Mateo 9:1-38

  • Jesusqa suchu runata puririchin (1-8)

  • Jesús wajyan Mateota (9-13)

  • Ayunomanta tapunku (14-17)

  • Jesusqa Jairoj imillitanta kausarichin, onqosqa warmitaj Jesuspa ropanta llankharin (18-26)

  • Jesusqa iskay ciegosta, uj opitatawan sanoyachin (27-34)

  • “Cosechanaqa ashkha, oqharejkunataj pisilla” (35-38)

9  Jesusqa canoaman wicharispa qochata chimparqa, llajtanmantaj yaykorqa.+  Runastaj uj suchu runata wantunapi apamorqanku. Jesustaj creesqankuta reparaspa, suchu runata nerqa: “Kallpachakuy wawáy, juchasniyki perdonasqaña kanku”, nispa.+  Leymanta wakin yachachejkunataj ninakorqanku: “Kay runaqa Diospa contranta rimashan”, nispa.  Jesustaj imatachus yuyasqankuta yachaspa nerqa: “¿Imaraykutaj sonqoykichejpi sajra imasta yuyashankichejri?+  Pillapis kay runamanqa ‘juchasniyki perdonasqaña kanku’ nillanman. ‘Sayarispa puririy’ nejtinkurí, ¿puririnmanchu?+  Kunanqa rikuchisqaykichej noqa* kay jallpʼapi atiyniyoj kasqayta juchasta perdonanaypaj”, nispa. Chantá suchu runata nerqa: “Sayariy, wantunaykita oqharispa wasiykiman ripuy”, nispa.+  Chay suchu runataj sayarispa wasinman riporqa.  Ashkha runastaj chayta rikuspa maytapuni tʼukorqanku,* Diostataj jatuncharqanku, runasman chay jina atiyta qosqanmanta.  Chaymanta ripushaspa Jesusqa Mateo sutiyoj runata rikorqa, impuesto pagana wasipi tiyashajta. Paytataj nerqa: “Qhepayta jamuy”, nispa. Mateotaj sayariytawan Jesuspa qhepanta rerqa.+ 10  Chantá Mateoj wasinpi Jesús mikhushajtin, ashkha impuesteros, juchasapa runaspis jamuspa, paywan discipulosninwan ima mikhoj churakorqanku.+ 11  Fariseostaj chayta rikuspa, Jesuspa discipulosninta nerqanku: “¿Imajtintaj yachachejniykichej impuesteroswan juchasapawanpis mikhullanri?”,+ nispa. 12  Jesustaj paykunata uyarispa nerqa: “Sano runasqa mana doctorta necesitankuchu, onqosqaslla necesitanku.+ 13  Rispa yachamuychej imachus niyta munasqanta Diospa kay nisqan: ‘Wajkunata khuyakunaykichejta munani, manataj uywasta ñakʼapunawaykichejtachu’,*+ nispa. Noqaqa mana cheqan runastachu wajyaj jamuni, manachayqa juchasapasta”. 14  Chantá Juanpa discipulosnin Jesusman qayllaykuspa taporqanku: “Noqaykupis fariseospis ayunayku, ¿imaraykutaj chanta discipulosniyki mana ayunankuchuri?”, nispa.+ 15  Jesustaj paykunaman kuticherqa: “Casamientopeqa novioj amigosnin mana llakikunankuchu tiyan novio paykunawan kashajtenqa,+ ¿icharí? Chaywanpis uj pʼunchay novio paykunamanta qhechusqa kanqa,+ chaypachamá ayunanqanku. 16  Mana pipis maukʼa ropata mosoj telawan remiendanchu. Mosoj telaqa qʼentirpakuspa maukʼa ropata astawan llikʼirparinman.+ 17  Manallataj pipis mosoj vinota maukʼa qara botasman* jallchʼanchu, jallchʼanman chayqa, qara botasqa phatanman vinotaj jichʼakunman, qara botaspis usunman. Mosoj vinotaqa mosoj qara botasman jallchʼanku, ajinaqa ni mayqen imanakunchu”, nispa. 18  Jesús chayta nishajtin uj kamachej runa chimpaykorqa, qonqoriykukuspataj nerqa: “Imillitayqa wañupunñachari. Jaku ari, makiykita payman churaykunki, kausarenqataj”,+ nispa. 19  Chantá Jesusqa sayarispa paywan rerqa, discipulosninpis paywan rerqanku. 20  Uj warmitaj 12 watastaña yawar apaywan onqosqa kasqa,+ Jesusman qayllaykuspataj qhepallanmanta ropanpa waychʼasninta* llankharerqa.+ 21  Sonqonpitaj nisharqa: “Ropallantapis llankharisaj chayqa, sanoyapusaj”, nispa. 22  Jesustaj kutirikuytawan payta qhawarispa nerqa: “Kallpachakuy wawáy, creesqayki sanoyachisunki”,+ nispa. Chay ratopachataj warmeqa sanoyaporqa.+ 23  Chantá Jesusqa chay kamachejpa wasinman yaykuspa, rikorqa qenata tocajkunata, ashkha runastataj chʼajwashajta.+ 24  Nerqataj: “Jawaman llojsiychej imillitaqa mana wañupunchu, puñushallan”,+ nispa. Chayta nisqanmanta runasqa Jesusta asipayarqanku. 25  Chay runas jawaman llojsisqankutawantaj, payqa yaykuspa imillitata makinmanta aysarerqa,+ imillitataj jatarimorqa.+ 26  Chay ruwasqantaj, tukuy chay muyuynintinpi yachakorqa. 27  Jesús chaymanta ripushajtin, iskay ciegos+ qhaparispa qhepanta rerqanku: “Davidpa Wawan, khuyarikuwayku ari”, nispa. 28  Jesús uj wasiman yaykusqantawan chay ciegosqa payman chimpaykorqanku, Jesustaj paykunata taporqa: “¿Creenkichejchu qankunata sanoyachiyta atinayta?”,+ nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Arí Señor”, nispa. 29  Chantá ñawisninkuta llankharispa+ nerqa: “Mañakusqaykichejqa creesqaykichejman jina ruwasqa kachun”, nispa. 30  Ciegostaj rikorqanku. Jesustaj paykunaman kamacherqa: “Amapuni pipis kaytaqa yachachunchu”,+ nispa. 31  Paykunatajrí chaymanta llojsispa, tukuy chay muyuynintinpi paymanta willaramorqanku. 32  Ripushajtinkutaj, runasqa uj supayniyoj opitata Jesusman pusamorqanku.+ 33  Jesús supayninta qharqojtintaj opitaqa parlarerqa.+ Runastaj tʼukusharqanku: “Ni jaykʼaj Israelpi kay jinaqa rikukorqachu”,+ nispa. 34  Fariseostaj nisharqanku: “Kay runaqa supaykunata qharqon supaykunaj kamachejninkoj atiyninwan”, nispa.+ 35  Jesusqa tukuy llajtasta, tukuy ranchostawan muyumorqa, sinagogasninkupi yachachispa, Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykunata willaspa. Tukuy laya* onqoyniyoj runasta, tukuy laya nanayniyoj runastapis sanoyacherqa.+ 36  Ashkha runasta rikuspaqa mayta khuyakoj,+ paykunaqa mitharasqas,* tʼaqa tʼaqallataj kasharqanku, mana michejniyoj ovejas jina.+ 37  Chantá discipulosninta nerqa: “Cheqamanta cosechanaqa ashkha, oqharejkunataj pisilla kanku.+ 38  Chayrayku cosechaj Dueñonmanta mañakuychej cosechanman oqharejkunata kachamunanpaj”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “maytapuni mancharikorqanku”.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.
Glosariopi qara bota nisqata leeriy.
Chayri “flecosninta”.
Chayri “Tukuy rijchʼaj”.
Mithay: waj lugarespi ninku wikhay, tʼisay.