Isaias 58:1-14

58  “Sumigaw ka nang buong lakas; huwag kang magpigil.+ Ilakas mo ang iyong tinig na parang tambuli, at sabihin mo sa aking bayan ang kanilang pagsalansang,+ at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.  Gayunma’y ako ang patuloy nilang hinahanap sa araw-araw, at ang kaalaman tungkol sa aking mga daan ang sinasabi nilang kanilang kinalulugdan,+ tulad ng isang bansa na nagsagawa ng katuwiran at hindi nagpabaya sa katarungan ng kanilang Diyos,+ anupat patuloy silang humihingi sa akin ng matuwid na mga kahatulan, na lumalapit sa Diyos na kanilang kinalugdan,+  “ ‘Sa anong dahilan kami nag-ayuno at hindi mo nakita,+ at pinighati namin ang aming kaluluwa+ at hindi mo pinapansin?’+ “Totoo nga na nakasusumpong kayo ng kaluguran sa mismong araw ng inyong pag-aayuno, noong naroon ang lahat ng inyong mga tagapagpagal na sapilitan ninyong pinagtatrabaho.+  Totoo nga na para sa pag-aaway at pagtatalo ay nag-aayuno kayo,+ at para sa pananakit sa pamamagitan ng kamao ng kabalakyutan.+ Hindi ba kayo patuloy na nag-ayuno gaya noong araw ng pagpaparinig ng inyong tinig sa kaitaasan?  Dapat bang maging ganito ang pag-aayuno na pipiliin ko, isang araw upang pighatiin ng makalupang tao ang kaniyang kaluluwa?+ Upang iyukod ang kaniyang ulo gaya ng halamang hungko, at upang maglatag siya ng telang-sako at abo bilang kaniyang higaan?+ Ito ba ang tinatawag mong pag-aayuno at araw na kaayaaya kay Jehova?+  “Hindi ba ito ang pag-aayuno na pipiliin ko? Na kalagin ang mga pangaw ng kabalakyutan,+ alisin ang mga panali ng pamatok,+ at payauning malaya ang mga nasisiil,+ at na baliin ninyo ang bawat pamatok?+  Hindi nga ba ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutóm,+ at ang dalhin mo sa iyong bahay ang mga taong napipighati at walang tahanan?+ Na kung makakita ka ng sinumang hubad ay daramtan mo siya,+ at na hindi mo pagtataguan ang iyong sariling laman?+  “Kung magkagayon ay sisikat ang iyong liwanag na gaya ng bukang-liwayway;+ at mabilis na darating sa iyo ang paggaling.+ At sa unahan mo ay tiyak na lalakad ang iyong katuwiran;+ ang mismong kaluwalhatian ni Jehova ang magiging iyong bantay sa likuran.+  Kung magkagayon ay tatawag ka, at si Jehova mismo ay sasagot; hihingi ka ng tulong,+ at sasabihin niya, ‘Narito ako!’ “Kung iyong aalisin sa gitna mo ang pamatok,+ ang panduduro ng daliri+ at ang pagsasalita ng nakasasakit;+ 10  at ipagkakaloob mo sa gutóm ang ninanasa ng iyong sariling kaluluwa,+ at bubusugin mo ang kaluluwa na pinipighati, ang iyong liwanag din ay tiyak na sisinag sa kadiliman, at ang iyong karimlan ay magiging gaya ng katanghaliang tapat.+ 11  At palagi ka ngang papatnubayan ni Jehova+ at bubusugin ang iyong kaluluwa sa tuyot na lupain,+ at palalakasin niya ang iyo mismong mga buto;+ at ikaw ay magiging gaya ng isang hardin na nadidiligang mainam,+ at gaya ng dakong binubukalan ng tubig, na may tubig na hindi nagsisinungaling. 12  At dahil sa utos mo ay tiyak na itatayo ng mga tao ang mga dako na mahabang panahon nang wasak;+ ibabangon mo ang mga pundasyon ng sunud-sunod na mga salinlahi.+ At tatawagin ka ngang tagapagkumpuni ng puwang,+ ang tagapagsauli ng mga landas na sa tabi ng mga ito ay makatatahan. 13  “Kung dahil sa sabbath ay iuurong mo ang iyong paa sa paggawa ng iyong sariling mga kaluguran sa aking banal na araw,+ at ang sabbath ay tatawagin mo ngang masidhing kaluguran, isang banal na araw ni Jehova, isa na niluluwalhati,+ at luluwalhatiin mo nga ito sa halip na gawin ang iyong sariling mga lakad, sa halip na hanapin ang kinalulugdan mo at magbitiw ng salita; 14  kung magkagayon ay makasusumpong ka ng iyong masidhing kaluguran kay Jehova,+ at pasasakayin kita sa matataas na dako sa lupa;+ at pakakainin kita mula sa minanang pag-aari ni Jacob na iyong ninuno,+ sapagkat ang bibig mismo ni Jehova ang nagsalita nito.”+

Talababa