníky. Zamysli se například, co se stalo, když Ježíš svým učedníkům řekl, že bude zanedlouho zabit. Petr si ho vzal stranou a řekl mu: „Buď k sobě laskavý, Pane; tento osud tě vůbec nepotká.“ Určitě to myslel dobře, ale Ježíš mu pevně odpověděl: „Kliď se za mne, Satane!“ (Mat. 16:22, 23) Proč Ježíš nazval Petra Satanem? Protože věděl, co se má zanedlouho stát. Blížila se chvíle, kdy svou smrtí poskytne výkupní oběť a prokáže, že Ďábel je lhář. V tento klíčový okamžik lidských dějin rozhodně nebyl čas na to, aby byl „k sobě laskavý“. Kdyby v tu chvíli přestal být ostražitý, udělal by přesně to, co chtěl Satan.

17 Žijeme v náročném období, protože se blíží konec současného systému. I od nás by Satan chtěl, abychom k sobě byli „laskaví“ – abychom se ve světě zabydleli a snažili se v něm být úspěšní. Chce, abychom zapomněli, že žijeme v posledních dnech, a přestali být ostražití. Nikdy to nedovol! Vždycky zůstaň bdělý. (Mat. 24:42) Nenech si Satanem namluvit, že konec je ještě daleko nebo že vůbec nepřijde.

18., 19. a) Čím dalším se nás Satan snaží oklamat? b) Jak nám Jehova pomáhá, abychom zůstali bdělí a ostražití?

18 Satan se nás snaží oklamat ještě jinak. Chce, abychom uvěřili, že si nezasloužíme Jehovovu lásku a že nám Jehova nikdy neodpustí naše hříchy. Ale jsou to jenom další lži, které Satan šíří mezi lidmi. Když se nad tím zamyslíš, kdo si ve skutečnosti nezaslouží Jehovovu lásku? Je to Satan. Komu Jehova nikdy neodpustí jeho hříchy? Znovu je to Satan. Nás naproti tomu Bible ujišťuje: „Bůh . . . není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a na lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu.“ (Hebr. 6:10) Jehova si váží všeho, co pro něj děláme. Naše služba rozhodně není zbytečná. (Přečti 1. Korinťanům 15:58.) Proto se Satanovými lžemi nenechme oklamat.

19 Jak jsme viděli, Satan je mocný, krutý a lstivý. Jak můžeme v boji proti takovému děsivému nepříteli uspět? Jehova nás patřičně vyzbrojuje. Z jeho Slova se dozvídáme, jaké metody Satan používá, takže „nejsme v nevědomosti o jeho záměrech“. (2. Kor. 2:11) Když známe jeho taktiky, je pro nás jednodušší zůstat bdělí a ostražití. Ale jenom znát Satanovy taktiky nestačí. Bible říká: „Postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.“ (Jak. 4:7) V následujícím článku budeme mluvit o třech způsobech, jak se můžeme postavit proti Satanovi a zvítězit.