Isaias 19:1-25

19  Ang kapahayagan laban sa Ehipto:+ Narito! Si Jehova ay nakasakay sa isang ulap na matulin+ at paparating sa Ehipto. At ang walang-silbing mga diyos ng Ehipto ay tiyak na manginginig dahil sa kaniya,+ at ang mismong puso ng Ehipto ay matutunaw sa gitna nito.+  “At uudyukan ko ang mga Ehipsiyo laban sa mga Ehipsiyo, at tiyak na makikipagdigma sila bawat isa laban sa kaniyang kapatid, at bawat isa laban sa kaniyang kasama, lunsod laban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian.+  At ang espiritu ng Ehipto ay matitilihan sa gitna nito,+ at guguluhin ko ang sarili nitong panukala.+ At tiyak na babaling sila sa walang-silbing mga diyos+ at sa mga engkantador at sa mga espiritista at sa mga manghuhula ng mga pangyayari.+  At ibibigay ko ang Ehipto sa kamay ng isang mahigpit na panginoon, at isang malakas na hari ang mamamahala sa kanila,”+ ang sabi ng tunay na Panginoon, si Jehova ng mga hukbo.  At ang tubig ay tiyak na matutuyo mula sa dagat, at ang ilog ay matitigang at talagang matutuyo.+  At ang mga ilog ay babaho; ang mga kanal ng Nilo ng Ehipto ay huhupa at matitigang.+ Maging ang tambo+ at ang hungko ay mabubulok.  Ang mga hantad na dako sa tabi ng Ilog Nilo, sa may bukana ng Ilog Nilo, at ang bawat lupaing pambutil ng Ilog Nilo ay matutuyo.+ Iyon ay tiyak na tatangayin, at iyon ay mawawala na.  At ang mga mangingisda ay magdadalamhati, at ang lahat ng naghahagis ng mga kawil sa Ilog Nilo ay mamimighati, at maging yaong mga naglaladlad ng mga pangisdang lambat sa ibabaw ng tubig ay maglalaho nga.+  At ang mga manggagawa sa inikid na lino+ ay mapapahiya; gayundin ang mga manggagawa sa habihan ng mga puting kayo. 10  At ang kaniyang mga manghahabi+ ay masisiil, mamimighati ang kaluluwa ng lahat ng bayarang manggagawa. 11  Ang mga prinsipe ng Zoan+ ay talagang mangmang. Kung tungkol sa marurunong sa mga tagapayo ni Paraon, ang kanilang payo ay di-makatuwiran.+ Paano ninyo sasabihin kay Paraon: “Ako ay anak ng marurunong, anak ng mga hari noong sinaunang panahon”? 12  Nasaan nga sila—ang iyong mga taong marurunong+—upang sabihin nila ngayon sa iyo at upang malaman nila kung ano ang ipinasiya ni Jehova ng mga hukbo may kinalaman sa Ehipto?+ 13  Ang mga prinsipe ng Zoan ay kumilos nang may kamangmangan,+ ang mga prinsipe ng Nop+ ay nalinlang, ang Ehipto ay iniligaw ng mga pangunahing tao+ sa kaniyang mga tribo. 14  Inihalo ni Jehova sa gitna niya ang espiritu ng kalituhan;+ at iniligaw nila ang Ehipto sa lahat ng mga gawa nito, gaya ng isang lasing na pinasusuray-suray sa kaniyang suka.+ 15  At ang Ehipto ay hindi magkakaroon ng anumang gawain na magagawa ng ulo o ng buntot, ng supang o ng hungko.+ 16  Sa araw na iyon ang Ehipto ay magiging gaya ng mga babae, at iyon ay tiyak na manginginig+ at manghihilakbot dahil sa pagkaway ng kamay ni Jehova ng mga hukbo na ikinakaway niya laban doon.+ 17  At ang lupain ng Juda ay magiging sanhi ng pagsuray-suray ng Ehipto.+ Ang lahat ng pinagsasabihan ng tungkol dito ay nanghihilakbot dahil sa pasiya ni Jehova ng mga hukbo na ipinapasiya niya laban sa kaniya.+ 18  Sa araw na iyon ay magkakaroon ng limang lunsod sa lupain ng Ehipto+ na nagsasalita ng wika ng Canaan+ at nanunumpa+ kay Jehova ng mga hukbo. Ang Lunsod ng Pagkagiba ang itatawag sa isang lunsod. 19  Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang altar para kay Jehova sa gitna ng lupain ng Ehipto,+ at ng isang haligi para kay Jehova sa tabi ng hangganan nito. 20  At iyon ay magiging isang tanda at isang patotoo para kay Jehova ng mga hukbo sa lupain ng Ehipto;+ sapagkat daraing sila kay Jehova dahil sa mga maniniil,+ at magsusugo siya sa kanila ng tagapagligtas, isa ngang dakila, na siyang magliligtas sa kanila.+ 21  At si Jehova ay tiyak na makikilala ng mga Ehipsiyo;+ at makikilala nga ng mga Ehipsiyo si Jehova sa araw na iyon, at sila ay mag-uukol ng hain at kaloob+ at mananata kay Jehova at tutuparin nila iyon.+ 22  At sasaktan nga ni Jehova ang Ehipto.+ Magkakaroon ng pananakit at pagpapagaling;+ at manunumbalik sila kay Jehova,+ at hahayaan niyang siya ay mapamanhikan nila at pagagalingin niya sila.+ 23  Sa araw na iyon ay magkakaroon ng lansangang-bayan+ mula sa Ehipto hanggang sa Asirya, at ang Asirya ay papasok nga sa Ehipto, at ang Ehipto naman ay sa Asirya; at tiyak na maglilingkod sila, ang Ehipto kasama ng Asirya. 24  Sa araw na iyon ang Israel ay magiging ikatlo sa Ehipto at sa Asirya,+ samakatuwid nga, isang pagpapala sa gitna ng lupa,+ 25  sapagkat pagpapalain iyon ni Jehova ng mga hukbo,+ na sinasabi: “Pagpalain ang aking bayan, ang Ehipto, at ang gawa ng aking mga kamay, ang Asirya,+ at ang aking mana, ang Israel.”+

Talababa