Isaias 31:1-9

31  Sa aba niyaong mga bumababa sa Ehipto upang magpatulong,+ yaong mga nananalig sa hamak na mga kabayo,+ at naglalagak ng kanilang tiwala sa mga karong pandigma,+ dahil marami ang mga iyon, at sa mga kabayong pandigma, dahil napakalakas ng mga iyon, ngunit hindi tumitingin sa Banal ng Israel at hindi humahanap kay Jehova.+  At siya ay marunong+ din at magpapasapit niyaong kapaha-pahamak,+ at hindi niya binabawi ang kaniyang mga salita;+ at titindig nga siya laban sa bahay ng mga manggagawa ng kasamaan+ at laban sa tulong ng mga nagsasagawa ng bagay na nakasasakit.+  Ngunit ang mga Ehipsiyo ay mga makalupang tao,+ at hindi Diyos; at ang kanilang mga kabayo ay laman,+ at hindi espiritu. At si Jehova ay mag-uunat ng kaniyang kamay, at siya na nagbibigay ng tulong ay matitisod, at siya na tinutulungan ay mabubuwal,+ at silang lahat ay magkakasabay na sasapit sa kawakasan.  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova sa akin: “Kung paanong ang leon ay umuungol, ang may-kilíng na batang leon nga,+ dahil sa kaniyang nasila, kapag tinawag laban sa kaniya ang hustong bilang ng mga pastol, at sa kabila ng kanilang tinig ay hindi siya masisindak at sa kabila ng kanilang kaguluhan ay hindi siya yuyuko; sa gayunding paraan ay bababa si Jehova ng mga hukbo upang makipagdigma dahil sa Bundok Sion at dahil sa kaniyang burol.+  Tulad ng mga ibong lumilipad, ipagtatanggol ni Jehova ng mga hukbo ang Jerusalem sa gayunding paraan.+ Sa pagtatanggol sa kaniya ay tiyak na ililigtas din niya siya.+ Sa pagliligtas sa kaniya ay patatakasin din niya siya.”  “Manumbalik+ kayo sa Isa na laban sa kaniya ay nagpakatalamak ang mga anak ni Israel sa kanilang paghihimagsik.+  Sapagkat sa araw na iyon ay itatakwil ng bawat isa sa kanila ang kaniyang walang-kabuluhang mga diyos na pilak at ang kaniyang walang-silbing mga diyos na ginto,+ na ginawa ng inyong mga kamay sa ganang inyo bilang kasalanan.+  At ang Asiryano ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak, na hindi sa tao; at isang tabak, na hindi sa makalupang tao, ang lalamon sa kaniya.+ At tatakas siya dahil sa tabak, at ang kaniyang mga kabataang lalaki ay mauukol sa puwersahang pagtatrabaho.  At ang kaniyang malaking bato ay maglalaho dahil sa matinding takot, at dahilan sa hudyat+ ay masisindak ang kaniyang mga prinsipe,” ang sabi ni Jehova, na ang kaniyang liwanag ay nasa Sion at ang kaniyang hurno+ ay nasa Jerusalem.

Talababa