Isaias 23:1-18

23  Ang kapahayagan tungkol sa Tiro:+ Magpalahaw kayo, kayong mga barko ng Tarsis!+ sapagkat ito ay sinamsaman upang hindi na maging daungan, upang hindi na maging dakong mapapasukan.+ Mula sa lupain ng Kitim+ ay isiniwalat iyon sa kanila.  Tumahimik kayo, kayong mga tumatahan sa baybaying lupain. Ang mga mangangalakal mula sa Sidon,+ yaong mga tumatawid sa dagat—pinasagana ka nila.  At sa maraming tubig ay naroon ang binhi ng Sihor,+ ang ani ng Nilo, ang kaniyang ganansiya; at iyon ay naging pakinabang ng mga bansa.+  Mahiya ka, O Sidon;+ sapagkat ang dagat, O ikaw na moog ng dagat, ay nagsabi: “Hindi pa ako nagkakaroon ng mga kirot sa panganganak, at hindi pa ako nagsisilang, ni ako man ay nagpalaki na ng mga binata, nag-alaga ng mga dalaga.”+  Gaya ng nangyari dahil sa ulat may kinalaman sa Ehipto,+ ang mga tao rin ay daranas ng matitinding kirot dahil sa ulat tungkol sa Tiro.+  Tumawid kayo patungong Tarsis; magpalahaw kayo, kayong mga tumatahan sa baybaying lupain.  Ito ba ang inyong lunsod na nagbubunyi mula noong mga araw ng sinaunang panahon, mula noong kaniyang unang mga panahon? Dinadala siya noon sa malayo ng kaniyang mga paa upang manirahan bilang dayuhan.  Sino ang nagbigay ng pasiyang+ ito laban sa Tiro, ang tagapagputong ng mga korona, na may mga mangangalakal na mga prinsipe, na may mga negosyante na siyang mararangal sa lupa?+  Si Jehova ng mga hukbo ang nagbigay ng pasiyang ito,+ na lapastanganin ang pagmamapuri ng lahat ng kagandahan,+ na hamakin ang lahat ng mararangal sa lupa.+ 10  Tumawid ka sa iyong lupain na gaya ng Ilog Nilo, O anak na babae ng Tarsis.+ Wala nang pantalan.+ 11  Ang kaniyang kamay ay iniunat niya sa ibabaw ng dagat; niligalig niya ang mga kaharian.+ Si Jehova mismo ay nagbigay ng utos laban sa Fenicia, na gibain ang kaniyang mga moog.+ 12  At sinasabi niya: “Huwag ka nang magbunyi pang muli,+ O isa na sinisiil, ang anak na dalaga ng Sidon.+ Bumangon ka, tumawid ka patungong Kitim.+ Doon man ay hindi ka magkakaroon ng kapahingahan.” 13  Narito! Ang lupain ng mga Caldeo.+ Ito ang bayan—hindi ang Asirya+—itinatag nila siya para sa mga namamalagi sa disyerto.+ Itinayo nila ang kanilang mga toreng pangubkob;+ inihantad nila ang kaniyang mga tirahang tore;+ siya ay ginawang isang gumuguhong kagibaan.+ 14  Magpalahaw kayo, kayong mga barko ng Tarsis, sapagkat ang inyong moog ay sinamsaman.+ 15  At mangyayari sa araw na iyon na ang Tiro ay malilimutan nang pitumpung taon,+ gaya ng mga araw ng isang hari. Sa pagwawakas ng pitumpung taon ay mangyayari sa Tiro ang gaya ng nasa awit ng isang patutot: 16  “Kumuha ka ng alpa, lumibot ka sa lunsod, O patutot na nalimutan.+ Pagbutihin mo ang pagtugtog sa mga de-kuwerdas; paramihin mo ang iyong mga awit, upang ikaw ay maalaala.” 17  At mangyayari nga na sa pagwawakas ng pitumpung taon ay ibabaling ni Jehova sa Tiro ang kaniyang pansin, at ito ay magbabalik sa kaniyang upa+ at magpapatutot sa lahat ng mga kaharian sa lupa sa ibabaw ng lupain.+ 18  At ang kaniyang pakinabang at ang kaniyang upa+ ay magiging banal kay Jehova. Hindi iyon iimbakin, ni itatago man, sapagkat ang kaniyang upa ay magiging para roon sa mga nananahanan sa harap ni Jehova,+ upang makakain hanggang sa mabusog at bilang eleganteng pantakip.+

Talababa