Mateo 17:1-27

  • Jesusqa uj jina rijchʼayniyojman tukun (1-13)

  • Diospi creeyqa mostaza mujuman rijchʼakun (14-21)

  • Jesús watejmanta willan wañuchinankuta (22, 23)

  • Pescadoj siminmanta qolqeta orqhospa impuestota paganku (24-27)

17  Sojta pʼunchayninman Jesusqa Pedrota, Santiagota, Santiagoj hermanon Juantawan uj jatun orqoman pusarqa. Chaymanqa paykunalla rerqanku.+  Ñaupaqenkupitaj Jesusqa uj jina rijchʼayniyojman tukorqa. Uyanqa inti jina kʼancharerqa, ropantaj yurajman tukorqa kʼanchay jina.+  Jinallapi Moisestawan Eliastawan rikorqanku Jesuswan parlashajta.  Pedrotaj Jesusta nerqa: “Señor, sumajpuni kaypi kasqaykoqa. Munajtiykeqa kaypi kinsa chʼujllasta ruwasaj, ujta qanpaj, ujta Moisespaj, ujtataj Eliaspaj”, nispa.  Pedro parlashajtillanraj kʼancharishaj phuyu paykunata pʼampaykorqa. Jinallapi Diosqa phuyu ukhumanta nimorqa: “Kaymin munasqa Wawayqa, pitachus allinpaj qhawani.+ Payta uyariychej”,+ nispa.  Chayta uyariytawan discipulosnenqa, mayta mancharikuspa pampakama kʼumuykukorqanku.  Jesustaj qayllaykuspa paykunata llankharerqa, nerqataj: “Sayariychej. Ama manchachikuychejchu”, nispa.  Qhawarispataj manaña pitapis rikorqankuchu, manachayqa Jesusllataña.  Orqomanta uraykamushajtinkutaj, Jesusqa discipulosninta kamacherqa: “Chay rikusqaykichejtaqa ama pimanpis willankichejchu noqa* kausarichisqa kanaykama”,+ nispa. 10  Discipulosnintaj Jesusta taporqanku: “¿Imaraykutaj chanta leymanta yachachejkuna ninku Eliasraj ñaupajta jamunantari?”.+ 11  Jesustaj kuticherqa: “Arí, Eliasrajpuni ñaupajta jamonqa, tukuy imatataj allinchanqa.+ 12  Chaywanpis niykichej: Eliasqa jamunña, paykunataj mana rejserqankuchu, munasqankutataj payta ruwarqanku.+ Kikinta noqatapis* ñakʼarichiwanqanku”,+ nispa. 13  Discipulosnenqa chaypiraj repararqanku Juan Bautistamanta parlashasqanta. 14  Ashkha runas kasharqanku, chayman chayajtinkutaj,+ uj runa Jesusman qayllaykorqa, ñaupaqenpi qonqoriykukuspataj nerqa: 15  “Señor, qhari wawayta khuyaripuway ari. Tʼuku onqoywan mayta sufrishan. Sapa kuti ninamantaj yakumantaj urmaykun.+ 16  Discipulosniykiman pusamorqani, paykunataj mana sanoyachiyta atinkuchu”, nispa. 17  Jesustaj nerqa: “Ay kay tiempomanta mana creej runas, juchasapas.+ ¿Maykʼajkamataj qankunawan kallasajpuniri? ¿Maykʼajkamataj aguantasqaykichejri? Chay waynuchuta kayman pusamuwaychej”, nispa. 18  Chantá Jesusqa supayta kʼamerqa, supaytaj waynuchumanta llojserqa. Waynuchutaj chay rato sanoyaporqa.+ 19  Chaymantataj discipulosnenqa Jesusman qayllaykuspa sapallanpi taporqanku: “¿Imaraykutaj chay supayta mana qharqoyta aterqaykuchuri?”, nispa. 20  Paytaj kuticherqa: “Pisita creesqaykichejrayku. Cheqatapuni niykichej: Creesqaykichejchus mostaza mujitu chhikitallanpis kanman chayqa, kay orqota niwajchej ‘jaqayman ithiriy’ nispa, ithirinmantaj. Mana imapis qankunapaj kanmanchu mana atikojqa”,+ nispa. 21  * 22  Galileapi tantasqa kashajtinku, Jesusqa discipulosninman nerqa: “Noqataqa* enemigosniypa makinkuman jaywaykuwanqanku,+ 23  paykunataj wañuchiwanqanku, kinsa pʼunchayninmantaj kausarichisqa kasaj”,+ nispa. Chayta uyarispa discipulosnenqa maytapuni llakikorqanku. 24  Capernaumman chayasqankutawan, templopaj impuestota* cobraj runas Pedroman qayllaykorqanku, taporqankutaj: “¿Manachu yachachejniyki templopaj impuestota pagan?”,+ nispa. 25  Pedrotaj kuticherqa: “Arí, pagan”, nispa. Pedro wasiman yaykojtintaj, niraj imata nishajtin Jesús payta taporqa: “¿Ima ninkitaj qan Simón? ¿Pikunamantá kay jallpʼapi reyes imaymana impuestosta cobranku? ¿Wawasninkumantachu waj runasmantachu?”, nispa. 26  Pedrotaj kuticherqa: “Waj runasmanta”, nispa. Jesustaj nerqa: “Jina kajtenqa, reypa wawasnin mana impuestosta pagankuchu. 27  Chaywanpis ama paykuna rimanankupaj,+ qochaman rispa anzuelota choqaykamuy. Ñaupajta orqhosqayki pescadoj siminta kicharispa uj qolqeta* tarinki. Chay qolqeta paykunaman pagamuy, noqamanta qanmantawan”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “didracmasta”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “uj estaterta”. Chaytaj qolqe metalmanta ruwasqa karqa, uj tetradracmasina karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.