Isaias 62:1-12

62  Alang-alang sa Sion ay hindi ako titigil,+ at alang-alang sa Jerusalem+ ay hindi ako mananahimik hanggang sa ang kaniyang katuwiran ay suminag na gaya ng kaningningan,+ at ang kaniyang kaligtasan gaya ng sulo na nagniningas.+  “At tiyak na makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran,+ O babae,+ at ng lahat ng mga hari ang iyong kaluwalhatian.+ At tatawagin ka nga sa isang bagong pangalan,+ na tutukuyin ng mismong bibig ni Jehova.  At ikaw ay magiging isang korona ng kagandahan sa kamay ni Jehova,+ at isang makaharing turbante sa palad ng iyong Diyos.  Hindi ka na tutukuying babae na pinabayaan nang lubusan;+ at ang iyong sariling lupain ay hindi na tutukuying tiwangwang;+ kundi ikaw ay tatawaging Ang Kaluguran Ko ay Nasa Kaniya,+ at ang iyong lupain ay Inaari Bilang Asawang Babae. Sapagkat si Jehova ay malulugod sa iyo, at ang iyong lupain ay aariin bilang asawang babae.+  Sapagkat kung paanong inaari ng binata ang isang dalaga bilang kaniyang asawang babae, aariin ka ng iyong mga anak bilang asawang babae.+ At gaya ng pagbubunyi ng kasintahang lalaki dahil sa kasintahang babae,+ ang iyong Diyos ay magbubunyi dahil sa iyo.+  Sa ibabaw ng iyong mga pader, O Jerusalem, ay nag-atas ako ng mga bantay.+ Sa buong araw at sa buong gabi, sa tuwina, ay huwag silang manatiling nakatigil.+ “Kayo na bumabanggit tungkol kay Jehova,+ huwag magkaroon ng katahimikan sa ganang inyo,+  at huwag ninyo siyang bigyan ng katahimikan hanggang sa mailagay niya nang matibay, oo, hanggang sa maitalaga niya ang Jerusalem bilang isang kapurihan sa lupa.”+  Ipinanumpa ni Jehova ang kaniyang kanang kamay+ at ang kaniyang malakas na bisig:+ “Hindi ko na ibibigay ang iyong butil bilang pagkain sa iyong mga kaaway,+ ni iinumin man ng mga banyaga ang iyong bagong alak,+ na pinagpagalan mo.  Kundi sila mismong nagpipisan niyaon ang kakain niyaon, at tiyak na pupurihin nila si Jehova; at sila mismong nagtitipon niyaon ang iinom niyaon sa loob ng aking mga banal na looban.”+ 10  Lumabas kayo, lumabas kayo sa mga pintuang-daan. Hawanin ninyo ang daan ng bayan.+ Tambakan ninyo, tambakan ninyo ang lansangang-bayan. Alisan ninyo iyon ng mga bato.+ Magtaas kayo ng isang hudyat para sa mga bayan.+ 11  Narito! Ipinarinig iyon ni Jehova hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa:+ “Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion,+ ‘Narito! Ang iyong kaligtasan ay dumarating.+ Narito! Ang gantimpala na kaniyang ibinibigay ay nasa kaniya,+ at ang kabayaran na kaniyang ibinabayad ay nasa harap niya.’ ”+ 12  At tiyak na tatawagin sila ng mga tao na ang banal na bayan,+ yaong mga tinubos ni Jehova;+ at ikaw mismo ay tatawaging Hinanap, Isang Lunsod na Hindi Pinabayaan Nang Lubusan.+

Talababa