Isaias 26:1-21

26  Sa araw na iyon+ ay aawitin ang awit+ na ito sa lupain ng Juda:+ “Mayroon kaming matibay na lunsod.+ Itinatalaga niya ang kaligtasan bilang mga pader at muralya.+  Buksan ninyo ang mga pintuang-daan+ upang makapasok ang matuwid na bansa na nag-iingat ng tapat na paggawi.+  Ang hilig na lubos na nasusuhayan ay iingatan mo sa namamalaging kapayapaan,+ sapagkat sa iyo nagtitiwala ang isang iyon.+  Magtiwala kayo kay Jehova+ sa habang panahon, sapagkat nasa kay Jah Jehova ang Bato+ ng mga panahong walang takda.  “Sapagkat ibinuwal niya yaong mga tumatahan sa kaitaasan,+ ang mataas na bayan.+ Ibinababa niya iyon, ibinababa niya iyon sa lupa; idinidikit niya iyon sa alabok.+  Yuyurakan iyon ng paa, ng mga paa niyaong napipighati, ng mga yapak ng mga maralita.”+  Ang landas ng matuwid ay katapatan.+ Yamang matapat ka, papatagin mo ang mismong landasin ng matuwid.+  Oo, dahil sa landas ng iyong mga kahatulan, O Jehova, umaasa kami sa iyo.+ Ang iyong pangalan at ang iyong pinakaalaala+ ay siyang pagnanasa ng kaluluwa.+  Ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi;+ oo, ang aking espiritu sa loob ko ay patuloy na humahanap sa iyo;+ sapagkat, kapag may mga kahatulan mula sa iyo para sa lupa,+ katuwiran+ ang siyang matututuhan ng mga tumatahan sa mabungang lupain.+ 10  Pagpakitaan man ng lingap ang balakyot, hindi rin siya matututo ng katuwiran.+ Sa lupain ng katapatan ay gagawi siya nang walang katarungan+ at hindi niya makikita ang karilagan ni Jehova.+ 11  O Jehova, ang iyong kamay ay naging mataas,+ ngunit hindi nila iyon namamasdan.+ Kanilang mamamasdan at mapapahiya+ sila dahil sa sigasig sa iyong bayan. Oo, ang mismong apoy+ para sa iyong mga kalaban ang lalamon sa kanila. 12  O Jehova, maglalapat ka ng kapayapaan sa amin,+ sapagkat maging ang lahat ng aming mga gawa ay isinagawa mo para sa amin.+ 13  O Jehova na aming Diyos, ang ibang mga panginoon bukod sa iyo ay nagmay-ari sa amin.+ Sa pamamagitan mo lamang namin mababanggit ang iyong pangalan.+ 14  Sila ay patay; hindi sila mabubuhay.+ Palibhasa’y inutil sa kamatayan,+ hindi sila babangon.+ Kaya ibinaling mo ang iyong pansin upang malipol mo sila at mapawi ang lahat ng pagbanggit sa kanila.+ 15  Dinagdagan mo ang bansa; O Jehova, dinagdagan mo ang bansa;+ niluwalhati mo ang iyong sarili.+ Pinalawak mo ang lahat ng mga hanggahan ng lupain.+ 16  O Jehova, sa panahon ng kabagabagan ay ibinaling nila sa iyo ang kanilang pansin;+ sila ay nagbuhos ng bulong na panalangin nang tumanggap sila ng iyong disiplina.+ 17  Gaya ng babaing nagdadalang-tao na malapit nang manganak, na may mga kirot ng pagdaramdam, na humihiyaw dahil sa mga hapdi ng kaniyang panganganak, nagkagayon nga kami dahil sa iyo, O Jehova.+ 18  Nagdalang-tao kami, nagkaroon kami ng mga kirot ng pagdaramdam;+ gayunman, nanganak kami ng hangin. Wala kaming naisasagawang tunay na pagliligtas kung tungkol sa lupain,+ at walang tumatahan sa mabungang lupain ang nahuhulog upang maipanganak.+ 19  “Ang iyong mga patay ay mabubuhay.+ Ang isang bangkay ko—sila ay babangon.+ Gumising kayo at humiyaw nang may kagalakan, kayong mga tumatahan sa alabok!+ Sapagkat ang iyong hamog+ ay gaya ng hamog ng mga malva,+ at maging yaong mga inutil sa kamatayan ay palalaglagin ng lupa upang maipanganak.+ 20  “Yumaon ka, bayan ko, pumasok ka sa iyong mga loobang silid, at isara mo ang iyong mga pinto sa likuran mo.+ Magtago ka nang sandali hanggang sa makaraan ang pagtuligsa.+ 21  Sapagkat, narito! si Jehova ay lumalabas mula sa kaniyang dako upang hingan ng sulit ang kamalian ng tumatahan sa lupain laban sa kaniya,+ at tiyak na ilalantad ng lupain ang kaniyang pagbububo ng dugo+ at hindi na tatakpan ang mga napatay sa kaniya.”+

Talababa