Surat ha mga Taga-Filipos 2:1-30

  • Kristiano nga pagpaubos (1-4)

  • Pagpaubos han Kristo ngan pagpahitaas ha iya (5-11)

  • Pangalimbasog ha katalwasan (12-18)

    • Naglalamrag sugad nga suga (15)

  • Timoteo ngan Epafrodito ginsugo (19-30)

2  Kon may bisan ano nga pagdasig tungod han Kristo, kon may bisan ano nga pagliaw pinaagi han gugma, kon may bisan ano nga espirituwal nga pakig-upod,* kon may bisan ano nga malumo nga pagpalangga ngan pagpaid,  lipaya ako niyo hin bug-os pinaagi han iyo pariho nga hunahuna ngan pagkaada pariho nga gugma, bug-os nga pagkaurosa,* pagkaada uusa nga panhunahuna.+  Ayaw pagbuhat hin bisan ano tungod ha hilig ha pakiglantugi+ o tungod ha pagpaimportante ha kalugaringon,+ lugod may pagkamapainubsanon* nga iyo tagdon an iba nga labaw ha iyo,+  samtang iyo ginpapanginano diri la an iyo kalugaringon nga kaopayan,+ kondi pati liwat an kaopayan han iba.+  Tipigi niyo ini nga panhunahuna nga pariho han kan Kristo Jesus,+  nga bisan kon ineksister hiya pariho ha dagway han Dios,+ waray hiya maghunahuna nga man-agaw, karuyag sidngon, nga magin katupong hiya han Dios.+  Waray, lugod ginbayaan niya an ngatanan ngan nagin sugad hin uripon+ ngan nagin tawo.*+  Labaw pa hito, han kinanhi hiya sugad nga tawo,* nagpaubos hiya ngan nagin masinugtanon tubtob ha kamatayon,+ oo, kamatayon ha pasakitan nga kahoy.*+  Tungod hini mismo nga hinungdan, iginbutang hiya han Dios ha mas hitaas nga posisyon+ ngan mahigugmaon nga iginhatag ha iya an ngaran nga labaw han ngatanan nga iba nga ngaran,+ 10  basi ha ngaran ni Jesus lumuhod an tagsa nga tuhod—han mga aadto ha langit ngan han mga aanhi ha tuna ngan han mga aada ha ilarom han tuna+ 11  ngan an tagsa nga dila dayag nga kumilala nga hi Jesu-Kristo an Ginoo+ para ha himaya han Dios nga Amay. 12  Salit mga hinigugma ko, sugad la nga pirme kamo nasugot, diri la durante han akon presensya kondi labi na gud yana nga diri ako niyo kaupod, padayon kamo nga mangalimbasog para ha iyo katalwasan nga may kahadlok ngan pangurog. 13  Kay an Dios, uyon ha iya nalilipayan, amo an nagpapakusog ha iyo, naghahatag ha iyo han hingyap ngan han gahum ha pagbuhat. 14  Padayon nga buhata niyo an ngatanan nga butang nga waray pagngurutob+ ngan mga argumento,+ 15  basi waray ikasaway ha iyo ngan magin inosente kamo, mga anak han Dios+ nga waray hugaw ha butnga hini nga maraot ngan matinalapason nga henerasyon,+ nga ha butnga nira naglalamrag kamo sugad nga mga suga ha kalibotan,+ 16  nga ginkakaptan hin marig-on an pulong han kinabuhi.+ Ngan magkakaada ako hinungdan nga magrayhak ha adlaw han Kristo, kay maaram ako nga an akon pagdalagan diri kay waray kapulsanan o an akon maduruto nga pagtrabaho diri kay waray kapulsanan. 17  Kondi bisan kon gin-iipis ako pariho hin halad nga irimnon+ dida ha halad+ ngan ha baraan nga pag-alagad* nga ngada hito gin-giyahan kamo han iyo pagtoo, nalilipay ako ngan nagrarayhak ako kaupod niyo ngatanan. 18  Ha pariho nga paagi, kamo liwat sadang malipay ngan magrayhak kaupod ko. 19  Yana naglalaom ako nga ha diri mag-iiha, pakakadaon ha iyo han Ginoo nga hi Jesus hi Timoteo,+ basi madasig ako kon makakarawat ako hin sumat mahitungod ha iyo. 20  Kay waray ako iba nga masusugo nga pariho ha iya an disposisyon, nga tinuod nga manginginano han iyo mga panginahanglan. 21  Kay an ngatanan nga iba pa nagtitinguha han kalugaringon nira nga mga kaopayan, diri han mga kaopayan ni Kristo Jesus. 22  Kondi maaram kamo han pamatuod nga iya iginpakita mahitungod ha iya kalugaringon, nga pariho hin anak+ upod han iya tatay, nagpauripon hiya kaupod ko ha pagpauswag han maopay nga sumat. 23  Salit hiya an akon ginlalaoman nga pakakadaon ha panahon nga mahibaroan ko an mahitatabo ha akon. 24  Oo, nasarig ako ha Ginoo nga ako mismo makada liwat ha diri mag-iiha.+ 25  Pero yana ginhuhunahuna ko nga kinahanglan pakadaon ko ha iyo hi Epafrodito nga akon bugto ngan igkasi-magburuhat ngan igkasi-sundalo, nga ginsugo niyo sugad nga representante basi mag-asikaso han akon panginahanglan,+ 26  kay naghihingyap hiya nga makita kamo ngatanan ngan nasusubo hiya kay nahibaro kamo nga nagkasakit hiya. 27  Oo, nagkasakit hiya nga haros mamatay na; pero nalooy ha iya an Dios, ngani diri la ha iya kondi ha akon liwat, basi diri na madugangan an akon kabido. 28  Amo nga pakakadaon ko gud dayon hiya, basi kon makita niyo hiya magrayhak na liwat kamo ngan maibanan liwat an akon kabaraka. 29  Salit abiabiha niyo hiya sugad han nahiaraan nga pag-abiabi ha mga sumurunod han Ginoo upod an daku nga kalipay, ngan padayon nga higugmaa niyo an sugad nga klase hin mga tawo,+ 30  kay haros mamatay hiya tungod ha buruhaton han Kristo,* nga ginbubutang ha peligro an iya kinabuhi* basi magserbi ha akon, nga diri niyo mahihimo kay waray kamo didi.+

Mga footnote

Lit., “bisan ano nga pakig-angbit han espiritu.”
O “pagkaurosa ha kalag.”
O “pagpaubos han hunahuna.”
Lit., “nagin pariho han mga tawo.”
Lit., “han nakita hiya ha hitsura nga sugad hin tawo.”
Kitaa an Glossary.
O “ha pagserbi ha publiko.”
O posible nga “ha buruhaton han Ginoo.”
O “ginbubutang ha kadelikadohan an iya kalag.”