Isaias 21:1-17

21  Ang kapahayagan laban sa ilang ng dagat:+ Tulad ng mga bagyong hangin+ sa timog sa paghayo nang pasulong, mula sa ilang ay dumarating ito, mula sa isang kakila-kilabot na lupain.+  May isang malubhang pangitain+ na sinabi sa akin: Ang taksil makitungo ay nakikitungo nang may kataksilan, at ang mananamsam ay nananamsam.+ Umahon ka, O Elam! Mangubkob ka, O Media!+ Ang lahat ng pagbubuntunghininga dahil sa kaniya ay pinatigil ko.+  Iyan ang dahilan kung bakit ang aking mga balakang ay napuspos ng matitinding kirot.+ Ang mga pangingisay ay nanaig sa akin, tulad ng mga pangingisay ng babaing nanganganak.+ Ako ay nagulumihanan anupat hindi ako nakaririnig; ako ay naligalig anupat hindi ako nakakakita.  Ang aking puso ay pagala-gala; isang pangangatog ang sumindak sa akin. Ang takipsilim na aking kinagigiliwan ay ginawang panginginig ko.+  Magkaroon ng pag-aayos ng mesa, ng pagsasaayos ng kinalalagyan ng mga upuan, ng kainan, ng inuman!+ Bumangon kayong mga prinsipe,+ pahiran ninyo ang kalasag.+  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova sa akin: “Yumaon ka, maglagay ka ng tanod upang masabi niya kung ano ang kaniyang nakikita.”+  At siya ay nakakita ng isang karong pandigma na may isang pareha ng mga kabayong pandigma, isang karong pandigma na may mga asno, isang karong pandigma na may mga kamelyo. At siya ay matamang nagbigay-pansin, na may buong pagbibigay-pansin.  At siya ay sumigaw na parang leon:+ “Sa ibabaw ng bantayan, O Jehova, ay palagi akong nakatayo kung araw, at sa aking pinagbabantayan ay nakatanod ako sa lahat ng gabi.+  At narito ngayon, may dumarating na pandigmang karo ng mga lalaki, na may isang pareha ng mga kabayong pandigma!”+ At siya ay nagsimulang magsalita at magsabi: “Siya ay bumagsak na! Ang Babilonya ay bumagsak na,+ at ang lahat ng mga nililok na imahen ng kaniyang mga diyos ay binasag na niya sa lupa!”+ 10  O aking mga giniik at ang anak ng aking giikan,+ ang narinig ko kay Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ay iniulat ko sa inyo. 11  Ang kapahayagan laban sa Duma: Sa akin ay may tumatawag mula sa Seir:+ “Bantay, kumusta ang gabi? Bantay, kumusta ang gabi?”+ 12  Sinabi ng bantay: “Ang umaga ay darating, at gayundin ang gabi. Kung mag-uusisa kayo ay mag-usisa kayo. Pumarito kayong muli!” 13  Ang kapahayagan laban sa disyertong kapatagan: Sa kagubatan sa disyertong kapatagan ay magpapalipas kayo ng gabi, O mga pulutong ng mga tao ng Dedan.+ 14  Sa pagsalubong sa nauuhaw ay magdala kayo ng tubig. O kayong mga tumatahan sa lupain ng Tema,+ ang tumatakas ay salubungin ninyo na may tinapay para sa kaniya. 15  Sapagkat dahil sa mga tabak ay tumakas sila, dahil sa hugót na tabak, at dahil sa nakahutok na busog at dahil sa tindi ng digmaan. 16  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova sa akin: “Sa loob pa ng isang taon, ayon sa mga taon ng upahang trabahador,+ ang buong kaluwalhatian ng Kedar+ ay sasapit na nga sa kawakasan nito. 17  At ang mga nalalabi sa bilang ng mga mambubusog, ang makapangyarihang mga lalaki sa mga anak ni Kedar, ay mangangaunti,+ sapagkat si Jehova mismo, na Diyos ng Israel, ang nagsalita nito.”+

Talababa