Mateo 16:1-28

  • Uj señalta mañakunku (1-4)

  • Fariseospa, saduceospa levaduranku (5-12)

  • Diospa Gobiernonpa llavesnin (13-20)

    • Chhanka patapi sayarichisqa congregación (18)

  • Jesús willan wañuchinankuta (21-23)

  • ¿Imatá ruwana tiyan Jesusta qhatikunapaj? (24-28)

16  Chantá fariseoswan saduceoswanqa Jesusman qayllaykorqanku, pantachiyta munaspataj cielomanta uj señalta rikuchinanta mañakorqanku.+  Jesustaj kuticherqa: “Qankunaqa chʼisiyaykushajtin ninkichej: ‘Qʼayaqa sumaj pʼunchay kanqa, cielo pukayarimushan’, nispa.  Tutamantataj ninkichej: ‘Kunanqa chirimonqa, paramonqataj. Cieloqa pukayarimushan, phuyusqataj kashan’, nispa. Qankunaqa cielota qhawarispa reparayta yachankichej imayna pʼunchaychus kananta, tiempospa señalesnintataj mana reparayta yachankichejchu.  Kay tiempomanta sajra runas, Diosta wasanchajkuna* uj señalta mañakushallankupuni.+ Manataj ima señaltapis rikonqankuchu, manachayqa Jonaspa señalnillanta”,+ nispa. Chayta niytawan Jesusqa paykunata saqerpayaspa riporqa.  Chantá qocha chimpaman chayarqanku, discipulosnintaj qonqasqanku tʼantata apakuyta.+  Jesustaj paykunata nerqa: “Allinta qhawakuychej, cuidakuychejtaj fariseospa, saduceospa levadurankumanta”,+ nispa.  Paykunataj ninakorqanku: “Mana tʼantata apamunchejchoqa”, nispa.  Jesusqa chay nisqankuta reparaspa nerqa: “Pisi creeyniyoj runas. ¿Imaraykutaj ninakushankichej mana tʼantata apamunchejchu nispari?  ¿Manarajchu entiendenkichej imamantachus parlashasqayta? ¿Manachu yuyarikunkichej phishqa tʼantasmanta phishqa waranqa qharis mikhusqankuta, puchojtataj mashkha canastastarajchus oqharisqaykichejta?+ 10  ¿Nillatajchu yuyarikunkichej qanchis tʼantasmanta tawa waranqa qharis mikhusqankuta, puchojtataj mashkha jatuchaj canastastarajchus oqharisqaykichejtapis?+ 11  Mana tʼantamantachu parlashani. ¿Imaraykutaj chayta mana reparankichejchu? Fariseospa, saduceospa levadurankumanta allinta qhawakunaykichejta nishaykichej”,+ nispa. 12  Chaymantaraj entienderqanku Jesusqa mana tʼantata ruwanapaj levaduramantachu parlashasqanta. Manachayqa fariseospa, saduceospa yachachiyninkumanta allinta qhawakunankuta nishasqa. 13  Cesarea de Filipoman chayaspataj, Jesusqa discipulosninta taporqa: “¿Pi kasqaytataj* runas ninku?”,+ nispa. 14  Paykunataj kuticherqanku: “Wakenqa ninku Juan Bautista kasqaykita,+ wakintaj Elías kasqaykita,+ wakintajrí Jeremías, wakintaj ujnin profeta kasqaykita”, nispa. 15  Jesús tapullarqataj: “Qankunarí, ¿pi kasqaytataj ninkichej?”, nispa. 16  Simón Pedrotaj kuticherqa: “Qanqa Cristo kanki,+ kausaj Diospa Wawan”,+ nispa. 17  Jesustaj nerqa: “Kusikuy Simón, Jonaspa wawan. Chaytaqa mana runachu sutʼinchasorqa, manachayqa cielopi kashaj Tatay.+ 18  Chantapis niyki: Qanqa Pedro kanki.+ Noqataj kay chhanka+ patapi congregacionniyta* sayarichisaj, wañuytaj* mana atipanqachu. 19  Cielopi kaj Gobiernoj llavesninta qosqayki. Imatachus kay jallpʼapi watasqaykeqa, cielopi watasqaña kashanqa. Imatachus kay jallpʼapi phaskarasqaykipis, cielopi phaskarasqaña kashanqa”, nispa. 20  Chantá discipulosninta allinta kamacherqa ni piman willanankuta pay Cristo kasqanta.+ 21  Chaymantapacha Jesusqa discipulosninman sutʼinchayta qallarerqa: “Jerusalenman rinaypuni tiyan. Kurajkuna, kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkunapis ñakʼarichiwanqanku, wañuchiwanqankutaj. Chantá kinsa pʼunchayninman kausarichisqa kasaj”,+ nispa. 22  Jinapi Pedroqa Jesusta wajnejman pusaspa kʼamerqa: “Señor, ama chaytaqa parlallaypischu. Mana chay imaspeqa rikukunkichu”,+ nispa. 23  Jesustajrí kutirikuspa Pedrota nerqa: “¡Riy kaymanta Satanás! Qanqa pantachiyta munawanki, mana Dios yuyasqanman jinachu yuyashanki, manachayqa runas yuyasqankuman jinalla”,+ nispa. 24  Chantá Jesusqa discipulosninta nerqa: “Sichus pipis qhepayta jamuyta munan chayqa, pay kikinta chejnikuchun,* ñakʼarina kʼaspin* aparisqataj qhepayta jamullachunpuni.+ 25  Kausayninta salvayta munajqa wañonqa. Noqarayku wañojrí watejmanta kausanqa.+ 26  Chanta, ¿ima allintaj runapaj kanman mundo enterota japʼikapojtin, kausaynintataj chinkachejtinri?+ ¿Imatataj runa qoyta atinman kausayninrayku?+ 27  Noqaqa* Tataypa atiyninpi angelesniywan jamusaj, sapa ujmantaj ruwasqanman jina qopusaj.+ 28  Cheqatapuni niykichej: Kaypi kajkunamanta wakenqa mana wañonqankuchu, noqata* Gobiernoypi jamushajta rikunawankukama”.+

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “qhenchachakojkuna”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Hadespa punkusnintaj”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Chayri “amaña pay kikinpaj kausachunchu”.
Chayri “ñakʼarina posten”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.