Přejít k článku

Přejít na obsah

Živě si představovali splnění Božích slibů

Živě si představovali splnění Božích slibů

„Nezažili splnění těch slibů, ale viděli je zdaleka.“ (HEBR. 11:13)

1. K čemu je nám dobrá představivost? (Viz úvodní obrázek.)

JEHOVA nám dal pozoruhodný dar. Máme schopnost vytvořit si v mysli obraz něčeho, co jsme nikdy neviděli. Díky tomu dokážeme plánovat a těšit se na hezké věci. Jehova vidí do budoucnosti a něco z toho, co pro nás chystá, nechal zapsat do Bible. I když zatím nemůžeme vidět, jak se jeho sliby splňují, dokážeme si to představit. A tak nám představivost vlastně pomáhá projevovat víru. (2. Kor. 4:18)

2., 3. a) Proč je důležité mít pro svoje představy reálný základ? b) O čem budeme v tomto článku uvažovat?

2 Lidé si někdy představují něco, co se ani nemůže stát. Například holčička může snít o tom, jak létá na motýlovi. To je ale pouhé fantazírování. Boží služebnice Hana si naproti tomu představovala něco reálného. Přemýšlela, jaké to bude, až svého syna Samuela přivede do svatostánku, aby tam pomáhal kněžím. To nebylo jenom snění, protože se to opravdu chystala udělat. Takové představy jí pomáhaly, aby svůj slib Jehovovi nakonec dodržela. (1. Sam. 1:22) A podobné to je, když si představujeme, jak Bůh splní svoje  sliby. Není to jenom snění – přemýšlíme o něčem, co se určitě stane. (2. Petra 1:19–21)

3 Mnozí Boží služebníci ze starověku si určitě představovali, jak to bude vypadat, až Bůh uskuteční to, co slíbil. Jak jim to pomáhalo? A k čemu je dobré nám, když přemýšlíme o všech těch nádherných věcech, které Jehova chystá?

ŽIVÁ NADĚJE JIM DODÁVALA SÍLU A ODVAHU

4. Díky kterému proroctví si Abel mohl představovat lepší budoucnost?

4 Prvním člověkem, který měl víru v Boží sliby, byl Abel. Věděl totiž, že když Adam s Evou zhřešili, Jehova řekl hadovi: „Položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé semeno a její semeno. On ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu.“ (1. Mojž. 3:14, 15) Abel nemohl přesně vědět, jak se ten slib splní, ale určitě o něm hodně přemýšlel. Mohl si říkat: Kdo asi bude to semeno, které had zraní a díky kterému lidstvo znovu získá dokonalost? Ať už si Abel představoval splnění tohoto slibu jakkoli, věřil, že Jehova své slovo dodrží. A ten proto přijal jeho oběť. (Přečti 1. Mojžíšovu 4:3–5; Hebrejcům 11:4.)

5. Proč se Enoch potřeboval zaměřovat na budoucnost?

5 Jiným mužem, který věrně sloužil Jehovovi, byl Enoch. Projevoval víru navzdory tomu, že ho obklopovali bezbožní lidé, kteří o Bohu říkali otřesné věci. Předpověděl, že Jehova přijde „se svými svatými myriádami, aby vykonal soud nad všemi a aby všechny bezbožné usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně činili, a ze všech otřesných věcí, které proti němu mluvili bezbožní hříšníci“. (Juda 14, 15) Co Enochovi pomáhalo projevovat víru? Možná si představoval, jak bude vypadat svět, kde už bezbožní lidé nebudou. (Přečti Hebrejcům 11:5, 6.)

6. Co mohlo po potopě Noemovi dodávat odvahu?

6 I v Noemově životě hrála víra velkou roli. Díky ní přežil potopu. (Hebr. 11:7) Víra ho pak podnítila, aby Jehovovi předložil zvířecí oběti. (1. Mojž. 8:20) Nějakou dobu po potopě se lidé znovu zkazili. Začal jim vládnout Nimrod, který je podněcoval ke vzpouře proti Bohu. (1. Mojž. 10:8–12) Ale Noemova víra nezeslábla. Stejně jako Abel, také Noe nepochybně věřil, že jednou Bůh odstraní hřích a smrt. Určitě mu muselo dodávat odvahu, když si představoval, jak se bude lidem žít, až nad nimi nebudou panovat krutí vládci a ani zděděný hřích a smrt. A takovou dobu si můžeme představovat i my. Je už hodně blízko. (Řím. 6:23)

PŘEDSTAVOVALI SI, JAK SE SPLNÍ BOŽÍ SLIBY

7. Jakou budoucnost si mohli představovat Abraham, Izák a Jákob?

7 Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi Jehova slíbil, že prostřednictvím jejich potomků získají lidé ze všech národů nádherné požehnání. Tito patriarchové si proto mohli představovat, jak úžasné to bude. (1. Mojž. 22:18; 26:4; 28:14) Bůh jim také slíbil, že se z jejich potomků stane početný národ, který bude obývat Zaslíbenou zemi. (1. Mojž. 15:5–7) Abraham, Izák a Jákob Božím slibům pevně  věřili a díky tomu jakoby viděli, jak tam jejich potomci už žijí. Vlastně už od doby, kdy Adam s Evou zhřešili, Jehova svoje věrné služebníky ujišťoval, že lidé jednou získají požehnání, které ti dva ztratili.

8. Díky čemu dokázal Abraham tak mimořádným způsobem projevovat víru?

8 Díky čemu dokázal Abraham tak mimořádným způsobem projevovat víru? Nepochybně díky tomu, že si živě představoval, jak Bůh splní svoje sliby. V Bibli se píše, že Abraham i další věrní Boží služebníci sice „nezažili splnění těch slibů, ale viděli je zdaleka a vítali je“. (Přečti Hebrejcům 11:8–13.) Abraham se přesvědčil, že Jehova drží svoje slovo, a to mu pomáhalo jakoby vidět uskutečnění i dalších jeho slibů.

9. Jak Abrahamovi pomáhala víra v Boží sliby?

9 Víra v Boží sliby Abrahamovi dodávala sílu jednat podle Boží vůle. S vírou odešel z Uru a nikdy se nezabydlel v žádném městě v Kanaánu. Tato města stála v obrazném smyslu na vratkých základech, protože jejich vládci nesloužili Jehovovi. (Jozue 24:2) Abraham „očekával . . . město, které má skutečné základy a jehož stavitelem a původcem je Bůh“. (Hebr. 11:10) Jakoby se viděl, jak žije na místě, kterému bude navždy vládnout Jehova. Abel, Enoch, Noe, Abraham a další Boží služebníci věřili ve vzkříšení a těšili se na život pod vládou Božího království. Právě Boží království je ono „město, které má skutečné základy“. Pokaždé, když přemýšleli o tom, jak bude život na zemi jednou vypadat, posilovalo to jejich víru. (Přečti Hebrejcům 11:15, 16.)

10. Co si mohla Sára představovat, když slyšela Jehovův slib o narození syna?

10 A co Abrahamova manželka Sára? I ona pevně věřila Božím slibům. I když v 90 letech stále ještě neměla žádné dítě, těšila se na dobu, až se jí narodí. Představovala si, jak její potomstvo získá slíbené požehnání. (Hebr. 11:11, 12) Proč si tím mohla být tak jistá? Jehova jejímu manželovi řekl: „Požehnám jí a také ti z ní dám syna; a požehnám jí a jistě z ní budou národy; vyjdou z ní králové národů.“ (1. Mojž. 17:16) Když se Sáře narodil Izák, měla dobré důvody představovat si, jak se splní i zbytek Jehovova slibu. I my jsme dostali úžasnou schopnost vytvářet si v mysli obrazy nádherných věcí, které pro nás Jehova chystá.

ZAMĚŘOVAL SE NA VYPLACENÍ ODMĚNY

11., 12. Díky čemu si Mojžíš zamiloval Jehovu?

11 Dalším mužem, který měl silnou víru, byl Mojžíš. Vyrůstal na dvoře egyptského faraona, a tak se mohlo snadno stát, že si zamiluje moc a bohatství. Mojžíš ale víc než cokoli jiného miloval Jehovu. Dozvěděl se o něm zřejmě od svých biologických rodičů. Pravděpodobně mu vyprávěli o slibu, že jednou budou Hebrejci vysvobozeni z otroctví a budou žít v Zaslíbené zemi. (1. Mojž. 13:14, 15; 2. Mojž. 2:5–10) Čím to bylo, že dal Mojžíš přednost Jehovovi před všemi egyptskými poklady?

12 Zaměřoval se na Boží sliby. V Bibli čteme: „Vírou Mojžíš, když dorostl, odmítl být nazýván synem faraónovy dcery a zvolil si, aby s ním bylo špatně  zacházeno spolu s Božím lidem, spíše než aby měl dočasné potěšení z hříchu, protože Kristovu pohanu považoval za větší bohatství než egyptské poklady; neboť se upřeně díval vstříc vyplacení odměny.“ (Hebr. 11:24–26)

13. K čemu vedlo to, že Mojžíš do hloubky přemýšlel o Božích slibech?

13 Když Mojžíš přemýšlel o tom, co Jehova slíbil Izraelitům, jeho víra v něj a láska k němu rostly. Stejně jako jiní Boží služebníci i Mojžíš pravděpodobně uvažoval, jaké to bude, až Jehova osvobodí lidstvo z otroctví smrti. (Job 14:14, 15; Hebr. 11:17–19) Uvědomoval si, jak moc Jehovovi na Izraelitech i celém lidstvu záleží. A tak není divu, že ho miloval. Víra v něj a láska k němu byly hnací silou v Mojžíšově životě. (5. Mojž. 6:4, 5) Zaměřoval se na odměnu od Jehovy, a tak se nebál, ani když mu faraon vyhrožoval smrtí. (2. Mojž. 10:28, 29)

PŘEDSTAVUJ SI, JAK TO BUDE VYPADAT V NOVÉM SVĚTĚ

14. Jaké představy mají někteří lidé o budoucnosti?

14 Hodně lidí má o budoucnosti nerealistické představy. I když jsou například chudí, sní o tom, že jednou budou pohádkově bohatí a že nebudou mít žádné starosti. Bible ale říká, že život v Satanově světě bude vždycky plný těžkostí. (Žalm 90:10) Jiní doufají, že se lidským vládám podaří vyřešit všechny problémy. Ale Bible ukazuje, že to dokáže jedině Boží království. (Dan. 2:44) A další lidé si myslí, že Bůh nezničí dnešní zkažený svět. Jenomže Bible vykresluje úplně jiný obrázek. (Sef. 1:18; 1. Jana 2:15–17) Lidé, jejichž představy o budoucnosti jsou v rozporu s Božím záměrem, zažijí obrovské zklamání.

Vidíš sám sebe v ráji? (15. odstavec)

15. a) Jaký užitek mají křesťané z toho, že si představují život v novém světě? b) Na co se do nového světa těšíš ty?

15 Naproti tomu když si křesťané živě představují, co pro ně Jehova chystá, čerpají z toho sílu a optimismus. Ať už máš naději na život v nebi, nebo na zemi, vidíš sám sebe, jak se raduješ z věcí, které Bůh slíbil? Zkus si představit, že žiješ věčně na zemi. Spolupracuješ s druhými a společně přeměňujete zemi v ráj. Všichni lidé ve tvém okolí milují Jehovu. Máš dobré zdraví, sršíš energií a z ničeho nemusíš mít obavy. S těmi, kdo dohlíží na obnovu země, je radost spolupracovat, protože jim na tobě doopravdy záleží. Těší tě, že můžeš svoje schopnosti a vlohy využívat ve prospěch druhých a ke chvále Jehovy – například pomáháš vzkříšeným, aby ho poznali. (Jan 17:3; Sk. 24:15) To není jenom sen. Takové krásné představy jsou založené na tom, co o budoucnosti říká Bible. (Iz. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5–7; 65:22)

POVÍDEJ SI S DRUHÝMI O TOM, NA CO SE TĚŠÍŠ

16., 17. Proč bychom měli se spolukřesťany mluvit o tom, jak si představujeme život v novém světě?

16 Když si se spolukřesťany povídáme o tom, co bychom rádi dělali v novém světě, naše představy o budoucnosti získávají konkrétní obrysy. Nikdo z nás samozřejmě nemůže vědět, jak přesně bude náš život v novém světě vypadat. Když ale s druhými mluvíme o tom, na co se těšíme, ukazujeme tím, že Božím  slibům pevně věříme. Povzbuzujeme tak jeden druhého, abychom v dnešní náročné době dál sloužili Jehovovi. Vzájemně se povzbuzovali také apoštol Pavel a křesťané v Římě. (Řím. 1:11, 12)

17 To, že do hloubky přemýšlíme o naší naději, nám také pomáhá nezaměřovat se tolik na současné problémy. S určitými obavami zřejmě bojoval i apoštol Petr. Zeptal se Ježíše: „Pohleď, všechno jsme opustili a následovali tě; co nás skutečně čeká?“ Ježíš chtěl, aby si Petr i ostatní dokázali představit, jak je Jehova v budoucnosti odmění, a tak mu odpověděl: „Vpravdě vám říkám: Při znovustvoření, až se Syn člověka posadí na svůj slavný trůn, vy, kdo jste mě následovali, se také posadíte na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pozemky kvůli mému jménu, dostane mnohonásobně víc a zdědí věčný život.“ (Mat. 19:27–29) Petr i ostatní učedníci si díky tomu mohli představovat, jak budou spolu s Ježíšem vládnout v nebi a budou poslušným lidem pomáhat, aby získali dokonalost.

18. K čemu je nám dobré, když si představujeme, jak Bůh splní svoje sliby?

18 Ukázali jsme si, co Jehovovým služebníkům pomáhalo, aby měli silnou víru. Abel věděl o Božím záměru dost na to, aby si mohl představovat lepší budoucnost. Božímu slibu pevně věřil a díky tomu měl jeho schválení. Abraham si představoval dobu, kdy Jehova splní svůj slib o „semeni“, a to ho motivovalo k mimořádným projevům víry. (1. Mojž. 3:15) Mojžíš se zaměřoval na odměnu od Jehovy a to mu pomáhalo čím dál víc ho milovat a věrně mu sloužit. (Hebr. 11:26) Když si budeme představovat, jaké to bude, až Jehova splní svoje sliby, i naše víra v něj a láska k němu porostou. V příštím článku si rozebereme, jak můžeme dar představivosti co nejlépe využívat.