Isaias 60:1-22

60  “Bumangon ka,+ O babae, magpasinag ka ng liwanag,+ sapagkat ang iyong liwanag ay dumating na+ at sa iyo ay sumikat na ang mismong kaluwalhatian ni Jehova.+  Sapagkat, narito! tatakpan ng kadiliman+ ang lupa, at ng makapal na karimlan ang mga liping pambansa; ngunit sa iyo ay sisikat si Jehova, at sa iyo ay makikita ang kaniyang kaluwalhatian.+  At ang mga bansa ay tiyak na paroroon sa iyong liwanag,+ at ang mga hari+ sa kaningningan ng iyong pagsikat.+  “Itingin mo ang iyong mga mata sa buong palibot at masdan! Silang lahat ay natipon;+ pumaroon sila sa iyo.+ Mula sa malayo ay patuloy na dumarating ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong mga anak na babae na aalagaan sa tagiliran.+  Sa panahong iyon ay makikita mo at ikaw ay tiyak na magniningning,+ at ang iyong puso ay manginginig at lálakí, sapagkat sa iyo ay pupunta ang kayamanan ng dagat; ang mismong yaman ng mga bansa ay paroroon sa iyo.+  Ang dumadaluyong na karamihan ng mga kamelyo ay tatakip sa iyo, ang mga batang kamelyong lalaki ng Midian at ng Epa.+ Lahat niyaong mula sa Sheba+—darating sila. Ginto at olibano ang kanilang dadalhin. At ang mga kapurihan ni Jehova ay ipatatalastas nila.+  Ang lahat ng kawan ng Kedar+—titipunin sa iyo ang mga iyon. Ang mga barakong tupa ng Nebaiot+—maglilingkod sa iyo ang mga iyon.+ May pagsang-ayong isasampa sa aking altar+ ang mga iyon, at pagagandahin ko ang aking sariling bahay ng kagandahan.+  “Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap,+ at parang mga kalapati patungo sa kanilang mga butas sa bahay-ibon?  Sapagkat sa akin ay patuloy na aasa ang mga pulo,+ ang mga barko rin ng Tarsis+ gaya noong una, upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo,+ ang kanilang pilak at ang kanilang ginto na kasama nila,+ patungo sa pangalan+ ni Jehova na iyong Diyos at patungo sa Banal ng Israel,+ sapagkat pagagandahin ka niya.+ 10  At itatayo ng mga banyaga ang iyong mga pader,+ at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo;+ sapagkat sa aking galit ay sinaktan kita,+ ngunit sa aking kabutihang-loob ay tiyak na kaaawaan kita.+ 11  “At ang iyong mga pintuang-daan ay laging pananatilihing bukás;+ hindi isasara ang mga iyon maging sa araw o sa gabi, upang dalhin sa iyo ang yaman ng mga bansa,+ at ang kanilang mga hari ang mangunguna.+ 12  Sapagkat ang alinmang bansa at ang alinmang kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay malilipol; at ang mga bansa ay walang pagsalang mawawasak.+ 13  “Sa iyo ay darating ang mismong kaluwalhatian ng Lebanon, ang puno ng enebro, ang puno ng fresno at ang sipres na magkakasabay,+ upang pagandahin ang dako ng aking santuwaryo;+ at luluwalhatiin ko ang mismong dako ng aking mga paa.+ 14  “At sa iyo ay paroroon ang mga anak niyaong mga pumipighati sa iyo, na yumuyukod;+ at lahat niyaong nakikitungo sa iyo nang walang galang ay yuyukod sa mismong mga talampakan ng iyong mga paa,+ at tatawagin ka nga nilang lunsod ni Jehova, ang Sion+ ng Banal ng Israel. 15  “Sa halip na ikaw ay maging isa na pinabayaan nang lubusan at kinapootan, na hindi dinaraanan ninuman,+ gagawin pa man din kitang isang bagay na ipagmamapuri hanggang sa panahong walang takda, isang pagbubunyi sa sali’t salinlahi.+ 16  At sususuhin mo ang gatas ng mga bansa,+ at ang suso ng mga hari ay sususuhan mo;+ at tiyak na makikilala mo na ako, si Jehova,+ ay iyong Tagapagligtas,+ at ang Makapangyarihan+ ng Jacob ay iyong Manunubos.+ 17  Kahalili ng tanso ay magdadala ako ng ginto,+ at kahalili ng bakal ay magdadala ako ng pilak, at kahalili ng kahoy ay tanso, at kahalili ng mga bato ay bakal; at aatasan ko ang kapayapaan bilang iyong mga tagapangasiwa+ at ang katuwiran bilang iyong mga tagapagbigay-atas.+ 18  “Ang karahasan ay hindi na maririnig pa sa iyong lupain, ang pananamsam o ang kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan.+ At ang iyong mga pader ay tiyak na tatawagin mong Kaligtasan+ at ang iyong mga pintuang-daan ay Kapurihan. 19  Sa iyo ay hindi na magiging liwanag ang araw kapag araw, at ang buwan ay hindi na magbibigay sa iyo ng ningning ng liwanag. At si Jehova ay magiging liwanag na namamalagi nang walang takda para sa iyo,+ at ang iyong Diyos ang magiging iyong kagandahan.+ 20  Hindi na lulubog ang iyong araw, ni liliit man ang iyong buwan; sapagkat si Jehova ay magiging liwanag na namamalagi nang walang takda para sa iyo,+ at ang mga araw ng iyong pagdadalamhati ay matatapos na.+ 21  At kung tungkol sa iyong bayan, silang lahat ay magiging matuwid;+ hanggang sa panahong walang takda ay aariin nila ang lupain,+ ang sibol ng aking taniman,+ ang gawa ng aking mga kamay,+ upang ako ay mapaganda.+ 22  Ang munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging makapangyarihang bansa.+ Ako mismo, si Jehova, ang magpapabilis nito sa sarili nitong panahon.”+

Talababa