Mateo 19:1-30

  • Casarakuymanta, divorciakuymantawan (1-9)

  • Soltero kayqa Diospa regalon (10-12)

  • Jesusqa wawasta bendecin (13-15)

  • Uj qhapaj jovenpa tapukuynin (16-24)

  • Diospa Gobiernonrayku imallatapis saqenamanta (25-30)

19  Jesusqa chay imasta parlayta tukuytawan, Galileamanta puririspa Judeaj lindesninman* chayarqa, Jordán mayoj chimpanman.+  May chhika runastaj qhepanta rerqanku, chaypitaj onqosqasta sanoyacherqa.  Fariseostaj Jesusman qayllaykorqanku pantachiyta munaspa, taporqankutaj: “¿Uj runa atillanchu warminmanta divorciakuyta imallamantapis?”,+ nispa.  Jesustaj kuticherqa: “¿Manachu leerqankichej Diosqa runata qallariypi qharitawan warmitawan ruwasqanta?+  Nerqataj: ‘Chayrayku qhareqa tatanta, mamantawan saqespa warminman ujchaykukonqa,* iskayninkutaj ujllaña kanqanku’,*+ nispa.  Ajinapeqa manaña iskaychu kanku, manachayqa ujllaña. Chayrayku Diospa ujchasqantaqa* ama pipis tʼaqachunchu”,+ nispa.  Fariseostaj nerqanku: “Chanta, ¿imaraykutaj Moisés kamacherqa uj qhari divorcio papelta warminman qospa kachapunantari?”,+ nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Moisesqa rumi sonqo kasqaykichejrayku saqesorqachej warmiykichejmanta divorciakunaykichejta.+ Chaywanpis qallariypeqa mana ajinachu karqa.+  Noqatajrí niykichej: Pillapis warminmanta divorciakuspa wajwan casaraykun chayqa, qhenchachakun. Warmin khuchichakuy juchaman urmajtillan* divorciakuyta atin”,+ nispa. 10  Discipulosnintaj nerqanku: “Casado kausay ajina kajtenqa, casarakoyqa mana allinchu”, nispa. 11  Jesustaj nerqa: “Mana tukuychu kay nisqataqa juntʼayta atinku, pikunamanchus Dios chay atiyta regalota jina qon chaykunalla.+ 12  Wakin qharisqa nacekusqankumantapacha mana casarakunankupajchu kanku, wakintataj runas capanku. Wakintajrí paykunapuni mana casarakunkuchu cielopi kaj Gobiernorayku. Pichus mana casarakuspalla kakuyta atejqa kakullachun”,+ nispa. 13  Chantá wawasta Jesusman pusamorqanku, makisninta paykunaman churaykuspa* Diosmanta mañapunanpaj. Discipulosnintajrí chay pusamojkunata kʼamerqanku.+ 14  Jesustaj nerqa: “Saqeychej wawasta noqaman jamunankuta, ama jarkʼaychejchu. Cielopi kaj Gobiernoqa paykuna jina kajkunajta”,+ nispa. 15  Wawasman makisninta churaykuytawantaj riporqa. 16  Chaypacha uj runa Jesusman qayllaykuspa taporqa: “Yachachejníy, ¿ima kʼacha ruwaykunatataj ruwanay tiyan wiñay kausayta japʼinaypajri?”,+ nispa. 17  Jesustaj chay runata nerqa: “¿Imaraykutaj kʼacha kajmanta noqata tapuwanki? Dioslla kʼachaqa.+ Wiñay kausayta japʼiyta munanki chayqa, Diospa kamachiykunasninta kasunallaykipuni tiyan”,+ nispa. 18  Chay runataj taporqa: “¿Mayqenkunata?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Ama runata wañuchinkichu,+ ama qhenchachakunkichu,+ ama suwakunkichu,+ ama llulla testigomanta sayankichu,+ 19  tataykita, mamaykitawan respetanki,+ runa masiykitapis munakunki qan kikiykita jina”,+ nispa. 20  Chay joventaj nerqa: “Tukuy chaykunataqa kasukuniñapuni. ¿Imatawan ruwanay tiyan?”, nispa. 21  Jesustaj kuticherqa: “Sichus Diosta allintapuni yupaychayta munanki chayqa,* tukuy imasniykita vendemuspa wajchasman chay qolqeta qopuy. Ajinamanta cielopi may kapuyniyoj kanki,+ chantá qhepayta jamuy”,+ nispa. 22  Chay jovenqa chayta uyarispa llakisqa riporqa, manchay qhapaj kasqanrayku.+ 23  Chantá Jesusqa discipulosninta nerqa: “Cheqatapuni niykichej, uj qhapaj runaqa cielopi kaj Gobiernoman mana yaykuyta atillanqachu.+ 24  Ujtawan niykichej: Uj camelloraj agujaj ninrinta pasayta atinman, uj qhapaj runa Diospa Gobiernonman yaykunanmantaqa”,+ nispa. 25  Chayta uyarispa discipulosnenqa, maytapuni tʼukorqanku, nerqankutaj: “Ajina kajtin, ¿pitaj salvakuyta atinmanri?”,+ nispa. 26  Jesustaj paykunata allinta qhawarispa nerqa: “Runaspaj chayqa mana atikunchu, Diospajrí tukuy imapis atikullan”,+ nispa. 27  Pedrotaj kuticherqa: “Noqaykoqa tukuy imata saqespa qhepaykita jamuyku. ¿Imataj noqaykupaj kanqari?”,+ nispa. 28  Jesustaj paykunata nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Noqa* jatun kamachina tiyanaypi tiyaykukojtiy, Diosqa tukuy imata mosojyachenqa. Chaypacha qankunapis, qhepayta jamusqaykichejrayku 12 kamachina tiyanaspi tiyaykukullankichejtaj, Israelpa 12 ayllusninta* juzganaykichejpaj.+ 29  Pichus wasisninta, hermanosninta, hermanasninta, tatanta, mamanta, wawasninta chayri jallpʼasninta sutiyrayku saqejqa, pachaj jinastawanraj japʼenqa, wiñay kausaytapis japʼillanqataj.+ 30  ”Chaywanpis ñaupajpi kajkunamanta ashkhasqa qhepapi kanqanku, qhepapi kajkunamanta ashkhastaj ñaupajpi kanqanku.+

Sutʼinchaykunasnin

Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Griego parlaypeqa niyta munan sumajta kʼaskaykukuy, machʼawan jina.
Chayri “iskayninkutaj uj runa jinallaña kanqanku”.
Chayri “Dios uj yugollaman churasqantaqa”.
Chayri “Warmin wajwan puriykojtillan”. Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Makisninta paykunaman churaykuspa nispaqa bendecinanta nishan.
Chayri “tukuy imata allintapuni juntʼayta munanki chayqa”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.