Isaias 11:1-16

11  At lalabas ang isang maliit na sanga+ mula sa tuod ni Jesse;+ at mula sa kaniyang mga ugat ay magiging mabunga+ ang isang sibol.+  At sasakaniya ang espiritu ni Jehova,+ ang espiritu ng karunungan+ at ng pagkaunawa,+ ang espiritu ng payo at ng kalakasan,+ ang espiritu ng kaalaman+ at ng pagkatakot kay Jehova;+  at magkakaroon siya ng kasiyahan sa pagkatakot kay Jehova.+ At hindi siya hahatol ayon lamang sa nakita ng kaniyang mga mata, ni sasaway man ayon lamang sa narinig ng kaniyang mga tainga.+  At sa katuwiran ay hahatulan niya ang mga maralita,+ at sa katapatan ay sasaway siya alang-alang sa maaamo sa lupa. At sasaktan niya ang lupa sa pamamagitan ng tungkod ng kaniyang bibig;+ at sa pamamagitan ng espiritu ng kaniyang mga labi ay papatayin niya ang balakyot.+  At katuwiran ang magiging sinturon ng kaniyang baywang,+ at katapatan ang sinturon ng kaniyang mga balakang.+  At ang lobo ay tatahan ngang sandali kasama ng lalaking kordero,+ at ang leopardo ay hihigang kasama ng batang kambing, at ang guya at ang may-kilíng na batang leon+ at ang patabaing hayop ay magkakasamang lahat;+ at isang munting bata lamang ang mangunguna sa kanila.  At ang baka at ang oso ay manginginain; ang kanilang mga anak ay magkakasamang hihiga. At maging ang leon ay kakain ng dayami gaya ng toro.+  At ang batang sumususo ay maglalaro sa lungga ng kobra;+ at sa siwang ng liwanag ng makamandag na ahas ay ilalagay nga ng batang inawat sa suso ang kaniyang kamay.  Hindi sila mananakit+ o maninira man sa aking buong banal na bundok;+ sapagkat ang lupa ay tiyak na mapupuno ng kaalaman kay Jehova gaya ng tubig na tumatakip sa dagat.+ 10  At mangyayari sa araw na iyon+ na magkakaroon ng ugat ni Jesse+ na tatayo bilang isang hudyat para sa mga bayan.+ Sa kaniya ay babaling ang mga bansa upang mag-usisa,+ at ang kaniyang pahingahang-dako ay magiging maluwalhati.+ 11  At mangyayari sa araw na iyon na muling iaabot ni Jehova ang kaniyang kamay, sa ikalawang pagkakataon,+ upang kunin ang nalabi ng kaniyang bayan na malalabi mula sa Asirya+ at mula sa Ehipto+ at mula sa Patros+ at mula sa Cus+ at mula sa Elam+ at mula sa Sinar+ at mula sa Hamat at mula sa mga pulo sa dagat.+ 12  At siya ay tiyak na magtataas ng isang hudyat para sa mga bansa at titipunin niya ang mga nanabog mula sa Israel;+ at ang mga nangalat mula sa Juda ay pipisanin niya mula sa apat na dulo ng lupa.+ 13  At ang paninibugho ng Efraim ay maaalis,+ at maging yaong mga napopoot sa Juda ay lilipulin. Ang Efraim ay hindi maninibugho sa Juda, ni ang Juda man ay mapopoot sa Efraim.+ 14  At sila ay lilipad sa balikat ng mga Filisteo sa dakong kanluran;+ magkasama silang mandarambong sa mga anak ng Silangan.+ Sa Edom at sa Moab ay iuunat nila ang kanilang kamay,+ at ang mga anak ni Ammon ay magiging mga sakop nila.+ 15  At tiyak na puputulin ni Jehova ang dila ng dagat ng Ehipto,+ at ikakaway niya ang kaniyang kamay sa may Ilog+ sa ningas ng kaniyang espiritu. At sasaktan niya ito sa pitong batis nito, at palalakarin nga niya ang mga tao na suot ang kanilang mga sandalyas.+ 16  At magkakaroon ng isang lansangang-bayan+ mula sa Asirya para sa nalabi+ ng kaniyang bayan na malalabi,+ kung paanong nagkaroon nga para sa Israel noong araw na umahon siya mula sa lupain ng Ehipto.

Talababa