Mateo 21:1-46

  • Jesusqa Jerusalenman yaykun (1-11)

  • Jesusqa vendejkunata templomanta qharqon (12-17)

  • Jesusqa higo sachʼata maldecin (18-22)

  • Jesusta tapuykachanku, “¿ima atiywantaj chay imasta ruwanki?” (23-27)

  • Iskay wawasmanta kikinchay (28-32)

  • Sajra llankʼajkunamanta kikinchay (33-46)

    • Aswan patapi kaj esquina rumita qhesachanku (42)

21  Jerusalenman qayllaykushaspa Betfagueman chayarqanku, Olivos orqo chaynejman. Jesustaj iskay discipulosninta kachaspa nerqa:+  “Jaqay ranchoman riychej. Chayaytawantaj uj china burrota, maltón uñantawan watasqata tarinkichej, phaskaraspataj qhatimunkichej.  Sichus pipis imata nisonqachej chayqa, ‘Señor kay burrosta necesitan’ ninkichej. Chay ratopachataj qhatichimusonqachej”, nispa.  Chayqa ajina karqa profetaj nisqan juntʼakunanpaj. Pay nerqa:  “Sionpa warmi wawanta niychej: ‘¡Qhawariy! Reyniykeqa qanman jamushan.+ Payqa llampʼu sonqoyoj,+ burropi lloqʼaykusqa jamushan, maltón burropi, chajnana* uywaj uñanpi’,+ nispa”.  Discipulosnintaj Jesuspa kamachisqanman jina ruwamorqanku.+  Paykunaqa china burrota, uñantinta qhatimorqanku. Ropasninkuta caronaykojtinkutaj Jesusqa lloqʼaykorqa.+  Chantá ashkha runas ropasninkuta ñanman mastʼararqanku,+ wakintaj sachʼa ramasta kʼutuspa ñanman mastʼallarqankutaj.  Ñaupaqenta rejkuna, qhepanta rejkunapis qhaparisharqanku: “Diosníy, Davidpa Wawanta salvanaykita mañakuyku.*+ Jehová* Diospa sutinpi jamojqa bendecisqa kachun.+ Cielopi kashaj Diosníy, payta salvanaykita mañakuyku”,+ nispa. 10  Jerusalenman Jesús yaykojtintaj, llajtantin chʼajwaspa tapukusharqanku: “¿Pitaj kayri?”, nispa. 11  Jesuswan kaj runastaj kutichisharqanku: “Kayqa profeta Jesús,+ Galileapi kaj Nazaretmanta”, nispa. 12  Jesusqa temploman yaykuspa tukuy vendejkunata, rantejkunatawan jawaman qharqorqa. Qolqeta cambiajkunaj mesasninkuta, palomasta vendejkunaj tiyanasninkutapis tijrararqa.+ 13  Nerqataj: “Qhelqasqa kashan: ‘Waseyqa Diosmanta mañakuna wasi nisqa kanqa’.+ Qankunatajrí suwa thapaman tukuchishankichej”,+ nispa. 14  Jesús templopi kashajtin ciegos, cojos payman qayllaykorqanku. Paytaj sanoyacherqa. 15  Kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkunapis rikorqanku Jesús milagrosta ruwasqanta. Wawastapis rikullarqankutaj templopi qhaparejta: “¡Diosníy, Davidpa Wawanta salvanaykita mañakuyku!”,+ nispa. Chayrayku mayta phiñakorqanku.+ 16  Jesustataj nerqanku: “¿Uyarinkichu imatachus kaykuna nishasqankuta?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Arí, uyarini. Qankunarí, ¿manachu jaykʼajpis leerqankichej ‘qanqa wawaswan, ñuñushaj wawitaswanpis jatunchachikunki’ nispa nisqanta?”.+ 17  Paykunata saqerpayaspataj, llajtamanta llojsispa Betania ranchoman rerqa. Chay tutataj chaypi qhepakorqa.+ 18  Tutamanta Jerusalenman kutishaspa Jesusqa yarqhachikorqa.+ 19  Ñan patapitaj higo sachʼata rikorqa, qayllaykuspataj mana higosta tarerqachu, manachayqa laqhesllata.+ Chay sachʼatataj nerqa: “Manaña jaykʼajpis poqonkiñachu”,+ nispa. Higo sachʼataj chay ratopacha chʼakiporqa. 20  Discipulosnintaj chayta rikuspa mayta tʼukorqanku, nerqankutaj: “¿Imaynapitaj kay higo sachʼa chay ratopacha chʼakipunri?”,+ nispa. 21  Jesustaj kuticherqa: “Cheqatapuni niykichej: Creeyniyojchus kawajchej, manataj iskayrayawajchejchu chayqa, mana higo sachʼawan ruwasqallaytachu ruwawajchej. Sichus kay orqotapis niwajchej ‘jatariy, qochamantaj wijchʼuykukuy’ nispa chayqa, chay nisqaykichejqa ruwakunman.+ 22  Creespachus Diosmanta mañakunkichej chayqa, tukuy ima mañakusqaykichejta japʼinkichej”,+ nispa. 23  Jesús temploman yaykuspa yachachishajtin kuraj sacerdotes, kurajkunapis qayllaykuspa taporqanku: “¿Ima atiywantaj chay imasta ruwanki? ¿Pitaj chay imasta ruwanaykita nisorqa?”,+ nispa. 24  Jesustaj kuticherqa: “Noqapis ujta tapullasqaykichejtaj. Kutichiwankichej chayqa, noqapis nisqaykichej ima atiywanchus chay imasta ruwasqayta: 25  ¿Pitaj Juanta kachamorqa bautizananpaj? ¿Dioschu* runaschu?”, nispa. Paykunapurataj ninakorqanku: “‘Dios kachamorqa’ nisun chayqa, niwasun: ‘Chanta, ¿imaraykutaj mana payta creerqankichejchu?’,+ nispa. 26  ‘Runas kachamorqanku’ nisun chaytaj, runas imanawasunmanchus ari. Tukuy yuyanku Juanqa profeta kasqanta”, nispa. 27  Chayrayku Jesusman kuticherqanku: “Mana yachaykuchu”, nispa. Jesustaj paykunata nerqa: “Noqapis manallataj nisqaykichejchu ima atiywanchus chay imasta ruwasqayta. 28  ”¿Ima niwajchejtaj kaymanta? Uj runa iskay wawasniyoj kasqa. Kuraj wawanman chimpaykuspa nisqa: ‘Wawáy, kunan pʼunchay uva huertapi llankʼamuy’, nispa. 29  Wawantaj nisqa: ‘Mana risajchu’, nispa. Chaywanpis pesachikusqa, risqataj. 30  Sullkʼa wawanman chimpaykuspa kikillantataj nisqa. Chay wawantaj nisqa: ‘Risaj tatáy’, nispa. Manataj risqachu. 31  Iskayninkumanta, ¿mayqentaj tatanpa munasqanta ruwarqa?”. Paykunataj nerqanku: “Kuraj wawan”, nispa. Jesustaj nerqa: “Cheqatapuni niykichej, impuestota cobrajkuna, khuchi warmispis* ñaupaqeykichejta Diospa Gobiernonman yaykonqanku.* 32  Juanqa jamuspa cheqan ñanta rikuchisorqachej, qankunatajrí mana creerqankichejchu. Impuestota cobrajkunaraj, khuchi warmisraj creerqanku.+ Qankunataj chayta rikushaspapis mana pesachikorqankichejchu, nitaj payta creerqankichejchu. 33  ”Waj kikinchaytañataj uyariychej: Uj patronqa jallpʼanpi uvasta plantasqa,+ perqawantaj muyuykuchisqa. Chaypitaj uvas chʼirwanata ruwasqa, qhawana torretapis sayarichisqa.+ Chantá llankʼajkunaman partidapi qospa karu llajtaman ripusqa.+ 34  Uvas pallay tiempoña kajtintaj, kamachisninta uva huertanman kachamusqa, llankʼajkuna partenta apachipunankupaj. 35  Chay llankʼajkunatajrí patronpa kamachisninta japʼiytawan ujninta maqaykusqanku, ujninta wañuchisqanku, ujnintataj rumiswan chʼanqaykusqanku.+ 36  Patronqa waj kamachisnintañataj kachamusqa, ñaupajta kachamusqanmanta aswan ashkhata. Chaykunatapis kikillantataj ruwasqanku.+ 37  Qhepatarí wawantañataj paykunaman kachamusqa: ‘Wawaytaqa respetanqanku’, nispa. 38  Llankʼajkunataj wawanta rikuytawan ninakusqanku: ‘Kaymin herenciata japʼejqa.+ Jamuychej, wañuchinachej, herenciantataj japʼikapusunchej’, nispa. 39  Wawanta japʼispataj uva huertamanta jawaman qhatatasqanku, wañuchisqankutaj.+ 40  Uva huertayoj jamojtin, ¿imananqataj chay llankʼajkunatari?”. 41  Uyarejkunataj Jesusman kuticherqanku: “Sajras kasqankurayku paykunata wañurachenqa. Uva huertantataj waj llankʼajkunaman partidapi qonqa, paykunataj tiemponpi partenta qoponqanku”, nispa. 42  Jesustaj paykunata nerqa: “Diosmanta Qhelqasqapi nin: ‘Wasita ruwajkunaj mana valechisqanku rumeqa, aswan patapi kaj esquina rumiman+ tukupun. Chaytaqa Jehová* Dios ruwarqa, noqanchejpajtaj chayqa may tʼukunapuni’,+ nispa. ¿Manachu jaykʼajpis chayta leerqankichej? 43  Chayrayku niykichej: Diosqa Gobiernonta qhechusonqachej, munayninta ruwaj nacionmantaj qoponqa. 44  Chantapis pichus chay rumi pataman urmajqa tʼunasqa kanqa.+ Pejpa patanmanchus chay rumi urmaykonqa, chaypis qʼala tʼunasqallataj kanqa”,+ nispa. 45  Chay kikinchaykunata uyarispa, kuraj sacerdoteswan fariseoswanqa paykunamanta parlashasqanta reparakorqanku.+ 46  Chayrayku Jesusta japʼichiyta munarqanku. Chaywanpis runasta manchachikorqanku, profetata jina qhawasqankurayku.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “cargana”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, hōsanná. Chay palabrataqa oqharej kanku Diosmanta salvacionta mañakunankupaj, kusikushaspapis.
Griego parlaypeqa nin, “Cielo”.
Khuchi warmi nispaqa parlashan qhariswan puñuykoj warmimanta, astawanqa qolqerayku.
Chayri “paykunaraj qankunamanta nisqaqa Diospa Gobiernonman yaykunankupaj jina kashanku”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.