Isaias 38:1-22

38  Nang mga araw na iyon ay nagkasakit si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan.+ Kaya si Isaias+ na anak ni Amoz na propeta ay pumaroon sa kaniya at nagsabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Mag-utos ka sa iyong sambahayan,+ sapagkat ikaw ay talagang mamamatay at hindi mabubuhay.’ ”+  Sa gayon ay iniharap ni Hezekias sa pader ang kaniyang mukha+ at nagsimulang manalangin kay Jehova+  at nagsabi: “Nagsusumamo ako sa iyo, O Jehova, alalahanin mo,+ pakisuyo, kung paanong lumakad+ ako sa harap mo na may pagkamatapat+ at may pusong sakdal,+ at ang mabuti sa iyong paningin ay ginawa ko.” At si Hezekias ay nagsimulang tumangis nang labis-labis.+  At ang salita+ ni Jehova ay dumating ngayon kay Isaias, na nagsasabi:  “Yumaon ka, at sabihin mo kay Hezekias, ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ni David na iyong ninuno:+ “Narinig ko ang iyong panalangin.+ Nakita ko ang iyong mga luha.+ Narito, daragdagan ko ang iyong mga araw ng labinlimang taon;+  at mula sa palad ng hari ng Asirya ay ililigtas kita at ang lunsod na ito, at ipagtatanggol ko ang lunsod na ito.+  At ito ang tanda para sa iyo mula kay Jehova na isasagawa ni Jehova ang salitang ito na sinalita niya:+  Narito, pinaaatras ko nang sampung baytang+ ang anino sa mga baytang na nakababa na sa mga baytang ng hagdan ni Ahaz dahil sa araw.” ’ ”+ At ang araw ay unti-unting bumalik nang sampung baytang sa mga baytang ng hagdan na binabaan nito.+  Isang sulat ni Hezekias na hari ng Juda, nang siya ay magkasakit+ at gumaling sa kaniyang sakit.+ 10  Ako ay nagsabi: “Sa kalagitnaan ng aking mga araw ay papasok ako sa mga pintuang-daan+ ng Sheol.Ipagkakait sa akin ang nalalabi+ sa aking mga taon.” 11  Sinabi ko: “Hindi ko makikita si Jah, si Jah pa man din, sa lupain ng mga buháy.+Hindi na ako titingin pa sa mga tao—kasama ng mga tumatahan sa lupain ng paglilikat. 12  Ang aking tirahan ay binunot+ at inalis sa akin na parang tolda ng mga pastol.Inilulon ko ang aking buhay na gaya ng manggagawa sa habihan;May isang pumuputol+ sa akin mula sa mismong mga hiblang paayon.Mula sa araw hanggang gabi ay patuloy mo akong isinusuko.+ 13  Pinaginhawa ko ang aking sarili hanggang sa kinaumagahan.+Tulad ng isang leon, gayon niya patuloy na binabali ang lahat ng aking mga buto;+Mula sa araw hanggang gabi ay patuloy mo akong isinusuko.+ 14  Tulad ng ibong sibad, ng tarat, gayon ako laging humuhuni;+Lagi akong kumukurukutok na parang kalapati.+Ang aking mga mata ay tumingin sa kaitaasan nang may paglulunggati:+‘O Jehova, ako ay nasa ilalim ng paniniil. Manindigan ka para sa akin.’+ 15  Ano ang sasalitain ko, at ano nga ang sasabihin niya sa akin?+Siya mismo ay kumilos din.+Patuloy akong lumalakad nang may kapanglawan sa lahat ng aking mga taon sa kapaitan ng aking kaluluwa.+ 16  ‘O Jehova, dahil diyan ay patuloy silang nabubuhay; at gaya ng nangyayari sa lahat, naroon ang buhay ng aking espiritu.+At isasauli mo ang aking kalusugan at iingatan nga akong buháy.+ 17  Narito! Sa ikapapayapa ay tinamo ko yaong mapait, oo, mapait;+At ikaw ay nalakip sa aking kaluluwa at iningatan mo iyon mula sa hukay ng kabulukan.+Sapagkat itinapon mo sa iyong likuran ang lahat ng aking mga kasalanan.+ 18  Sapagkat hindi ang Sheol ang dadakila sa iyo;+ ang kamatayan ay hindi makapupuri sa iyo.+Yaong mga bumababa sa hukay ay hindi makatitingin nang may pag-asam sa iyong katapatan.+ 19  Ang buháy, ang buháy, siya ang maaaring dumakila sa iyo,+Gaya ko nga sa araw na ito.+Ang ama ay makapagbibigay ng kaalaman+ sa kaniyang sariling mga anak tungkol sa iyong katapatan. 20  O Jehova, iligtas mo ako,+ at tutugtugin namin ang aking mga piyesang para sa panugtog na de-kuwerdas+Sa lahat ng mga araw ng aming buhay sa bahay ni Jehova.’ ”+ 21  At sinabi ni Isaias: “Kumuha sila ng kakaning pinatuyong igos na pinipi at ipahid nila iyon sa bukol,+ upang gumaling siya.”+ 22  Samantala, sinabi ni Hezekias: “Ano ang tanda na ako ay aahon sa bahay ni Jehova?”+

Talababa