Isaias 9:1-21

9  Gayunman, ang karimlan ay hindi magiging gaya noong may kaigtingan sa lupa, gaya noong unang panahon nang ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Neptali+ ay hinahamak at nitong huling pagkakataon nang pangyarihin ng isa na iyon ay maparangalan+—ang daan sa tabi ng dagat, sa pook ng Jordan, Galilea ng mga bansa.+  Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng isang malaking liwanag.+ Para roon sa mga tumatahan sa lupain ng matinding dilim,+ ang liwanag ay sumikat sa kanila.+  Pinarami mo ang mga tao sa bansa;+ para roon ay pinalaki mo ang pagsasaya.+ Sila ay nagsaya sa harap mo gaya ng pagsasaya sa panahon ng pag-aani,+ gaya niyaong mga nagagalak kapag pinaghahati-hatian nila ang samsam.+  Sapagkat ang pamatok ng kanilang pasan+ at ang pingga sa kanilang mga balikat, ang baston niyaong sapilitang nagpapatrabaho sa kanila,+ ay pinagdurug-durog mo gaya noong araw ng Midian.+  Sapagkat ang bawat bota niyaong yumayapak+ na may pagyanig at ang balabal na iginulong sa dugo ay naging ukol nga sa pagsunog bilang gatong sa apoy.+  Sapagkat isang bata ang ipinanganak sa atin,+ isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin;+ at ang pamamahala bilang prinsipe ay maaatang sa kaniyang balikat.+ At ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo,+ Makapangyarihang Diyos,+ Walang-hanggang Ama,+ Prinsipe ng Kapayapaan.+  Ang kasaganaan ng pamamahala bilang prinsipe+ at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas,+ sa trono ni David+ at sa kaniyang kaharian upang itatag ito nang matibay+ at upang alalayan ito sa pamamagitan ng katarungan+ at sa pamamagitan ng katuwiran,+ mula ngayon at hanggang sa panahong walang takda. Ang mismong sigasig ni Jehova ng mga hukbo ang gagawa nito.+  May salitang ipinasabi si Jehova laban sa Jacob, at iyon ay napasa-Israel.+  At tiyak na malalaman iyon ng bayan,+ nilang lahat nga, ng Efraim at ng tumatahan sa Samaria,+ dahil sa kanilang kapalaluan at dahil sa kawalang-pakundangan ng kanilang puso sa pagsasabi:+ 10  “Mga laryo ang bumagsak, ngunit tinabas na bato+ ang aming ipantatayo. Mga puno ng sikomoro+ ang pinutol, ngunit mga sedro ang aming ipampapalit.” 11  At itataas ni Jehova ang mga kalaban ni Rezin laban sa kaniya, at ang mga kaaway ng isang iyon ay kaniyang uudyukan,+ 12  ang Sirya mula sa silangan+ at ang mga Filisteo mula sa likuran,+ at ang Israel ay lalamunin nila na may nakabukang bibig.+ Sa lahat ng ito ay hindi pa napapawi ang kaniyang galit, kundi nakaunat pa ang kaniyang kamay.+ 13  At ang bayan ay hindi nanumbalik sa Isa na nananakit sa kanila,+ at si Jehova ng mga hukbo ay hindi nila hinanap.+ 14  At puputulin ni Jehova mula sa Israel ang ulo+ at ang buntot,+ ang supang at ang halamang hungko, sa isang araw.+ 15  Ang matanda na at ang lubhang iginagalang ay siyang ulo,+ at ang propeta na nagbibigay ng bulaang tagubilin ay siyang buntot.+ 16  At silang umaakay sa bayang ito ang siyang nagliligaw sa kanila;+ at yaong mga inaakay ang siyang nililito.+ 17  Kaya naman si Jehova ay hindi magsasaya sa kanilang mga kabataang lalaki,+ at sa kanilang mga batang lalaking walang ama at sa kanilang mga babaing balo ay hindi siya maaawa; sapagkat silang lahat ay mga apostata+ at mga manggagawa ng kasamaan at bawat bibig ay nagsasalita ng kahangalan. Sa lahat ng ito ay hindi pa napapawi ang kaniyang galit, kundi nakaunat pa ang kaniyang kamay.+ 18  Sapagkat ang kabalakyutan ay nagningas na gaya ng apoy;+ ang mga tinikang-palumpong at mga panirang-damo ay lalamunin nito.+ At ito ay magliliyab sa mga palumpungan sa kagubatan,+ at ang mga iyon ay paiitaas na gaya ng pag-ilanlang ng usok.+ 19  Sa poot ni Jehova ng mga hukbo ay nasusunog ang lupain, at ang bayan ay magiging gaya ng gatong sa apoy.+ Walang sinumang mahahabag maging sa kaniyang kapatid.+ 20  At ang isa ay puputol sa kanan at tiyak na magugutom; at ang isa ay kakain sa kaliwa, at tiyak na hindi sila mabubusog.+ Kakainin ng bawat isa sa kanila ang laman ng sarili niyang bisig,+ 21  ng Manases ang Efraim, at ng Efraim ang Manases. Magkasama silang magiging laban sa Juda.+ Sa lahat ng ito ay hindi pa napapawi ang kaniyang galit, kundi nakaunat pa ang kaniyang kamay.+

Talababa