Mateo 25:1-46

  • CRISTO KUTIMUNAN TIEMPOMANTA SEÑAL (1-46)

    • Chunka doncellasmanta kikinchay (1-13)

    • Talentosmanta kikinchay (14-30)

    • Ovejaswan cabraswan (31-46)

25  ”Chantá, cielopi kaj Gobiernoqa rijchʼakun chunka doncellasman. Paykunaqa mecherosninkuta+ oqharispa noviota taripaj llojsisqanku.+  Phishqaqa mana yuyayniyoj kasqanku, phishqataj yuyayniyoj.*+  Chay mana yuyayniyoj doncellasqa mecherosnillankuta apakusqanku, nitaj aceiteta apakusqankuchu.  Yuyayniyoj doncellastaj mecherosninkuta apakusqanku, aceitetapis yurusninkupi apakullasqankutaj.  Novio mana usqhayta chayamojtintaj tukuyninku puñuywan atipachikuspa puñurparisqanku.  Chaupi tutatataj uj qhapariy uyarikusqa: ‘Kaypiña novio kashan. Taripaj llojsimuychej’, nispa.  Chay chunka doncellastaj jatarikuspa mecherosninkuta wakichisqanku.+  Mana yuyayniyoj doncellasqa, allin yuyayniyoj doncellasta nisqanku: ‘Qoriwayku uj chhika aceiteta. Mecherosniykoqa wañupushankuña’, nispa.  Allin yuyayniyoj doncellastaj kutichisqanku: ‘Qorejtiykoqa tukuyninchejman pisiwasunman. Astawanqa rispa vendejkunamanta ranterqakamuychej’, nispa. 10  Rantikamunankukamataj novio chayamusqa, wakichisqa doncellastaj noviowan khuska casamiento wasiman yaykusqanku,+ punkutaj wisqʼakusqa. 11  Chaymantaraj chay wakin doncellasqa chayamuspa nisqanku: ‘Señor, Señor, kicharimuwayku’,+ nispa. 12  Noviotajrí kutichisqa: ‘Qankunataqa mana rejsiykichejchu’, nispa. 13  ”Chayrayku rijchʼarisqallapuni kaychej.+ Mana yachankichejchu ima pʼunchaychus, ima horachus chay kananta.+ 14  ”Cielopi kaj Gobiernoqa rijchʼakullantaj uj runaman. Payqa karu llajtaman rinanpajña kashajtin kamachisninta wajyachispa, paykunaman kapuyninta saqesqa.+ 15  Ujmanqa phishqa talentosta* qosqa, ujmantaj iskayta, ujninmantaj ujta. Ajinata sapa ujman qosqa ruwayta atisqankuman jina, chantá karu llajtaman ripusqa. 16  Phishqa talentosta japʼejqa, chay ratopacha chay qolqeta llankʼachimusqa, phishqa talentostawantaj mirachisqa. 17  Iskay talentosta japʼejpis, iskaytawan mirachisqa. 18  Uj talentollata japʼej kamachitaj, rispa pampata allaytawan, chayman patronninpa qolqenta* pʼampaykamusqa. 19  ”Patronninkoqa unaymanta kutimuspa, chay kamachisninmanta cuentata mañasqa.+ 20  Jinapi phishqa talentosta japʼej kamacheqa, phishqa talentostawan apamuspa chimpaykusqa: ‘Patronníy, phishqa talentosta saqewarqanki, noqataj kay phishqatawan mirachini’,+ nispa. 21  Patronnintaj nisqa: ‘Sumajta ruwanki allin kamachi. Qanqa pisi kajpi allinta juntʼarqanki. Kunantaj ashkha imasta qhawanaykipaj churasqayki.+ Noqawan khuska kusikuy’,*+ nispa. 22  Chantá iskay talentosta japʼej kamachiñataj chimpaykuspa nisqa: ‘Patronníy, iskay talentosta saqewarqanki, noqataj kay iskaytawan mirachini’,+ nispa. 23  Patronnintaj nisqa: ‘Sumajta ruwanki allin kamachi. Qanqa pisi kajpi allinta juntʼarqanki. Kunantaj ashkha imasta qhawanaykipaj churasqayki. Noqawan khuska kusikuy’,* nispa. 24  ”Chantá uj talentota japʼej kamachiñataj chimpaykuspa nisqa: ‘Patronníy, yachani sajra kasqaykita. Qanqa mana tarpusqaykita ruthunki, mana wayrachisqaykitataj oqharinki.+ 25  Chayrayku manchachikuspa talentoykita jallpʼaman pʼampaykamorqani. Kayqa, japʼikapuy qolqeykita’, nispa. 26  Patronnintaj kutichisqa: ‘Sajra, qhella kamachi. Mana tarpuspalla ruthusqayta, mana wayrachispalla oqharisqaytapis yachaspaqa, 27  bancoman qolqeyta churamunayki karqa, kutimuspataj qolqeyta interesnintawan japʼishayman karqa’, nispa. 28  ”Chantá kamachisninman nisqa: ‘Qhechuychej chay talentota, chay chunka talentosniyoj kamachiymantaj qoychej.+ 29  Kapuyniyojmanqa astawan qosqa kanqa, aswan kapuyniyojtaj kanqa. Mana kapuyniyojmantataj kapusqanpis qhechusqa kanqa.+ 30  Kay qhasi manakaj kamachitaqa jawa laqhaman wijchʼuychej. Chaypi waqanqa, kirusnintapis kʼarurachenqa’.* 31  ”Maypachachus jatun atiyniypi tukuy angeleswan jamusaj chaypacha,+ noqaqa*+ lliphipej jatun kamachina tiyanaypi tiyaykukusaj. 32  Tukuy nacionestaj ñaupaqeyman tantasqa kanqanku. Noqataj chay runasta iskayman tʼaqasaj, imaynatachus michejpis ovejasta cabrasmanta tʼaqan ajinata. 33  Ovejastaqa+ pañayman churasaj, cabrastataj lloqʼeyman.+ 34  ”Chantá noqaqa Rey jina pañaypi kajkunata nisaj: ‘Jamuychej, Tataypa bendecisqasnin, herenciata jina japʼiychej kay mundoj qallariyninmantapacha* qankunapaj wakichisqa Gobiernota. 35  Qankunaqa yarqhasqa kashajtiy mikhunata qoriwarqankichej, chʼakichikushajtiy yakuta jaywariwarqankichej, forastero kashajtiy wajyarikuwarqankichej,+ 36  ropamanta usushajtiy* ropata qowarqankichej,+ onqosqa kashajtiy qhawawarqankichej, carcelpi kashajtiypis waturikuwarqankichej’,+ nispa. 37  Cheqan kajta ruwajkunataj tapuwanqanku: ‘Señor, ¿maykʼajtaj yarqhasqata rikususpa mikhunata qorerqayku chayri chʼakichikushajtiyki yakuta jaywarerqayku?+ 38  ¿Maykʼajtaj forasterota rikususpa wajyarikorqayku chayri ropamanta usushajtiyki ropata qorqayku? 39  ¿Maykʼajtaj onqosqata chayri carcelpi rikususpa waturikusorqayku?’, nispa. 40  Noqataj Rey jina paykunaman kutichisaj: ‘Cheqatapuni niykichej: Imatachus kay aswan juchʼuy hermanosniymanta ujninpaj ruwarqankichej, chaytaqa noqapaj ruwarqankichej’,+ nispa. 41  ”Chantá lloqʼeypi kajkunata nisaj: ‘Riychej kaymanta+ maldecisqa kajkuna, Diablopaj, supaykunasninpajwan*+ wakichisqa kashan chay wiñay ninaman.+ 42  Qankunaqa yarqhasqa kashajtiy mana mikhunata qoriwarqankichejchu, chʼakiyniyoj kashajtiy mana yakuta jaywariwarqankichejchu, 43  forastero kashajtiy mana wajyarikuwarqankichejchu, ropamanta usushajtiy mana ropata qowarqankichejchu, onqosqa, carcelpitaj kashajtiypis mana qhawariwarqankichejchu’, nispa. 44  Chantá paykunapis tapuwanqanku: ‘Señor, ¿maykʼajtaj rikusorqayku yarqhasqata, chʼakichikojta, forasterota, ropamanta usushajta, onqosqata, carcelpi wisqʼasqata, manataj yanapasorqaykuchu?’, nispa. 45  Noqataj kutichisaj: ‘Cheqatapuni niykichej: Imatachus kay aswan juchʼuy hermanosniymanta ujninpaj mana ruwarqankichejchu, chaytaqa mana noqapaj ruwarqankichejchu’,+ nispa. 46  Chaykunaqa wiñaypaj wañonqanku,+ cheqan kajta ruwajkunataj wiñay kausayta japʼenqanku”.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “yachayniyoj”.
Griegospaj uj talentoqa 20,4 kilos karqa (654 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “qolqe metalninta”.
Chayri “Patronniykiwan khuska kusikuy”.
Chayri “Patronniykiwan khuska kusikuy”.
Kʼarurachenqa nispaqa rabiakunanta, ni imanakuyta atinanta niyta munashan.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Kaypeqa parlashan Adanpa Evajpa wawasninkumanta.
Chayri “qʼalalla kashajtiy”.
Griego parlaypeqa nin, “angelesninpajwan”.