Isaias 17:1-14

17  Ang kapahayagan laban sa Damasco:+ “Narito! Ang Damasco na naalis sa pagiging lunsod, at siya ay naging isang bunton, isang wasak na kagibaan.+  Ang mga lunsod ng Aroer+ na naiwan ay naging mga dako lamang para sa mga kawan, kung saan sila humihiga, na walang sinumang nagpapanginig sa kanila.+  At ang nakukutaang lunsod ay pinaglaho mula sa Efraim,+ at ang kaharian naman mula sa Damasco;+ at silang mula sa Sirya na nalalabi ay magiging gaya ng kaluwalhatian ng mga anak ni Israel,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.+  “At mangyayari nga sa araw na iyon na ang kaluwalhatian ng Jacob ay magiging mababa,+ at maging ang katabaan ng kaniyang laman ay mangangayayat.+  At mangyayari nga na kapag tinitipon ng mang-aani ang nakatayong halamang butil at inaani ng kaniyang bisig ang mga uhay ng butil,+ siya ay magiging gaya nga ng isang naghihimalay ng mga uhay ng butil sa mababang kapatagan ng Repaim.+  At may himalay na maiiwan doon na gaya ng sa pagpaspas sa punong olibo: dalawa o tatlong hinog na olibo sa dulo ng sanga; apat o lima sa malalaking sanga nito na namumunga,” ang sabi ni Jehova na Diyos ng Israel.+  Sa araw na iyon ay titingin ang makalupang tao sa kaniyang Maylikha, at ang kaniyang mga mata ay tititig sa Banal ng Israel.+  At hindi siya titingin sa mga altar,+ na gawa ng kaniyang mga kamay;+ at sa ginawa ng kaniyang mga daliri ay hindi siya tititig, sa mga sagradong poste man o sa mga patungan ng insenso.+  Sa araw na iyon ang kaniyang mga tanggulang lunsod ay magiging gaya ng isang dakong lubusang pinabayaan sa kakahuyan, maging ang sanga na lubusan nilang pinabayaan dahil sa mga anak ni Israel; at iyon ay magiging tiwangwang na kaguhuan.+ 10  Sapagkat nilimot+ mo ang Diyos ng iyong kaligtasan;+ at ang Bato+ ng iyong tanggulan ay hindi mo inalaala. Iyan ang dahilan kung bakit ka nagtatanim ng kaiga-igayang mga taniman, at supang ng taga-ibang bayan ang ibinabaon mo roon. 11  Sa araw ay maingat mong mababakuran ang iyong taniman, at sa umaga ay mapasisibol mo ang iyong binhi, ngunit ang ani ay tiyak na mawawala sa araw ng sakit at di-malunasang kirot.+ 12  Aha dahil sa kaguluhan ng maraming bayan, na dumadaluyong na gaya ng pagdaluyong ng mga dagat! At dahil sa ingay ng mga liping pambansa, na humuhugong na parang ingay ng malakas na tubig!+ 13  Ang mga liping pambansa+ ay huhugong na parang ingay ng maraming tubig. At Kaniya ngang sasawayin iyon,+ at iyon ay tatakas sa malayo at itataboy na gaya ng ipa sa mga bundok sa harap ng hangin at gaya ng gumugulong na dawag sa harap ng bagyong hangin.+ 14  Sa oras ng gabi, aba, narito! may biglaang kakilabutan. Bago mag-umaga—iyon ay wala na.+ Ito ang bahagi ng mga nananamsam sa atin, at ang kahinatnan na nauukol sa mga nandarambong sa atin.+

Talababa