Mateo 14:1-36

  • Juan Bautistaj umanta qholurpanku (1-12)

  • Jesusqa phishqa waranqa qharista mikhuchin (13-21)

  • Jesús yaku patanta purin (22-33)

  • Jesusqa Genesaretpi ashkhasta sanoyachin (34-36)

14  Jaqay tiempopi Galilea jallpʼapi kamachej Herodesqa,* Jesuspa ruwasqasninmanta uyarerqa.+  Kamachisninmantaj nerqa: “Kayqa Juan Bautista. Wañusqas ukhumanta kausarimun, chayrayku milagrosta ruwan”,+ nispa.  Herodesqa aswan ñaupajtaña Juanta japʼichisqa, hermanon Filipojpa warmin Herodiasrayku. Wataykuchispataj carcelman wisqʼaykuchisqa.+  Juan ashkha kutista Herodesman nisqanrayku: “Mana Herodiastaqa warmiykipaj japʼikapuyta atinkichu”,+ nispa.  Chayrayku Herodesqa wañuchiyta munaj, runastataj manchachikoj, Juanta profetata jina qhawasqankurayku.+  Herodesta diachashajtinkutaj,+ Herodiaspa warmi wawan tusorqa. Chaytaj Herodesta mayta kusicherqa.+  Chayrayku juraspa chay sipasman nerqa imatachus mañakusqanta qonantapuni.  Sipastaj maman matʼiykusqanrayku mañakorqa: “Juan Bautistaj umanta charolapi qoway”,+ nispa.  Chayta uyarispa rey Herodesqa llakikorqa. Chaywanpis chaypi kajkunaj ñaupaqenkupi jurasqanrayku, Juanpa umanta qonankuta kamacherqa. 10  Chayrayku carcelpi Juanpa umanta qholuchimorqa. 11  Chantá chay umanta charolapi apamuspa sipasman jaywarqanku, sipastaj mamanman aparqa. 12  Chay qhepata Juanpa discipulosnenqa, jamuspa ayanta* apakaporqanku, pʼampamorqankutaj. Chantá Jesusman willamorqanku. 13  Jesusqa chayta uyarispa, canoapi chʼinnejman riporqa sapallan kananpaj. Chayta yachaytawan runasqa llajtasmantapacha chakipi qhepanta rerqanku.+ 14  Jesusqa qocha kantuman chayaspa ashkha runasta rikorqa. Paykunata khuyakuspataj,+ onqosqasta sanoyacherqa.+ 15  Tardeyaykushajtintaj discipulosnenqa qayllaykuspa nerqanku: “Kaynejqa chʼinpacha, tardeyaykushanñataj. Runasta kachapullayña mikhunata ranchosmanta rantikamunankupaj”,+ nispa. 16  Jesustajrí nerqa: “Mana ripunankuchu tiyan, qankuna mikhunata qoychej”, nispa. 17  Paykunataj nerqanku: “Kaypeqa phishqa tʼantaswan iskay pescadosllawan kapuwayku”, nispa. 18  Jesustaj nerqa: “Chayta apamuwaychej”, nispa. 19  Chantá runasta pasto patapi tiyaranankuta kamachiytawan, chay phishqa tʼantasta, chay iskay pescadostawan oqharerqa, cielota qhawarispataj Diosman graciasta qorqa.+ Tʼantasta partiraytawantaj discipulosninman jaywarqa, paykunataj runasman jaywarqanku. 20  Jinapi tukuyninku sajsakunankukama mikhorqanku. Puchoj parti tʼantastataj 12 canastas juntʼata tantarqanku.+ 21  Chay mikhojkunaqa phishqa waranqa jina qharis karqanku, mana yupaspalla warmista, nitaj wawastapis.+ 22  Jesustaj chay ratopacha discipulosninta canoaman wicharicherqa qocha chimpaman ñaupashanankupaj, runasta kacharpayanankama.+ 23  Runasta kacharpayaytawantaj, Jesusqa sapallan orqoman wicharerqa Diosmanta mañakoj.+ Tutayaykunankamapis sapallan chaypi kasharqa. 24  Chaykama canoaqa karupiña* kasharqa. Ñaupaqenkumanta sinchʼita wayramusqanraykutaj, yakoqa qhollchoqeyaspa kayman jaqayman canoata apaykachasharqa. 25  Niraj sutʼiyamushajtintaj,* Jesusqa yaku patanta purispa paykunaman qayllaykusharqa. 26  Discipulosnenqa yaku patanta jamushajta rikuspa mayta mancharikuspa nerqanku: “¿Imataj jamushanri?”, nispa. Chantá manchariywan qhaparikorqanku. 27  Jesustaj usqhayllata nimorqa: “Noqa kani, ama manchachikuychejchu”, nispa.+ 28  Pedrotaj kuticherqa: “Señor, qanchus kanki chayqa, kamachiway kay yaku patanta qanman jamunayta”, nispa. 29  Paytaj nerqa: “¡Jamuy!”, nispa. Pedrotaj canoamanta uraykuytawan, yaku patanta Jesusman rerqa. 30  Chaywanpis sinchʼi wayrata qhawarispa mancharikorqa, yakuman chinkaykushaspataj qhaparerqa: “¡Señor, salvaway!”, nispa. 31  Chay ratopacha Jesusqa Pedrota makinmanta aysarispa nerqa: “Pisi creeyniyoj runa. ¿Imaraykutaj iskayrayankiri?”,+ nispa. 32  Canoaman wicharisqankutawantaj, sinchʼi wayraqa thañiporqa. 33  Canoapi kajkunataj Jesuspa ñaupaqenpi kʼumuykukuspa nerqanku: “Qanqa Diospa Wawanpuni kanki”, nispa. 34  Qochata pasaspataj, Genesaret jallpʼaman chayarqanku.+ 35  Chay llajtayoj runastaj Jesusta rejsiytawan, chay llajtaj muyuynintinpi willaracherqanku Jesús chayamusqanta. Runastaj tukuy onqosqasta payman apamorqanku. 36  Maytataj mañakorqanku ropanpa waychʼasnillantapis* llankharichinanta.+ Tukuy llankharejkunataj sanoyaporqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Herodes nispaqa Herodes Antipasmanta parlashan. Glosariopi Herodes nisqata leeriy.
Chayri “cuerponta”.
Griego parlaypeqa nin, “ashkha estadiospiña”. Uj estadioqa 185 metros miderqa.
Chayqa kanman karqa las 3 de la mañanamanta jina las 6 de la mañanakama jina.
Chayri “flecosnillantapis”.