Mateo 15:1-39

  • Jesusqa runaspa costumbresninkuta juchachan (1-9)

  • Sonqonmanta llojsimojmin runataqa chʼichichan (10-20)

  • Fenicia warmi creen (21-28)

  • Jesús sanoyachin tukuy laya onqosqasta (29-31)

  • Jesusqa tawa waranqa qharista mikhuchin (32-39)

15  Chantá Jerusalenmanta fariseos, leymanta yachachejkunapis,+ Jesusman qayllaykuspa taporqanku:  “¿Imaraykutaj discipulosniyki ñaupa tataspa costumbresninkuta mana ruwankuchuri? Mikhunankupajqa mana makisninkuta mayllakunkuchu”,*+ nispa.  Jesustaj kuticherqa: “¿Imaraykutaj qankunapis costumbresniykichejta ruwanaykichejrayku Diospa kamachisqasninta mana kasukunkichejchuri?+  ¿Manachu Diosqa nin ‘tataykita, mamaykitawan respetay’ nispa?+ ¿Manachu nillantaj ‘pichus tatanta chayri mamanta maldicejqa wañuchisqa kachun’ nispa?+  Qankunatajrí ninkichej: ‘Pillapis tatanta chayri mamanta niyta atillan: “Yanapasunaypaj imasniychus kapuwasqanqa Diospajña tʼaqasqa kashan”,+ nispa.  Jinapeqa manaña tatanta chayri mamanta yanapananchu tiyan’, nispa. Ajinata qankunaqa costumbresniykichejrayku Diospa palabranta mana valechinkichejchu.+  Puraj uyas, profeta Isaiasqa allinta qankunamanta nerqa:+  ‘Kay runasqa siminkumanta jawallaman jatunchawanku, sonqonkutajrí noqamanta may karunchasqa kashan.  Qhasillata yupaychawanku. Runaspa kamachisqallanta yachachinku Diospa yachachiyninpis kanman jina’,+ nispa”. 10  Chantá runasta wajyaspa nerqa: “Uyariychej, entiendeychejtaj kayta:+ 11  Mana mikhusqanchu runataqa chʼichichan, siminmanta llojsimojmá runataqa chʼichichan”,+ nispa. 12  Chantá discipulosnenqa Jesusman qayllaykuspa taporqanku: “¿Reparankichu fariseosqa nisqaykita uyarispa phiñarikusqankuta?”,+ nispa. 13  Jesustaj kuticherqa: “Ima plantallapis cielopi kaj Tataypa mana plantasqanqa, saphinmantapacha tʼirasqa kanqa. 14  Jina kachunku. Paykunaqa ciegos kashaspa wajkunata pusaykachanku. Sichus uj ciego waj ciegota pusaykachan chayqa, iskayninku tʼoqoman urmaykonqanku”,+ nispa. 15  Pedrotaj nerqa: “Chay kikinchayta sutʼinchawayku”, nispa. 16  Jesustaj kuticherqa: “¿Nirajchu qankunapis entiendenkichej?+ 17  ¿Nichu reparankichej uj runa imatachus mikhusqanqa wijsanman yaykusqanta, chaymantataj llojsisqanta? 18  Simimanta llojsej imastaj sonqomanta llojsimun, chaykunamá runataqa chʼichichan.+ 19  Runaspa sonqonmantaqa llojsimun sajra yuyaykuna.+ Chayrayku runata wañuchinku, qhenchachakunku, khuchichakuspa juchallikunku,* suwakunku, llullakunku, sajratataj rimanku. 20  Chaykunamá runataqa chʼichichan. Mana allin mayllasqa makiswan* mikhuytajrí mana runataqa chʼichichanchu”, nispa. 21  Jesusqa chaymanta puririspa Tiro ladoman, Sidón ladoman rerqa.+ 22  Chaynejmanta uj fenicia* warmi jamuspataj, jatunmanta Jesusta nerqa: “Khuyarikuway ari Señor, Davidpa Wawan. Warmi wawayta anchataña supay ñakʼarichishan”,+ nispa. 23  Jesustaj ni imata kuticherqachu. Discipulosnintaj Jesusman qayllaykuspa nerqanku: “Chay warmita kachapuy, qhaparispa qhepanchejta jamushan”, nispa. 24  Paytaj kuticherqa: “Diosqa Israel nacionmanta chinkasqa ovejasllaman kachamuwan”,+ nispa. 25  Chay warmitaj qayllaykuytawan Jesuspa ñaupaqenman qonqoriykukuspa rogakorqa: “¡Señor, yanaparillaway ari!”, nispa. 26  Jesustaj kuticherqa: “Mana allinchu wawaspa tʼantankuta qhechuspa alqetusman choqayqa”, nispa. 27  Warmitaj nerqa: “Arí Señor. Chaywanpis alqetusqa dueñosninkoj mesanmanta tʼanta tʼunas tʼakakamusqanta mikhunku”,+ nispa. 28  Jesustaj chay warmiman nerqa: “Creesqaykeqa may jatun. Munasqaykiman jina ruwakuchun”, nispa. Wawantaj chay ratopacha sanoyaporqa. 29  Chaymanta ripuspataj Jesusqa Galilea qocha qayllaman chayarqa,+ orqoman wicharispataj chaypi tiyaykukorqa. 30  Chantá ashkha runas Jesusman qayllaykorqanku, pusamorqankutaj cojosta, ñukʼusta, ciegosta, opitasta, waj ashkha onqosqastawan. Ñaupaqenman churaykojtinkutaj, Jesusqa paykunata sanoyacherqa.+ 31  Runastaj mayta tʼukorqanku, rikuspa opitasta parlajta, ñukʼusta sanoyapojta, cojosta allinta purirejta, ciegostapis rikojta. Chayrayku Israelpa Diosninta jatuncharqanku.+ 32  Jesustaj discipulosninta wajyaspa nerqa: “Kay runasmanta llakikuni,+ kinsa diastaña noqawan khuska kashanku, nitaj mikhunankupaj imankupis kanchu. Mana munanichu mana mikhusqasta kachapuyta, ichapis ñanpi desmayarpankuman”,+ nispa. 33  Discipulosnintaj nerqanku: “¿Maypitaj kay chʼin lugarpi kay tukuy runasta sajsachinapaj jina tʼantata tarisqaykuri?”,+ nispa. 34  Jesustaj paykunata taporqa: “¿Mashkha tʼantastaj tiyapusunkichej?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Qanchis tʼantaswan, uj mashkha pescaditosllawan tiyapuwayku”, nispa. 35  Chantá Jesusqa runasta kamacherqa pampapi tiyaranankuta. 36  Chay qanchis tʼantasta, chay pescadostawan japʼispataj Diosman graciasta qorqa. Chantá partiraspa discipulosninman jaywarqa, paykunataj runasman jaywarqanku.+ 37  Tukuyninkutaj sajsakunankukama mikhorqanku. Chantá puchoj parti tʼantastaqa qanchis jatuchaj canastas juntʼata tantarqanku.+ 38  Chay mikhojkunaqa tawa waranqa qharis karqanku, mana yupaspalla warmista, nitaj wawasta. 39  Chay ashkha runasta kachapuytawan, Jesusqa canoaman wicharerqa, Magadán cheqanejmantaj rerqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Fariseoswan judioswanqa makisninkuta mayllakoj kanku costumbresninkuman jina.
Kaypeqa griego parlaypi pornéia palabra ashkhamanta parlashan. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Fariseoswan judioswanqa makisninkuta mayllakoj kanku costumbresninkuman jina.
Chayri “cananea”.