Isaias 61:1-11

61  Ang espiritu ng Soberanong Panginoong Jehova ay sumasaakin,+ sa dahilang pinahiran ako ni Jehova+ upang maghayag ng mabuting balita sa maaamo.+ Isinugo niya ako upang bigkisan ang may pusong wasak,+ upang maghayag ng paglaya sa mga bihag+ at ng lubos na pagkakadilat ng mga mata sa mga bilanggo;+  upang ihayag ang taon ng kabutihang-loob ni Jehova+ at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos;+ upang aliwin ang lahat ng nagdadalamhati;+  upang magtalaga sa mga nagdadalamhati dahil sa Sion, upang magbigay sa kanila ng putong kahalili ng abo,+ ng langis ng pagbubunyi+ kahalili ng pagdadalamhati, ng balabal ng kapurihan kahalili ng espiritu ng pagkasira ng loob;+ at sila ay tatawaging malalaking punungkahoy ng katuwiran,+ ang taniman ni Jehova,+ upang siya ay mapaganda.+  At muli nilang itatayo ang mga dakong matagal nang wasak;+ ibabangon nila ang mga tiwangwang na dako ng mga panahong nagdaan,+ at tiyak na gagawin nila nang panibago ang mga wasak na lunsod,+ ang mga dakong tiwangwang sa sali’t salinlahi.  “At mga taga-ibang bayan ang tatayo at magpapastol sa mga kawan ninyo,+ at ang mga banyaga+ ay magiging inyong mga magsasaka at inyong mga tagapag-alaga ng ubasan.+  At kung tungkol sa inyo, tatawagin kayong mga saserdote ni Jehova;+ tutukuyin kayo bilang mga lingkod+ ng ating Diyos.+ Ang yaman ng mga bansa ay kakainin ninyo,+ at sa kanilang kaluwalhatian ay magsasalita kayo nang may kagalakan tungkol sa inyong sarili.+  Kahalili ng inyong kahihiyan ay magkakaroon ng dobleng bahagi,+ at kahalili ng pagkaaba ay hihiyaw sila nang may kagalakan dahil sa kanilang bahagi.+ Kaya sa kanilang lupain ay aariin nga nila ang dobleng bahagi.+ Pagsasaya hanggang sa panahong walang takda ang mapapasakanila.+  Sapagkat ako, si Jehova, ay umiibig sa katarungan,+ napopoot sa pagnanakaw at sa kalikuan.+ At ibibigay ko ang kanilang kabayaran sa katapatan,+ at isang tipan na namamalagi nang walang takda ang pagtitibayin ko sa kanila.+  At ang kanilang supling ay makikilala sa gitna ng mga bansa,+ at ang kanilang mga inapo sa gitna ng mga bayan. Ang lahat ng makakakita sa kanila ay makakakilala sa kanila,+ na sila ang supling na pinagpala ni Jehova.”+ 10  Walang pagsalang magbubunyi ako kay Jehova.+ Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos.+ Sapagkat dinamtan niya ako ng mga kasuutan ng kaligtasan;+ ang walang-manggas na damit ng katuwiran ay ibinalot niya sa akin,+ tulad ng kasintahang lalaki na, gaya ng saserdote, ay naglalagay ng putong,+ at tulad ng kasintahang babae na naggagayak ng kaniyang mga palamuti.+ 11  Sapagkat kung paanong ang lupa ay nagpapatubo ng sibol nito, at kung paanong ang hardin ay nagpapasibol ng mga bagay na inihahasik doon,+ sa katulad na paraan ay pangyayarihin ng Soberanong Panginoong Jehova ang pagsibol ng katuwiran+ at ng kapurihan sa harap ng lahat ng mga bansa.+

Talababa