Isaias 7:1-25

7  At nangyari nga nang mga araw ni Ahaz+ na anak ni Jotam na anak ni Uzias, na hari ng Juda, na si Rezin+ na hari ng Sirya at si Peka+ na anak ni Remalias, na hari ng Israel, ay umahon sa Jerusalem upang makipagdigma laban dito, at hindi niya nakayanang makipagdigma laban dito.+  At may ulat na isinaysay sa sambahayan ni David, na nagsasabi: “Ang Sirya ay sumandig sa Efraim.”+ At ang kaniyang puso at ang puso ng kaniyang bayan ay nagsimulang manginig, gaya ng panginginig ng mga punungkahoy sa kagubatan dahil sa hangin.+  At sinabi ni Jehova kay Isaias: “Lumabas ka, pakisuyo, upang salubungin si Ahaz, ikaw at si Sear-jasub+ na iyong anak, sa dulo ng padaluyan+ ng mataas na tipunang-tubig sa tabi ng lansangang-bayan sa parang ng tagapaglaba.+  At sabihin mo sa kaniya, ‘Mag-ingat ka at pumanatag ka.+ Huwag kang matakot, at huwag manlupaypay ang iyong puso+ dahil sa dalawang dulo ng mga umuusok na kahoy na ito, dahil sa mainit na galit ni Rezin at ng Sirya at ng anak ni Remalias,+  sa dahilang ang Sirya kasama ang Efraim at ang anak ni Remalias ay naglayon ng masama laban sa iyo, na sinasabi:  “Umahon tayo laban sa Juda at wasakin natin iyon at sa pamamagitan ng mga paglusob ay kunin natin iyon para sa atin; at ibang hari ang paghariin natin sa loob niyaon, ang anak ni Tabeel.”+  “ ‘Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova: “Hindi iyon matatayo, ni mangyayari man.+  Sapagkat ang ulo ng Sirya ay ang Damasco, at ang ulo ng Damasco ay si Rezin; at sa loob lamang ng animnapu’t limang taon ay pagdudurug-durugin ang Efraim upang hindi na maging isang bayan.+  At ang ulo ng Efraim ay ang Samaria,+ at ang ulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias.+ Malibang manampalataya kayo ay hindi nga kayo mamamalagi.” ’ ”+ 10  At si Jehova ay nagsalita pa kay Ahaz, na sinasabi: 11  “Humingi ka sa ganang iyo ng isang tanda mula kay Jehova na iyong Diyos,+ na pinalalalim iyon na gaya ng Sheol o pinatataas iyon na gaya ng matataas na pook.” 12  Ngunit sinabi ni Ahaz: “Hindi ako hihingi, ni ilalagay ko man si Jehova sa pagsubok.” 13  At sinabi niya: “Makinig kayo, pakisuyo, O sambahayan ni David. Napakaliit na bagay ba para sa inyo na pagurin ang mga tao, anupat papagurin din ninyo ang aking Diyos?+ 14  Kaya bibigyan kayo ni Jehova ng isang tanda: Narito! Ang dalaga+ mismo ay magdadalang-tao nga,+ at magsisilang siya ng isang anak na lalaki,+ at tatawagin nga niyang Emmanuel ang pangalan nito. 15  Mantikilya at pulot-pukyutan ang kakainin niya kapag natutuhan na niyang itakwil ang masama at piliin ang mabuti.+ 16  Sapagkat bago matutuhan ng bata na itakwil ang masama at piliin ang mabuti,+ ang lupain ng dalawang hari na kinatatakutan mo nang may panlulumo ay lubusang pababayaan.+ 17  Si Jehova ay magpapasapit laban sa iyo+ at laban sa iyong bayan at laban sa sambahayan ng iyong ama ng mga araw na hindi pa nangyayari mula nang araw na humiwalay ang Efraim mula sa tabi ng Juda,+ samakatuwid nga, ang hari ng Asirya.+ 18  “At mangyayari sa araw na iyon na sisipulan ni Jehova ang mga langaw na nasa dulo ng mga kanal ng Nilo ng Ehipto at ang mga bubuyog+ na nasa lupain ng Asirya,+ 19  at sila ay tiyak na darating at dadapo, silang lahat, sa matatarik na agusang libis at sa mga awang ng malalaking bato at sa lahat ng mga palumpungan ng mga tinik at sa lahat ng mga dakong tubigan.+ 20  “Sa araw na iyon, sa pamamagitan ng isang upahang labaha sa pook ng Ilog,+ sa pamamagitan nga ng hari ng Asirya,+ ay aahitan ni Jehova ang ulo at ang balahibo ng mga paa, at aalisin nito maging ang balbas.+ 21  “At mangyayari sa araw na iyon na iingatang buháy ng isang tao ang isang batang baka mula sa bakahan at dalawang tupa.+ 22  At mangyayari nga na dahil sa kasaganaan ng gatas na makukuha ay kakain siya ng mantikilya; sapagkat mantikilya at pulot-pukyutan+ ang kakainin ng lahat ng naiwan sa gitna ng lupain. 23  “At mangyayari sa araw na iyon na ang bawat dako na dating kinaroroonan ng isang libong punong ubas, na nagkakahalaga ng isang libong pirasong pilak,+ ay magiging—iyon ay magiging ukol sa mga tinikang-palumpong at ukol sa mga panirang-damo.+ 24  Paroroon siya na may mga palaso at busog,+ sapagkat ang buong lupain ay magiging mga tinikang-palumpong at mga panirang-damo lamang. 25  At ang lahat ng mga bundok na dating inaalisan ng mapaminsalang mga halaman sa pamamagitan ng asarol—hindi ka paroroon doon dahil sa takot sa mga tinikang-palumpong at mga panirang-damo; at iyon ay tiyak na magiging pagalaan ng mga toro at lugar na niyuyurakan ng mga tupa.”+

Talababa