Isaias 28:1-29

28  Sa aba ng marilag na korona ng mga lasenggo ng Efraim,+ at ng lumilipas na bulaklak ng kagayakan nito ng kagandahan na nasa ulunan ng matabang libis niyaong mga pinananaigan ng alak!  Narito! Si Jehova ay may isa na malakas at puspos ng sigla.+ Gaya ng makulog na bagyo ng graniso,+ isang mapamuksang bagyo, gaya ng makulog na bagyo ng malakas at humuhugos na tubig,+ siya ay tiyak na buong lakas na magbubulid sa lupa.  Yuyurakan+ ng mga paa ang maririlag na korona ng mga lasenggo ng Efraim.  At ang lumilipas na bulaklak+ ng kagayakan nito ng kagandahan na nasa ulunan ng matabang libis ay magiging gaya ng unang igos+ bago ang tag-araw, na, kapag nakita iyon ng tumitingin, habang nasa kaniyang palad pa ay nilululon na niya iyon.  Sa araw na iyon si Jehova ng mga hukbo ay magiging gaya ng korona ng kagayakan+ at gaya ng putong ng kagandahan+ sa mga nalalabi+ sa kaniyang bayan,  at espiritu ng katarungan sa isa na nakaupo sa paghatol,+ at kalakasan niyaong mga nagtataboy ng pagbabaka mula sa pintuang-daan.+  At ang mga ito rin—dahil sa alak ay naliligaw sila at dahil sa nakalalangong inumin ay pagala-gala sila. Saserdote at propeta+—naliligaw sila dahil sa nakalalangong inumin, nalilito sila dahilan sa alak, pagala-gala+ sila dahilan sa nakalalangong inumin; naliligaw sila sa kanilang pagtingin, nabubuwal sila kung tungkol sa pagpapasiya.  Sapagkat ang lahat ng mesa ay punô ng maruming suka+—walang dakong wala nito.  Kanino ituturo ng isa ang kaalaman,+ at kanino ipauunawa ng isa ang bagay na narinig?+ Doon sa mga inawat na sa gatas, doon sa mga inihiwalay na sa suso?+ 10  Sapagkat “utos at utos, utos at utos, pising panukat at pising panukat, pising panukat at pising panukat, kaunti rito, kaunti roon.”+ 11  Sapagkat sa pamamagitan niyaong mga nauutal ang mga labi+ at sa pamamagitan ng ibang wika+ ay magsasalita siya sa bayang ito,+ 12  yaong mga sinabihan niya: “Ito ang pahingahang-dako. Pagpahingahin ninyo ang nanghihimagod. At ito ang dako ng kaginhawahan,” ngunit ayaw nilang makinig.+ 13  At sa kanila ang salita ni Jehova ay tiyak na magiging “utos at utos, utos at utos, pising panukat at pising panukat, pising panukat at pising panukat,+ kaunti rito, kaunti roon,” upang sila ay makayaon at mabuwal nga nang patalikod at talagang mawasak at masilo at mahuli.+ 14  Kaya dinggin ninyo ang salita ni Jehova, kayong mayayabang, kayong mga tagapamahala+ ng bayang ito na nasa Jerusalem: 15  Sapagkat sinabi ninyo: “Gumawa kami ng pakikipagtipan sa Kamatayan;+ at pinangyari naming kasama ng Sheol ang isang pangitain;+ ang umaapaw na dumaragsang baha, sakaling dumaan ito, ay hindi darating sa amin, sapagkat ang isang kasinungalingan ay ginawa naming aming kanlungan+ at sa kabulaanan ay nagkubli kami”;+ 16  kaya ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Narito, inilalatag ko bilang pundasyon sa Sion+ ang isang bato,+ isang subok na bato,+ ang mahalagang panulukan+ ng isang matibay na pundasyon.+ Walang sinumang nananampalataya ang matatakot.+ 17  At katarungan ang gagawin kong pising panukat+ at katuwiran+ ang kasangkapang pangnibel; at papalisin ng graniso+ ang kanlungang kasinungalingan,+ at babahain ng tubig ang mismong dakong kublihan.+ 18  At ang inyong pakikipagtipan sa Kamatayan ay tiyak na matutunaw,+ at ang pangitain ninyong iyon ng Sheol ay hindi mananatili.+ Ang umaapaw na dumaragsang baha, kapag dumaan ito+—kayo rin ay magiging dakong yuyurakan nito.+ 19  Sa tuwing ito ay daraan, tatangayin kayo nito,+ sapagkat uma-umaga ay daraan ito, sa araw at sa gabi; at ito ay magiging walang iba kundi sanhi ng pangangatal+ upang ipaunawa sa iba ang bagay na narinig.” 20  Sapagkat ang higaan ay napakaikli upang mapag-unatan ng sarili, at ang hinabing kumot ay napakakitid kapag ibinabalot sa sarili. 21  Sapagkat si Jehova ay titindig na gaya noon sa Bundok Perazim,+ siya ay maliligalig na gaya noon sa mababang kapatagan malapit sa Gibeon,+ upang maisagawa niya ang kaniyang gawa—ang kaniyang gawa ay kakaiba—at upang magawa niya ang kaniyang gawain—ang kaniyang gawain ay pambihira.+ 22  At ngayon ay huwag kayong maging mga manunudyo,+ upang ang inyong mga panali ay hindi tumibay, sapagkat may paglipol, isa ngang bagay na naipasiya, na narinig ko mula sa Soberanong+ Panginoon, si Jehova ng mga hukbo, para sa buong lupain.+ 23  Makinig kayo at pakinggan ang aking tinig; magbigay-pansin kayo at pakinggan ang aking pananalita. 24  Buong araw+ bang nag-aararo ang tagapag-araro upang maghasik ng binhi, na kaniyang binubungkal at sinusuyod ang kaniyang lupa?+ 25  Hindi ba, kapag napatag na niya ang ibabaw nito, kaniya ngang ikakalat ang kominong itim at isasabog ang komino,+ at hindi ba siya maglalagay ng trigo, mijo,+ at sebada sa takdang dako,+ at ng espelta+ bilang kaniyang hangganan?+ 26  At may isang nagtutuwid+ sa kaniya ayon sa kung ano ang tama. Tinuturuan siya ng kaniyang Diyos.+ 27  Sapagkat hindi kasangkapang panggiik+ ang ipinanggigiik sa kominong itim; at sa komino ay hindi iginugulong ang gulong ng kariton. Sapagkat tungkod+ ang karaniwang ipinanghahampas sa kominong itim, at sa komino ay baston. 28  Ang pantinapay na binutil ba ay karaniwan nang dinudurog? Sapagkat hindi iyon ginigiik+ nang walang lubay.+ At patatakbuhin niya ang panggulong ng kaniyang kariton, at ang kaniyang mga kabayo, ngunit hindi niya iyon dudurugin.+ 29  Ito rin yaong nanggaling kay Jehova ng mga hukbo,+ na kamangha-mangha sa layunin, na gumagawa nang may kahusayan sa mabungang paggawa.+

Talababa