Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Kdo je Gog z Magogu, o kterém se mluví v knize Ezekiel?

Naše publikace mnoho let říkaly, že Gog z Magogu je jméno, které dostal Satan poté, co byl svržen z nebe. Toto vysvětlení bylo založené na pasáži z knihy Zjevení, kde se o Satanovi říká, že povede celosvětový útok na Boží lid. (Zjev. 12:1–17) Takže jsme si mysleli, že Gog musí být jiné označení pro Satana.

S takovým vysvětlením ale zároveň vyvstávaly určité otázky. Jaké? Když Jehova popisuje dobu, kdy bude Gog poražen, říká mu: „Dám tě za pokrm dravým ptákům, ptákům s křídly všeho druhu a divokým polním zvířatům.“ (Ezek. 39:4) Potom dodává: „V ten den se stane, že Gogovi dám místo tam, pohřební místo v Izraeli . . . A tam budou muset pohřbít Goga a celý jeho zástup.“ (Ezek. 39:11) Ale jak by mohl být duchovní tvor sežrán dravými ptáky a divokými polními zvířaty? Jak by mohl mít Satan pohřební místo tady na zemi? Bible jasně ukazuje, že Satan nebude sežrán ani pohřben, ale bude na tisíc let uvržen do propasti. (Zjev. 20:1, 2)

Dál se dozvídáme, že po těch tisíci letech bude z propasti propuštěn. Tehdy „vyjde, aby zaváděl na scestí ty národy ve čtyřech rozích země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k válce“. (Zjev. 20:8) Ale jak by mohl Satan zavádět na scestí Goga, kdyby jím byl on sám? Je tedy vidět, že jméno Gog ani v Ezekielově proroctví, ani v knize Zjevení neoznačuje Satana.

Takže kdo je Gog z Magogu? Abychom znali odpověď, musíme z Bible zjistit, kdo má zaútočit na Boží lid. Nemluví se v ní jenom o útoku „Goga ze země Magog“, ale také o útoku „krále severu“ a o útoku „králů země“. (Ezek. 38:2, 10–13; Dan. 11:40, 44, 45; Zjev. 17:14; 19:19) Jde o různé útoky? Ne, velmi pravděpodobně se jedná o jeden útok, který Bible označuje různými jmény. Proč to můžeme říct? Protože ukazuje, že se do tohoto závěrečného útoku, který dá podnět k rozpoutání armagedonské války, zapojí všechny národy země. (Zjev. 16:14, 16)

 Když porovnáme tyto biblické zmínky o závěrečném útoku na Boží lid, je zřejmé, že jméno Gog z Magogu neoznačuje Satana, ale koalici národů. Bude král severu stát v čele této koalice? To nemůžeme říct s jistotou. Ale mohlo by to tak být, protože Jehova o Gogovi říká: „Přijdeš ze svého místa, z nejodlehlejších severních končin, ty a mnoho národů s tebou, všichni pojedou na koních, velký sbor, ano početná vojenská síla.“ (Ezek. 38:6, 15)

O útoku krále severu mluví prorok Daniel, který žil ve stejné době jako Ezekiel. Říká: „Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Dan. 11:44, 45) To jasně odpovídá tomu, co říká kniha Ezekiel o útoku Goga. (Ezek. 38:8–12, 16)

Jak tento závěrečný útok na Boží lid dopadne? Daniel říká: „Během toho času povstane [v Armagedonu] Michael [Ježíš Kristus], velký kníže, který stojí [od roku 1914] ve prospěch synů tvého lidu. A jistě nastane takový čas tísně [velké soužení], jaký nenastal od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. A během toho času tvůj lid unikne, každý, kdo bude nalezen zapsaný v knize.“ (Dan. 12:1) O tomto zásahu Ježíše, který bude jednat ve jménu Jehovy, mluví také Zjevení 19:11–21.

Ale kdo je „Gog a Magog“ ze Zjevení 20:8? Po skončení tisíce let proběhne závěrečná zkouška, při které se nějaký počet lidí vzbouří proti Jehovovi. Tito lidé budou mít stejné vražedné úmysly jako Gog z Magogu, tedy národy, které na konci velkého soužení zaútočí na Boží lid. Obě tyto skupiny dopadnou stejně – čeká je věčná smrt. (Zjev. 19:20, 21; 20:9) Zdá se proto výstižné, že všichni tito lidé, kteří se po skončení tisíce let vzbouří proti Jehovovi, jsou označeni jako „Gog a Magog“.

Rádi zkoumáme Boží Slovo, a proto s napětím čekáme, kdo se v blízké budoucnosti projeví jako král severu. Ale ať už bude v čele koalice národů stát kdokoli, dvě věci víme jistě. 1. Gog z Magogu a jeho vojska budou poraženi a zničeni. 2. Náš panující král Ježíš Kristus zachrání Boží lid a přivede ho do nového světa, ve kterém bude skutečný mír a bezpečí. (Zjev. 7:14–17)