Isaias 48:1-22

48  Dinggin mo ito, O sambahayan ni Jacob, kayong tumatawag sa inyong sarili ayon sa pangalan ni Israel+ at lumabas mula sa mismong tubig ng Juda,+ kayong sumusumpa sa pangalan ni Jehova+ at bumabanggit sa Diyos ng Israel,+ hindi sa katotohanan at hindi sa katuwiran.+  Sapagkat tinawag nila ang kanilang sarili bilang nagmula sa banal na lunsod,+ at sa Diyos ng Israel ay sumandig sila,+ Jehova ng mga hukbo ang kaniyang pangalan.+  “Ang mga unang bagay ay sinabi ko mula pa nang panahong iyon, at mula sa aking bibig ay lumabas ang mga iyon, at patuloy kong ipinaririnig.+ Bigla akong kumilos, at ang mga bagay ay nangyari.+  Dahil sa pagkaalam ko na ikaw ay matigas+ at na ang iyong leeg ay litid na bakal+ at ang iyong noo ay tanso,+  patuloy ko ring sinasabi sa iyo mula nang panahong iyon. Bago mangyari iyon ay ipinarinig ko na sa iyo,+ upang hindi mo sabihin, ‘Ang aking idolo ang gumawa ng mga iyon, at ang aking inukit na imahen at ang aking binubong imahen ang nag-utos sa mga iyon.’+  Narinig mo.+ Masdan mong lahat iyon.+ Kung tungkol naman sa inyo, hindi ba ninyo iyon sasabihin?+ Nagparinig ako sa iyo ng mga bagong bagay mula sa kasalukuyang panahon, ng mga bagay nga na iniingatang nakataan, na hindi mo pa nalaman.+  Sa kasalukuyang panahon ay lalalangin ang mga iyon, at hindi mula nang panahong iyon, ng mga bagay nga na bago dumating ang araw na ito ay hindi mo pa narinig, upang hindi mo sabihin, ‘Narito! Alam ko na ang mga iyon.’+  “Bukod diyan, hindi mo pa narinig,+ ni nalaman mo man, ni mula nang panahong iyon ay nabuksan ang iyong pandinig. Sapagkat nalalaman kong lubos na talagang patuloy kang nakitungo nang may kataksilan,+ at tinatawag kang ‘mananalansang mula sa tiyan.’+  Alang-alang sa aking pangalan ay pipigilan ko ang aking galit,+ at dahil sa aking kapurihan ay magpipigil ako ng aking sarili sa iyo upang hindi ka malipol.+ 10  Narito! Dinalisay kita, ngunit hindi gaya ng pilak.+ Aking pinili ka sa tunawang hurno ng kapighatian.+ 11  Alang-alang sa aking sarili, alang-alang sa aking sarili ay kikilos ako,+ sapagkat bakit hahayaan ng isa na siya ay lapastanganin?+ At sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian.+ 12  “Pakinggan mo ako, O Jacob, at ikaw na Israel na aking tinawag. Ako pa rin ang Isang iyon.+ Ako ang una.+ Bukod diyan, ako ang huli.+ 13  Bukod diyan, ang aking sariling kamay ang naglatag ng pundasyon ng lupa,+ at ang aking sariling kanang kamay ang nagladlad ng mga langit.+ Ako ay tumatawag sa kanila, upang manatili silang magkakasama.+ 14  “Matipon kayong lahat at dinggin ninyo.+ Sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Si Jehova mismo ay umibig sa kaniya.+ Gagawin niya sa Babilonya ang bagay na kaniyang kinalulugdan,+ at ang kaniyang sariling bisig ay darating sa mga Caldeo.+ 15  Ako—ako ang nagsalita. Bukod diyan, tinawag ko siya.+ Dinala ko siya, at pagtatagumpayin ang kaniyang lakad.+ 16  “Lumapit kayo sa akin. Dinggin ninyo ito. Mula nang pasimula ay hindi ako nagsalita sa isang dakong kublihan.+ Mula nang panahong mangyari iyon ay naroon na ako.” At ngayon ay isinugo ako ng Soberanong Panginoong Jehova, ng kaniya ngang espiritu.+ 17  Ito ang sinabi ni Jehova, na iyong Manunubos,+ ang Banal ng Israel:+ “Ako, si Jehova, ang iyong Diyos, ang Isa na nagtuturo sa iyo upang makinabang ka,+ ang Isa na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran.+ 18  O kung magbibigay-pansin ka lamang sana sa aking mga utos!+ Ang iyong kapayapaan nga ay magiging gaya ng ilog,+ at ang iyong katuwiran ay magiging gaya ng mga alon sa dagat.+ 19  At ang iyong supling ay magiging gaya ng buhangin, at ang mga inapo mula sa iyong mga panloob na bahagi ay gaya ng mga butil nito.+ Ang pangalan ng isa ay hindi mapapawi o malilipol mula sa harap ko.”+ 20  Lumabas kayo mula sa Babilonya!+ Tumakas kayo mula sa mga Caldeo.+ Ihayag ninyo na may ingay ng hiyaw ng kagalakan, iparinig ninyo ito.+ Itanyag ninyo iyon hanggang sa dulo ng lupa.+ Sabihin ninyo: “Tinubos ni Jehova ang Jacob na kaniyang lingkod.+ 21  At hindi sila nauhaw+ noong pinapatnubayan niya sila sa mga wasak na dako.+ Tubig mula sa bato ang pinaagos niya para sa kanila, at biniyak niya ang isang bato upang bumukal ang tubig.”+ 22  “Walang kapayapaan,” ang sabi ni Jehova, “para sa mga balakyot.”+

Talababa