Dutronome 12:1-32

  • Wosip long ples we God i jusum (1-14)

  • Save kakae mit be i no blad (15-28)

  • No fas long trap blong ol narafala god (29-32)

12  “Hemia ol rul mo ol desisen we yufala i mas lukaot gud se yufala i folem, long olgeta dei we yufala i laef long kantri ya we Jehova, God blong ol olfala blong yufala, bambae i givim long yufala.  Yufala i mas spolem evri ples we ol nesen ya we yufala i ronemaot olgeta, oli stap wosipim ol god blong olgeta long hem,+ nating se ol ples ya oli stap antap long ol bigfala hil we oli hae, ol narafala hil, no aninit long ol bigbigfala tri we oli gru gud.  Yufala i mas pulumdaon ol olta blong olgeta, brebrekem ol tabu ston blong olgeta,+ bonem ol tabu pos* blong olgeta, mo katemdaon ol pija blong ol god blong olgeta,+ yufala i mas mekem olsem blong aotem nem blong ol god ya long ples ya.+  “Yufala i no mas wosipim Jehova we i God blong yufala long sem fasin we olgeta oli stap wosipim ol god blong olgeta.+  God blong yufala Jehova bambae i jusum wan ples long medel blong ol traeb blong yufala, blong putum nem blong hem i stap long ples ya mo blong hem i stap long ples ya. Yufala i mas go long ples ya blong wosipim hem.+  Mo hemia nao ples we bambae yufala i tekem ol ofring blong yufala i go long hem, hemia ofring we i bon fulwan,+ ol narafala sakrefaes blong yufala, ol taet* blong yufala,+ ol kontribusen we yufala i givim,+ ol ofring we yufala i givim blong mekem wan strong promes,+ ol ofring we yufala i glad nomo blong givim, mo ol fasbon blong ol bul mo sipsip blong yufala.+  Long ples ya nao yufala wetem olgeta we oli stap long haos blong yufala, yufala i mas kakae long hem, long fored blong God blong yufala Jehova,+ mo yufala i mas glad long ol samting we yufala i stap mekem,+ from we God blong yufala Jehova, i stap blesem yufala.  “Yufala i no mas mekem olsem we yumi stap mekem tede, we evriwan oli stap mekem samting we olgeta nomo oli ting se i stret,*  from we yufala i no go insaed yet long ples blong spel+ mo tekem graon ya we God blong yufala Jehova, i givim long yufala. 10  Taem yufala i krosem Jodan Reva+ mo go stap long kantri ya we God blong yufala Jehova i givim long yufala, bambae ol enemi blong yufala oli no mekem trabol long yufala, mo bambae yufala i stap sef long kantri ya.+ 11  Olgeta samting ya we mi mi talem long yufala, bambae yufala i tekem i go long ples ya we Jehova we i God blong yufala i jusum blong putum nem blong hem i stap long hem.+ Bambae yufala i tekem ol ofring blong yufala we i blong bon fulwan, ol narafala sakrefaes blong yufala, ol taet blong yufala,+ ol kontribusen we yufala i givim, mo ol ofring we yufala i givim blong mekem strong promes long Jehova. 12  Bambae yufala evriwan i glad long fored blong God blong yufala Jehova,+ yufala wetem ol boe mo ol gel blong yufala, ol man mo ol woman slef blong yufala, mo ol laen blong Livae we oli stap long ol taon blong yufala, we oli no gat graon olsem yufala.+ 13  Be yu mas lukaot gud se yu no go givim ofring blong yu we i bon fulwan long wan narafala ples we yu luk se i gud.+ 14  Yu mas givim ofring we i bon fulwan long ples ya nomo we Jehova i jusumaot long wan long ol teritori blong traeb blong yufala, mo long ples ya nao yu mas mekem evri samting ya we mi mi talem long yu.+ 15  “Be enitaem we yu wantem* mit, yu save kilim wan animol mo kakae mit blong hem.+ Yu save kakae plante mit olsem we God blong yu Jehova i givim long yu long olgeta taon blong yu. Man we i no klin wetem man we i klin, tufala tugeta i save kakae mit ya, olsem we yufala i kakae wan gasel o wan dia. 16  Be yufala i no mas kakae blad blong hem.+ Yufala i mas kafsaedem i go long graon olsem wota.+ 17  Mo yufala i no gat raet blong kakae mo dring sam samting insaed long ol taon blong yufala, olsem namba 10 hip blong ol sid blong yufala, ol niufala waen mo ol oel blong yufala, ol fasbon blong ol bul mo sipsip blong yufala,+ mo ol ofring we yufala i givim blong mekem wan strong promes, ol ofring we yufala i glad nomo blong givim, mo ol kontribusen we yufala i givim. 18  Ol samting ya, yu wetem ol boe mo ol gel blong yu, ol man mo ol woman slef blong yu, mo ol laen blong Livae we oli stap insaed long ol taon blong yu, yufala i mas kakae long fored blong God blong yufala Jehova, long ples we God blong yufala Jehova i jusumaot.+ Mo long fored blong God blong yu Jehova, yu mas glad long olgeta samting we yu stap mekem. 19  Mo long olgeta taem we yu stap long kantri blong yu, yu mas lukaot gud se yu no fogetem ol laen blong Livae.+ 20  “Taem God blong yu Jehova i mekem teritori blong yu i kam bigwan moa+ olsem we hem i bin promes long yu,+ mo yu yu harem se yu wantem* kakae mit nao yu talem se: ‘Mi mi wantem kakae mit,’ yu save kakae mit long eni taem we yu wantem.*+ 21  Sipos ples blong yu i stap longwe long ples we God blong yu Jehova i jusum blong putum nem blong hem i stap long hem,+ yu mas kilim sam long ol bul mo ol sipsip blong yu we Jehova i givim long yu, stret olsem we mi bin talem long yu, mo yu mas kakae olgeta insaed long ol taon blong yu, long enitaem we yu wantem kakae. 22  Yu save kakae mit ya olsem we yu stap kakae gasel mo dia.+ Man we i no klin mo man we i klin, tufala tugeta i save kakae mit ya. 23  Be yu mas mekem tingting blong yu i strong se yu no mas kakae blad,+ from we blad hem i laef.*+ Mo yu no mas kakae laef* wetem mit blong hem. 24  Yu no mas kakae blad. Yu mas kafsaedem i go long graon olsem wota.+ 25  Yu no mas kakae blad, nao bambae yu wetem ol pikinini blong yu, yufala i save stap gud from we yu stap mekem samting we i stret long ae blong Jehova. 26  Taem yu kam long ples ya we Jehova i jusum, yu mas tekem ol samting nomo blong yu we oli tabu mo ol ofring we yu givim blong mekem wan strong promes. 27  Mo long ples ya, bambae yu givim ofring blong yu we i blong bon fulwan long olta blong God blong yu Jehova, wetem mit mo blad blong hem.+ Mo blad blong ol narafala sakrefaes blong yu, yu mas kafsaedem long saed blong olta+ blong God blong yu Jehova, be yu save kakae mit blong hem. 28  “Yu mas lukaot gud se yu obei long olgeta tok ya we mi stap talem long yu, nao bambae yu wetem ol boe we oli kamaot biaen long yu, yufala i save stap gud, from we yu stap mekem samting we i gud mo i stret long ae blong God blong yu Jehova. 29  “Taem God blong yu Jehova, i spolem ol nesen ya we bambae yu ronemaot olgeta,+ nao yu go stap long kantri blong olgeta, 30  yu mas lukaot gud se yu no fas long sem trap olsem olgeta, afta we oli lus long fored blong yu. Yu no mas askem kwestin long saed blong ol god blong olgeta, se: ‘?Ol nesen ya oli stap mekem wosip long ol god blong olgeta olsem wanem? Bambae mi tu mi mekem sem mak.’+ 31  Yu no mas mekem olsem long Jehova God blong yu, from we ol man ya oli stap mekem plante nogud samting blong ol god blong olgeta, hemia ol samting we Jehova i no laekem nating. Mo oli stap bonem tu ol boe mo ol gel blong olgeta long faea blong givim i go long ol god blong olgeta.+ 32  Yufala i mas lukaot gud blong folem olgeta tok ya we mi stap talem long yufala.+ Yufala i no mas ademap sam narafala tok long hem o tekemaot sam tok.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “samting we i stret long ae blong olgeta.”
NT: “sol blong yu i wantem.”
NT: “sol blong yu i wantem.”
NT: “olsem we sol blong yu i wantem.”
NT: “sol.”
NT: “sol.”