Isaias 46:1-13

46  Si Bel+ ay yumukod,+ si Nebo ay nakasubsob; ang kanilang mga idolo+ ay naging para sa maiilap na hayop at para sa mga alagang hayop, ang kanilang mga pasan, mga dala-dalahan, isang pasanin para sa mga hayop na pagod.  Sila ay mapapasubsob; sila ay sama-samang yuyukod; talagang hindi sila makapaglaan ng pagtakas+ sa pasanin, kundi yayaong patungo sa pagkabihag ang kanilang kaluluwa.+  “Makinig ka sa akin, O sambahayan ng Jacob, at lahat kayong nalalabi sa sambahayan ng Israel,+ kayong mga kinuha ko mula sa tiyan, yaong mga dinala mula sa bahay-bata.+  Maging hanggang sa katandaan ng isa ay ako pa rin ang Isang iyon;+ at hanggang sa magkauban ang isa ay patuloy akong magpapasan.+ Ako ay kikilos nga,+ upang ako ay makapagdala at upang ako ay makapagpasan at makapaglaan ng pagtakas.+  “Kanino ninyo ako itutulad+ o ipapantay o ihahambing upang makahalintulad namin ang isa’t isa?+  May mga labis-labis na naglalabas ng ginto mula sa supot, at sa pamamagitan ng nakasabit na timbangan ay tinitimbang nila ang pilak. Umuupa sila ng isang platero, at iyon ay ginagawa niyang isang diyos.+ Nagpapatirapa sila, oo, yumuyukod sila.+  Pinapasan nila iyon sa balikat,+ binubuhat nila iyon at inilalagay sa dako niyaon upang makatayo. Mula sa kinatatayuan niyaon ay hindi iyon umaalis.+ May dumaraing pa nga roon, ngunit iyon ay hindi sumasagot; mula sa kaniyang kabagabagan ay hindi siya inililigtas niyaon.+  “Alalahanin ninyo ito, upang makapagtipon kayo ng lakas ng loob. Isapuso ninyo iyon,+ kayong mga mananalansang.+  Alalahanin ninyo ang mga unang bagay noong sinaunang panahon,+ na ako ang Makapangyarihan+ at wala nang iba pang Diyos,+ ni may sinumang tulad ko;+ 10  ang Isa na nagsasabi ng wakas mula pa sa pasimula,+ at ng mga bagay na hindi pa nagagawa mula pa noong sinaunang panahon;+ ang Isa na nagsasabi, ‘Ang aking pasiya ay mananatili,+ at ang lahat ng aking kinalulugdan ay gagawin ko’;+ 11  ang Isa na tumatawag ng ibong maninila mula sa sikatan ng araw,+ ng lalaking magsasagawa ng aking pasiya mula sa malayong lupain.+ Sinalita ko nga iyon; pangyayarihin ko rin naman.+ Inanyuan ko iyon, gagawin ko rin naman.+ 12  “Makinig kayo sa akin, kayong mga may pusong makapangyarihan,+ kayong malalayo sa katuwiran.+ 13  Inilapit ko ang aking katuwiran.+ Hindi iyon malayo,+ at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat.+ At ibibigay ko sa Sion ang kaligtasan, sa Israel ang aking kagandahan.”+

Talababa