Isaias 24:1-23

24  Narito! Inaalisan ni Jehova ng laman ang lupain at iginuguho ito,+ at kaniyang pinilipit ang ibabaw nito+ at pinangalat ang mga tumatahan doon.+  At ang sa bayan ay magiging gaya ng sa saserdote; ang sa lingkod ay gaya ng sa kaniyang panginoon; ang sa alilang babae ay gaya ng sa kaniyang among babae; ang sa bumibili ay gaya ng sa nagtitinda; ang sa nagpapahiram ay gaya ng sa nanghihiram; ang sa nagpapatubo ay gaya ng sa nagbabayad ng patubo.+  Walang pagsalang aalisan ng laman ang lupain, at walang pagsalang darambungin ito,+ sapagkat si Jehova mismo ang nagsalita ng salitang ito.+  Ang lupain ay nagdadalamhati,+ naglalaho. Ang mabungang lupain ay nalalanta, naglalaho. Ang matataas na tao sa lupain ay nalalanta.+  At ang mismong lupain ay narumhan sa ilalim ng mga tumatahan dito,+ sapagkat kinaligtaan nila ang mga kautusan,+ binago ang tuntunin,+ sinira ang tipang namamalagi nang walang takda.+  Iyan ang dahilan kung bakit nilamon ng sumpa ang lupain,+ at ang mga tumatahan doon ay itinuturing na may-sala. Iyan ang dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga tumatahan sa lupain, at kaunting-kaunting taong mortal ang natira.+  Ang bagong alak ay nagdadalamhati, ang punong ubas ay nalalanta,+ ang lahat ng may masayang puso ay nagbubuntunghininga.+  Ang pagbubunyi ng mga tamburin ay tumigil, ang ingay ng mga lubhang nagagalak ay huminto, ang pagbubunyi ng alpa ay tumigil.+  Walang awit habang umiinom sila ng alak; ang nakalalangong inumin ay mapait sa mga umiinom nito. 10  Ang pinabayaang bayan ay nagiba;+ bawat bahay ay sinarhan upang walang makapasok. 11  May pagdaing sa mga lansangan dahil sa kakapusan sa alak. Ang lahat ng pagsasaya ay lumipas; ang pagbubunyi ng lupain ay naglaho.+ 12  Sa lunsod ay naiwan ang isang nakapanggigilalas na kalagayan; ang pintuang-daan ay nadurog at naging isa lamang bunton ng kaguhuan.+ 13  Sapagkat gayon ang mangyayari sa gitna ng lupain, sa gitna ng mga bayan, gaya ng pagpaspas sa punong olibo,+ gaya ng paghihimalay kapag ang pamimitas ng ubas ay nagwakas na.+ 14  Sila ay maglalakas ng kanilang tinig, hihiyaw sila nang may kagalakan. Sa kadakilaan ni Jehova ay tiyak na hihiyaw sila nang malakas mula sa dagat.+ 15  Iyan ang dahilan kung bakit sa pook ng liwanag+ ay luluwalhatiin nila si Jehova,+ sa mga pulo sa dagat ay ang pangalan ni Jehova,+ na Diyos ng Israel. 16  Mula sa dulo ng lupain ay may mga awitin kaming narinig:+ “Kagayakan ukol sa Isa na Matuwid!”+ Ngunit ang sabi ko: “Sa ganang akin ay may pangangayayat,+ sa ganang akin ay may pangangayayat! Sa aba ko! Ang mga taksil makitungo ay nakikitungo nang may kataksilan.+ May kataksilan nga na ang mga taksil makitungo ay nakikitungo nang may kataksilan.”+ 17  Ang panghihilakbot at ang hukay at ang bitag ay sumasaiyo, ikaw na tumatahan sa lupain.+ 18  At mangyayari nga na ang tumatakas mula sa ingay ng bagay na pinanghihilakbutan ay mahuhulog sa hukay, at ang umaahon mula sa loob ng hukay ay mahuhuli sa bitag.+ Sapagkat ang mismong mga pintuan ng tubig sa kaitaasan ay bubuksan nga,+ at ang mga pundasyon ng lupain ay uuga.+ 19  Ang lupain ay talagang sumambulat, ang lupain ay talagang nayanig, ang lupain ay talagang pinasuray-suray.+ 20  Ang lupain ay talagang sumusuray-suray na gaya ng taong lasing, at ito ay gumigiwang-giwang sa magkabi-kabila gaya ng kubong bantayan.+ At ang pagsalansang nito ay bumigat sa ibabaw nito,+ at ito ay babagsak, anupat hindi na muling babangon.+ 21  At mangyayari nga na sa araw na iyon ay ibabaling ni Jehova ang kaniyang pansin sa hukbo ng kaitaasan na nasa kaitaasan, at sa mga hari sa lupa na nasa ibabaw ng lupa.+ 22  At sila ay tiyak na titipunin kung paanong tinitipon sa hukay ang mga bilanggo,+ at ikukulong sa bartolina;+ at pagkatapos ng maraming araw ay pagtutuunan sila ng pansin.+ 23  At ang buwan na nasa kabilugan ay nalito, at ang sumisinag na araw ay napahiya,+ sapagkat si Jehova ng mga hukbo ay naging hari+ sa Bundok Sion+ at sa Jerusalem at sa harap ng kaniyang matatandang lalaki taglay ang kaluwalhatian.+

Talababa