Isaias 55:1-13

55  Kayo riyan, lahat kayong nauuhaw!+ Pumarito kayo sa tubig.+ At ang mga walang salapi! Pumarito kayo, bumili kayo at kumain.+ Oo, pumarito kayo, bumili kayo ng alak+ at gatas+ kahit walang salapi at walang bayad.+  Bakit kayo patuloy na nagbabayad ng salapi para sa hindi naman tinapay, at bakit ang inyong pagpapagal ay hindi sa ikabubusog?+ Makinig kayong mabuti sa akin, at kumain kayo ng bagay na mabuti,+ at hayaang ang inyong kaluluwa ay makasumpong ng masidhing kaluguran nito sa katabaan.+  Ikiling ninyo ang inyong pandinig+ at pumarito kayo sa akin.+ Makinig kayo, at ang inyong kaluluwa ay mananatiling buháy,+ at malugod akong makikipagtipan sa inyo ng isang tipan na namamalagi nang walang takda+ may kaugnayan sa tapat na mga maibiging-kabaitan kay David.+  Narito! Bilang saksi+ sa mga liping pambansa+ ay ibinigay ko siya,+ bilang lider+ at kumandante+ sa mga liping pambansa.  Narito! Ang isang bansa na hindi mo nakikilala ay tatawagin mo,+ at silang mula sa isang bansa na hindi nakakakilala sa iyo ay tatakbo sa iyo,+ alang-alang kay Jehova na iyong Diyos,+ at para sa Banal ng Israel,+ sapagkat pagagandahin ka niya.+  Hanapin ninyo si Jehova samantalang siya ay masusumpungan.+ Tumawag kayo sa kaniya samantalang siya ay malapit.+  Iwan ng taong balakyot ang kaniyang lakad,+ at ng taong mapaminsala ang kaniyang mga kaisipan;+ at manumbalik siya kay Jehova, na maaawa sa kaniya,+ at sa ating Diyos, sapagkat magpapatawad siya nang sagana.+  “Sapagkat ang mga kaisipan ninyo ay hindi ko mga kaisipan,+ ni ang aking mga lakad man ay inyong mga lakad,”+ ang sabi ni Jehova.  “Sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa,+ gayundin na ang aking mga lakad ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad,+ at ang aking mga kaisipan kaysa sa inyong mga kaisipan.+ 10  Sapagkat kung paanong ang bumubuhos na ulan, at ang niyebe, ay lumalagpak mula sa langit at hindi bumabalik sa dakong iyon, malibang diligin muna nito ang lupa at patubuan iyon at pasibulan,+ at maibigay ang binhi sa manghahasik at ang tinapay sa kumakain,+ 11  magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig.+ Hindi ito babalik sa akin nang walang resulta,+ kundi gagawin nga nito yaong kinalulugdan ko,+ at ito ay tiyak na magtatagumpay sa bagay na pinagsuguan ko nito.+ 12  “Sapagkat lalabas kayo na may pagsasaya,+ at papapasukin kayo na may kapayapaan.+ Ang mga bundok at ang mga burol ay magsasaya sa harap ninyo na may hiyaw ng kagalakan,+ at ang lahat ng mga punungkahoy sa parang ay magpapalakpak ng kanilang mga kamay.+ 13  Sa halip na palumpungan ng mga tinik ay puno ng enebro ang tutubo.+ Sa halip na nakatutusok na kulitis ay puno ng mirto ang tutubo.+ At iyon ay magiging isang bagay na tanyag para kay Jehova,+ isang tanda hanggang sa panahong walang takda+ na hindi mapaparam.”

Talababa